Bwrdd Gweithredol

 

Dydd Llun, 1 Mehefin 2020

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Dole (Cadeirydd);

 

Y Cynghorwyr:

E. Dole, C.A. Campbell, G. Davies, H.A.L. Evans, L.D. Evans, P.M. Hughes, P. Hughes-Griffiths, D.M. Jenkins, L.M. Stephens a J. Tremlett;

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

W. Walters, Prif Weithredwr;

C. Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol;

J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau;

G. Morgans, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Addysg a Phlant;

R. Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd;

L.R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith;

P.R. Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad);

D. Hockenhull, Rheolwr y y Cyfryngau a Marchnata;

G. Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd;

M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd.

 

Rhith-Gyfarfod: 10.00 yb - 10.25 yb

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            COFNODION - 16 MAWRTH 2020

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2020, gan eu bod yn gywir, yn amodol ar newid o ran camlythreniad yn y fersiwn Saesneg ar benderfyniad 9.3 [Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer].

 

</AI3>

<AI4>

4.            CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN Y CYHOEDD

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

</AI4>

<AI5>

5.            CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno gan yr Aelodau.

 

</AI5>

<AI6>

6.            PENDERFYNIADAU BRYS A WNAED GAN SWYDDOGION HYD YN HYN ERS PANDEMIG Y CORONAFEIRWS

Roedd yr Arweinydd, wrth gyflwyno'r eitem hon ac ar ran y Bwrdd Gweithredol, wedi talu teyrnged i'r holl staff am y gwaith yr oeddent wedi'i wneud, yn aml y tu hwnt i'w dyletswyddau, i sicrhau bod gwasanaethau'r Awdurdod, ar y cyfan, wedi gallu gweithredu mor effeithlon ac mor normal â phosibl o dan yr amgylchiadau presennol.

 

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn manylu ar benderfyniadau brys a wnaed gan Swyddogion hyd yn hyn yn ystod pandemig presennol y coronafeirws ac yn dilyn gohirio y rhan fwyaf o'r cyfarfodydd democrataidd er diogelwch. O dan y Cynllun Dirprwyo i swyddogion yng Nghyfansoddiad yr Awdurdod, "rhoddir y penderfyniad ar unrhyw fater brys yn y meysydd sydd dan ofal y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol neu unrhyw Bwyllgor i'r Prif Weithredwr a'r holl Gyfarwyddwyr lle mae’n anymarferol galw cyfarfod o’r cyrff hynny i ystyried y mater.” Roedd cyfarfodydd wedi'u gohirio oherwydd ffactorau megis y cyfyngiadau symud, gofynion cadw pellter cymdeithasol a nifer yr Aelodau'n sy'n hunanynysu.

Dywedwyd wrth y Bwrdd, ers llunio'r adroddiad bod trefniadau bellach ar y gweill i ddychwelyd at y prosesau penderfynu democrataidd ffurfiol ac y byddai cyfarfodydd yn cael eu hailgychwyn, er yn rhannol ar sail presenoldeb o bell.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r penderfyniadau brys a wnaed gan y swyddogion.

 

</AI6>

<AI7>

7.            ADRODDIAD CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn adlewyrchu sefyllfa'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr Argyfwng Cenedlaethol a achoswyd gan Covid-19 a'r camau a gymerwyd. Nid oedd yr adroddiad yn cynnwys yr holl feysydd gweithgarwch gan y byddai'r rhain yn cael eu cynnwys yn adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddiweddarach yn y flwyddyn neu drwy unrhyw nodiadau cyngor pellach yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol i'w nodi.

Ar y cyfan ystyriwyd bod ymateb y Cyngor wedi bod yn effeithiol o ran cynnal gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn amgylchiadau eithriadol o anodd. Roedd y gefnogaeth ariannol sylweddol a gafwyd a'r gefnogaeth a'r ymyrraeth uniongyrchol gan Arweinydd y Cyngor, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd a'r Prif Weithredwr wedi cyfrannu at gynnal a chadw y rhan fwyaf o'r ddarpariaeth graidd i safon dda er gwaethaf wynebu heriau digynsail. Roedd effaith y feirws ar breswylwyr mewn cartrefi gofal yn parhau i fod yn bryder difrifol a pharhaus yn Sir Gaerfyrddin fel yr oedd ar draws rhan helaeth o Gymru. Pwysleisiwyd drwy gydol yr argyfwng hwn bod meddyliau pawb gyda'r preswylwyr, y staff gofal a'r teuluoedd hynny y mae'r feirws hwn wedi cael effaith mor drasig arnynt.

Talwyd teyrnged gan yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd i'r gwaith sy'n cael ei wneud gan staff yn y sector gofal cymdeithasol ac iechyd o dan yr amgylchiadau presennol.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL i nodi'r sefyllfa y manylwyd arni yn yr adroddiad a chadarnhau'r camau a gymerwyd.

 

</AI7>

<AI8>

8.            UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw eitemau eraill o ran materion brys.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>