Agenda

Bwrdd Gweithredol
Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 21 HYDREF 2019 pdf eicon PDF 329 KB

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

5.1

CWESTIWN GAN MR DAVID THORPE I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

“Yn dilyn datganiad Argyfwng Hinsawdd y Cyngor ar ddechrau'r flwyddyn, a chyhoeddiad arfaethedig y Strategaeth Di-garbon Net, a fyddai Cyngor Sir Caerfyrddin, fel rhan o'r mentrau hyn, ymchwilio i fabwysiadu'r 'Fframwaith Un Blaned' - fframwaith i arwain y Cyngor wrth weithredu yn unol â'r egwyddor ein bod yn defnyddio adnoddau o fewn terfynau'r blaned. Fel dull cyfrifyddu, mae'n nodi manteision a chostau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol yr holl benderfyniadau cynllunio a chaffael (fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol).Gallai'r fframwaith hwn hefyd gael ei weithredu gan aelodau eraill y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn iddo fod yn fwy cost-effeithiol ac i sicrhau mwy o fanteision.  Mae olion traed ecolegol yn dangos petai pawb yn y byd yn cael yr un effeithiau â phoblogaeth Cymru, byddai angen tair planed arnom i'n cynnal ni, a gall mabwysiadu'r 'Fframwaith Un Blaned' ddechrau lleddfu'r broblem sylfaenol hon sy'n gyrru'r argyfyngau hinsawdd a difodi a chreu dyfodol gwell, mwy diogel i ni yma yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe."

 

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL - DIOGELU pdf eicon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

POLISI NEWYDD O RAN RECRIWTIO A DETHOL pdf eicon PDF 521 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DISGOWNT TRETH CYNGOR AM GWAGLEODD HIRDYMOR pdf eicon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2019-20 pdf eicon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR pdf eicon PDF 464 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

AILDDATBLYGU'R HEN FARCHNAD NWYDDAU, LLANDEILO pdf eicon PDF 474 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG CYNNIG I AD-DREFNU YSGOL HEOL GOFFA I SAFLE NEWYDD A CYNYDDU CAPASITI O 75 I 120 pdf eicon PDF 446 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.