PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU

14eg GORFFENNAF 2016

 

 

Adroddiad Adrannol Diwedd Blwyddyn ar Reoli Perfformiad – 1af o Ebrill 2015 hyd at

31ain o Fawrth 2016

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

Bod y Pwyllgor yn craffu ar y sefyllfa diwedd blwyddyn mewn perthynas â monitro perfformiad, neu’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael, ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16. Mae’r adroddiad yn cynnwys:

 

·         Golwg ar Berfformiad gan y Penaethiaid Gwasanaeth

·         Monitro’r Cynllun Gwella – Dangosyddion Perfformiad a Gweithredoedd

·         Monitro Cwynion a Canmoliaeth

 

Rhesymau:

 

·         Er mwyn i’r aelodau allu gweithredu eu swyddogaeth craffu mewn perthynas â monitro perfformiad

 

·         Sicrhau bod meysydd sy’n peri pryder yn cael eu nodi a bod camau perthnasol yn cael eu cymryd

 

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

NAC OES

 

 

 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

·         Cyng. David Jenkins (Adnoddau)  

·         Cyng. Pam Palmer (Cymunedau)

·         Cyng. Mair Stephens (Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio)

  

 


 

 

 

 

Y Cyfarwyddiaethau:

Prif Weithredwr / Gwasanaethau Corfforaethol

 

Enw Penaethiaid y Gwasanaethau:

 

Paul R. Thomas

 

 

Wendy Walters

 

 

Owen Bowen

 

 

Noelwyn Daniel

 

 

Jonathan Fearn

 

 

Linda Rees Jones

 

 

Phil Sexton

 

 

 

Awduron yr adroddiad:

Eva Hope

 

 

Tracey Thomas

 

 

Swyddi:

 

 

 

 

 

 

Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)

 

Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adfywio a Pholisi)

 

Pennaeth Dros-Dro Gwasanaethau Cyllidol

 

Pennaeth Dros-Dro y Gwasanaeth TGCh 

 

Pennaeth Cynnal Eiddo ac Adeiladwaith 

 

Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

 

Pennaeth Archwilio, Risg a Chaffael

 

 

 

Cydgysylltydd Perfformiad Adrannol (Adran y Prif Weithredwr)

 

Pen-Swyddog Datblygu Busnes (Gwasanaethau Corfforaethol)

 

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

 

 

 

01267 246123

prthomas@sirgar.gov.uk  

 

01267 224112

wswalters@sirgar.gov.uk

 

01267 224886

obowen@sirgar.gov.uk

 

01267 246270

ndaniel@sirgar.gov.uk

 

01267 246244

jfearn@sirgar.gov.uk  

 

01267 224010

lrjones@sirgar.gov.uk

  

01267 246217

psexton@sirgar.gov.uk  

 

 

 

01267224484

ehope@sirgar.gov.uk

 

01267 246202

trthomas@sirgar.gov.uk

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

POLICY & RESOURCES SCRUTINY COMMITTEE

14th JULY 2016

 

 

End of Year Departmental Performance Management Report – 1st April 2015 to 31st March 2016

 

 

 

The attached report provides the Committee with an overview of how the Chief Executive’s and Corporate Services’ Departments are performing:

 

1.    Heads of Service Overview of Performance (Report A)

 

2.    Improvement Plan Monitoring – Combined Actions and Measures Report (Report B)

 

3.    Compliments and Complaints – Please refer to Report D in the End of Year Corporate Performance Management Report for the Compliments and Complaints relating to the Chief Executive’s and Corporate Services’ Departments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

IMPLICATIONS

 

We confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:  

Paul R. Thomas

 

Wendy Walters

 

Chris Moore

Assistant Chief Executive (People Management & Performance)

 

Assistant Chief Executive (Regeneration & Policy)

 

Director of Corporate Services

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

YES

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Performance Measures are set to monitor the performance of services and targets set. If the Council is to deliver its promises to citizens and stakeholders, then measures and actions that are underachieving need to be addressed.

 

 

2. Legal 

 

Performance Measures are set to monitor the performance of services and targets set. If the Council is to deliver its promises to citizens and stakeholders, then measures and actions that are underachieving need to be addressed.

 

 

5. Risk Management Issues

 

This report refers to all actions and measures in the 2015/16 Annual Report and 2016/17 Improvement Plan, potential risks addressed are:

 

·         regulatory report recommendations

·         comments on not meeting our own goals - actions and measures

·         meeting statutory targets

·         improvement and comparative data for national measures

 

 

 


 

 

 

CONSULTATIONS

 

We confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Paul R. Thomas

 

Wendy Walters

 

Chris Moore

Assistant Chief Executive (People Management & Performance)

 

Assistant Chief Executive (Regeneration & Policy)

 

Director of Corporate Services

 

 

1. Local Member(s) – N/A

 

2. Community / Town Council – N/A

 

3. Relevant Partners – N/A

 

4. Staff Side Representatives and other Organisations – All Departments have been consulted and have had the opportunity to provide comments on their performance and progress

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

 

CCC Annual Report 2014/15 & Improvement Plan 2015/16

 

 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/media/846036/Full_ARIP_Report_15-16.pdf

 

Performance Measurement Records

 

Performance Management Unit, Regeneration & Policy Division

 

Departmental Business Plans 2015/16

 

 

Performance Management Unit, Regeneration & Policy Division

 

Carmarthenshire Integrated Community Strategy 2011-16

 

 

www.thecarmarthenshirepartnership.org.uk 

 

 

CCC Corporate Strategy 2015-20

 

 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/media/998105/corporate-strategy.pdf

 

 

Budget Monitoring Reports

 

 

Corporate Services Department