PWYLLGOR CRAFFU – GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

21AIN TACHWEDD, 2019

 

PWNC:

RHAGLENNI TRAWSNEWID A GYLLIDIR GAN LYWODRAETH CYMRU YN SIR GAERFYRDDIN

Y Pwrpas:

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglenni a gymeradwywyd sydd wedi'u cyllido gan gronfa trawsnewid Llywodraeth Cymru a sut y byddant yn cael eu cyflawni yn Sir Gaerfyrddin.

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

Y 3 rhaglen i'w cyflawni yn Sir Gaerfyrddin:

 

1)    Gofal Rhagweithiol trwy Gymorth Technoleg

2)    Integreiddio Cyflym a Chyson

3)    Creu Cysylltiadau i Bawb

 

Y Rhesymau:

Er gwybodaeth i'r Pwyllgor

 

 

Angen ei gyfeirio at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad:     NAC OES

 

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-

Y Cyng. J. Tremlett (Deiliad y Portffolio Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Gyfarwyddiaeth:

Cymunedau

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Neil Edwards

Awdur yr Adroddiad:

Julia Wilkinson

 

Swydd:

 

Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Integredig

Rheolwr Ardal Leol

 

Rhifau ffôn:

01267 228900

 

Cyfeiriadau E-bost: jwilkinson@sirgar.gov.uk

nedwards@sirgar.gov.uk

 


 

SOCIAL CARE & HEALTH SCRUTINY COMMITTEE

21ST NOVEMBER, 2019

 

 

 

SUBJECT:

WELSH GOVERNMENT TRANSFORMATION FUNDED PROGRAMMES IN CARMARTHENSHIRE

 

 

 

1.    BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

 

An overview presentation of the approved transformation funds awarded to the region by Welsh Government and how they will be delivered in Carmarthenshire.

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED ?

NO

The Committee will receive a presentation

 

 

IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed:            Neil Edwards                                               Interim Head of Integrated Services

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

 

CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed:       Neil Edwards                                          Interim Head of Integrated Services                                               

 

 

1.Local Member(s)  - N/A

2.Community / Town Council – N/A

3.Relevant Partners  - N/A

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - N/A

 

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THERE ARE NONE 

 

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection