Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant

 

Dydd Iau, 23 Ionawr 2020

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd: G. Davies (Aelod o’r Bwrdd Gweithredol).

 

Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:

E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin. SA31 1JP. - 9.00  - 9.15 yb

 

<AI1>

1.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

</AI1>

<AI2>

2.            PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL.

 

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Bancyfelin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs R Bowen

Brynsierfel

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr K Rees

Bynea

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs C Richards

Ysgol Pum Heol

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Jim Jones

Gorslas

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr T Davies

Griffith Jones

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Philip Hughes

Gwenllian

(1 lle gwag  o 18fed Mawrth 2020 - 1 enwebiad)

Wedi’i tynnu’n ôl

Hendy

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Gareth Thomas,

Llandybie

(1 lle gwag o 1af Chwefror

2020 - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Anthony Davies

Nantgaredig

(2 lle gwag - 2 enwebiad)

Y Cynghorydd Mansel Charles &

Mr Hywel Rees

Meidrim

(1 lle gwag o 21ain Ionawr 2020 - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Jean Lewis

Myrddin

(2 lle gwag - 1 enwebiad)

Mrs J Evans

Ysgol Uwchradd

Apwyntiadau

Coedcae

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Jeff Edmunds

Emlyn

(1 lle gwag  o 1af Chwefror 2020 - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Hazel Evans

 

Ysgol Arbennig

 

Penodiadau

Rhydygors

(2 lle gwag1 enwebiad)

Mrs Ionwen Spowage

 

</AI2>

<AI3>

3.            COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 22AIN TACHWEDD, 2019

 

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 22ain o Dachwedd 2019 yn gofnod cywir.

 

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

_______________________________                          __________________

AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL                          DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>