Y PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

22 IONAWR, 2020

 

CYNLLUN BUSNES DRAFFT ADRAN CYMUNEDAU  2020 - 2023

(Dyfyniadau sy'n berthnasol i faes gorchwyl y Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Pwrpas:

Rhoi cyfle i'r aelodau adolygu cynllun busnes drafft yr Adran ochr yn ochr â'r gyllideb.

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

Elfennau o'r cynllun busnes sy'n gysylltiedig â:-

·           Gwasanaeth Gofal a Chymorth

·           Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

·           Gwasanaethau Integredig

·           Comisiynu Strategol

Rhesymau:

·         Integreiddio cynlluniau ariannol a chynlluniau busnes i sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau

·         Rhoi cyfle i'r Pwyllgorau Craffu oruchwylio a datblygu'r cynlluniau busnes a gynigir gan aelodau etholedig

 (Roedd hyn hefyd yn cynnig ar gyfer gwella gan Swyddfa Archwilio Cymru)

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad: NAC OES

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO: -

Cyng. Jane Tremlett (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau

Jake Morgan

 

Awdur yr Adroddiad:

Silvana Sauro

 

Dyfyniadau ar gyfer:

Jonathan Morgan

 

Avril Bracey

 

Neil Edwards

 

 

Chris Harrison

 

 

Swyddi:

 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol

Rheolwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau

 

Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

Pennaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Integredig

 

Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd Cyngor Sir Penfro a Sir Gâr

Rhifau ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

01267 224697

jakemorgan@sirgar.gov.uk

 

01267 228897

SSauro@sirgar.gov.uk

 

01267 228960

JMorgan@sirgar.gov.uk

 

01267 242492

ABracey@sirgar.gov.uk

 

01267 228900

NEdwards@sirgar.gov.uk

 

01437 776471 Chris.harrison@pembrokeshire.gov.uk

 


SOCIAL CARE & HEALTH SCRUTINY COMMITTEE

22ND JANUARY, 2020

 

Subject and Purpose

Communities Departmental Draft Business Plan 2020 - 2023

(Extracts relevant to Social Care & Health Scrutiny remit)

 

To give members an opportunity to review the draft Department’s business plan alongside the budget.

 

 

1.      BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

·        The full business plan outlines the priorities for the department during 2020 - 2023.

·        This version is an extract of the aspects relevant to Social Care & Health Scrutiny.

           It identifies the Elements of the business plan relating to:-

 

·        Care & Support – Page 23

·        Mental Health and Learning Disability – Page 31

·        Integrated Services - Page 35

·        Commissioning Services – Page 42

 

Further work will be undertaken by the department following comments and engagement by Scrutiny and Executive board members.  Feedback from staff group’s to date has indicated that greater emphasis on an integrated Wellbeing related actions through the divisional plans would be welcomed.  Ensuring the sustainability of services through different methods in the face of growing demand was also considered important by staff.

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 


IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed: Jonathan Morgan           Head of Homes & Safer Communities

             Avril Bracey                    Head of Mental Health & Learning Disability Service

             Neil Edwards                  Interim Head of Integrated Services

             Chris Harrison                Head of Strategic Joint Commissioning

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

YES

YES

YES

NONE

YES

YES

YES

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

The Well-being of Future Generations Act (2015) requires that functions of the council should maximise their contributions to the Well-being Objectives set by the Council.

(Our Well-being Objectives maximise our contribution to the seven Well-being Goals of the Act and demonstrate the five ways of working.)


2.    Legal 

See 1. Above


3.    Finance 

The Well-being of Future Generations Act (2015) requires that we ensure that resources are allocated annually to meet our objectives.

5.    Risk Management Issues

Key risks are identified for each department and mitigating actions are outlined

6. Staffing Implication 

See Workforce Planning section of the Business Plan (Page 58)

7. Physical Assets

See resources section of each Business Plan (Page 57)

 

 

 

 


 

 

CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed: Jonathan Morgan           Head of Homes & Safer Communities

             Avril Bracey                    Head of Mental Health & Learning Disability Service

             Neil Edwards                  Interim Head of Integrated Services

             Chris Harrison                Head of Strategic Joint Commissioning

 

 

1.Local Member(s)  - None

2.Community / Town Council - None

3.Relevant Partners - None

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - None

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

Title of Document

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

Well-being of Future Generations Act

 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted

Carmarthenshire County Council’s Well-being Objectives

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1214849/corporate-strategy-2018-23.pdf