Agenda Eitem 7.1 – Cyngor Sir, 8fed Gorffennaf, 2020

 

Gwelliant i'r Hysbysiad o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Liam Bowen yn ystod cyfarfod Cyngor Sir Caerfyrddin ar 8fed Gorffennaf 2020

 

Mynd i'r afael â hiliaeth yn Sir Gaerfyrddin

Mae marwolaeth ofnadwy George Floyd yn yr Unol Daleithiau a'r wythnosau o brotestio a thrafod sydd wedi dilyn wedi rhoi cyfle i ni gyd fyfyrio ar realiti llym hiliaeth ar draws y byd. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn Sir ofalgar, agored a chynhwysol, ond mae'n rhaid cydnabod yn agored bod elfennau o hiliaeth ac anoddefgarwch yn parhau yn ein cymdeithas heddiw yn anffodus. Felly, mae'n ddyletswydd ar y cyngor hwn i gydnabod yn ffurfiol y methiannau hyn, ac estyn llaw i'r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), i lunio rhaglenni addysgol rhagweithiol ac ailedrych ar ein henebion hanesyddol yng ngoleuni digwyddiadau diweddar. Felly:

Mae'r Cyngor hwn yn

Bydd y Cyngor yn:

·         Parhau i ddysgu o ddigwyddiadau hanesyddol mewn dull sy'n ffeithiol gytbwys

Cynigiwyd gan:

Y Cynghorydd Fozia Akhtar

 

Eiliwyd gan:

Y Cynghorydd Ken Lloyd