Agenda a Chofnodion

Bwrdd Gweithredol
Dydd Llun, 2ail Rhagfyr, 2019 10.00 yb, NEWYDD

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd P. M. Hughes.

 

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

3.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno gan yr Aelodau.

 

 

4.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

5.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I NEWID NATUR Y DARPARIAETH YN YSGOL RHYS PRICHARD pdf eicon PDF 478 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol â chofnod 9 ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Medi 2019, bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad ynghylch y sylwadau a ddaeth i law mewn perthynas â'r Hysbysiad Statudol i newid natur y ddarpariaeth yn Ysgol Rhys Pritchard i gyfrwng Cymraeg.  Yr oedd yr Hysbysiad Statudol yn caniatáu 29 o ddiwrnodau i wrthwynebwyr anfon eu gwrthwynebiadau'n ysgrifenedig at y Cyngor, a daeth y cyfnod hwnnw i ben ar 22 Hydref 2019.

 

Nododd y Bwrdd gynnwys yr adroddiad gwrthwynebu a oedd yn crynhoi'r ddau sylw a ddaeth i law a oedd yn gwrthwynebu'r cynnig ac yn cynnwys ymatebion yr Awdurdod Lleol i'r naill sylw a'r llall.

 

Nododd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant fod y cynnig i newid natur darpariaeth Ysgol Rhys Prichard i Gyfrwng Cymraeg yn cefnogi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin a'i weledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin ddwyieithog. Nod yr Awdurdod oedd sicrhau twf sylweddol mewn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg i gynyddu nifer y plant a phobl ifanc sy’n dod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac sydd â’r gallu i ddefnyddio’u hieithoedd yn hyderus gyda’u teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gweithle.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

5.1     fod y sylwadau a gafwyd mewn perthynas â'r Hysbysiad Statudol yn cael eu nodi;

5.2     ARGYMELL I'R CYNGOR fod y cynnig i newid natur y ddarpariaeth yn Ysgol Rhys Prichard i Gyfrwng Cymraeg, fel y nodwyd yn yr Hysbysad Statudol, yn cael ei weithredu.

 

 

6.

CYNNIG I NEWID NATUR Y DARPARIAETH YN YSGOL Y DDWYLAN, YSGOL GRIFFITH JONES, YSGOL LLANGYNNWR AC YSGOL LLYS HYWEL pdf eicon PDF 521 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol â chofnod 8 ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Medi 2019, bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad ynghylch y sylwadau a ddaeth i law mewn perthynas â'r Hysbysiad Statudol i newid natur darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Ddwylan, Ysgol Griffith Jones, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel o fod yn ddwy ffrwd i fod yn gyfrwng Cymraeg.  Yr oedd yr Hysbysiadau Statudol yn caniatáu 29 o ddiwrnodau i wrthwynebwyr anfon eu gwrthwynebiadau'n ysgrifenedig at y Cyngor, a daeth y cyfnod hwnnw i ben ar 22 Hydref 2019.

Roedd yr adroddiad gwrthwynebu yn crynhoi'r sylwadau a ddaeth i law yn gwrthwynebu'r cynnig ac yn cynnwys ymatebion yr Awdurdod Lleol i'r holl sylwadau.

 

Nododd y Bwrdd fod  2 wrthwynebiad wedi dod i law ar gyfer Ysgol Y Ddwylan, 1 gwrthwynebiad i Ysgol Llys Hywel ac ni ddaethai unrhyw wrthwynebiad i law ar gyfer Ysgol Griffith Jones ac Ysgol Llangynnwr.


 

Esboniodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant fod y cynnig i newid natur darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Ddwylan, Ysgol Griffith Jones, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel o fod yn ddwy ffrwd i Gyfrwng Cymraeg yn cefnogi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin a'i weledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin ddwyieithog.

 

Ychwanegodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig fod gan yr Awdurdod Lleol gyfrifoldeb i ddarparu'r addysg a'r cyfleoedd gorau posibl i'w gymunedau. 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

6.1     fod y sylwadau a gafwyd mewn perthynas â'r Hysbysiad Statudol yn cael eu nodi;

6.2     ARGYMELL I'R CYNGOR fod y cynnig i newid natur darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Ddwylan, Ysgol Griffith Jones, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel o fod yn ddwy ffrwd i Gyfrwng Cymraeg fel y nodwyd yn yr Hysbysiad Statudol, yn cael ei weithredu o 1 Medi 2020.

 

 

7.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2019 I MEDI 30AIN 2019 pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau rheoli'r trysorlys o 1 Ebrill 2018 hyd at 30 Mehefin 2018.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

 

 

8.

UNRHYW FATER ARALL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw eitemau brys.