Y PWYLLGOR CRAFFU 

DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD

 

15 TACHWEDD 2019

 

BRIDIO CŴN YN SIR GAERFYRDDIN

Y Pwrpas:  

 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw:

·         Manylu ar y sefyllfa bresennol o ran trwyddedu bridio cŵn yn Sir Gaerfyrddin a'r dull a ddefnyddir;

·         Amlinellu'r lefel o reoleiddio a gorfodi rhagweithiol sydd wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf a sut y mae ein dull wedi datblygu a'r heriau sy'n ein hwynebu;

·         Ystyried sut y gallwn barhau i wella safonau bridwyr trwyddedig a'r ffordd orau o dargedu adnoddau yn y dyfodol;

·         Darparu argymhellion i gefnogi'r uchod; a

·         Sicrhau ein bod yn cydymffurfio â rheol gweithdrefn craffu 10 (1) er mwyn i'r mater hwn gael ei roi ar yr agenda

 


Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

1.    Ein dull presennol o reoleiddio bridio cŵn, ac ein dull arfaethedig o ymdrin â sefydliadau bridio cŵn risg uchel ac anghyfreithlon yn y dyfodol.

 

2.    Cynyddu'r lefel o ymweliadau dirybudd y tu allan i'r gofynion rheoliadol â bridwyr ar sail asesiadau risg gwybodus.

 

3.    Cyhoeddi set newydd o safonau, gan hyrwyddo ein cynllun "Prynu â Hyder".

 

4.    Adolygu amodau presennol trwyddedu bridio cŵn i sicrhau eglurder o ran y dull.

 

5.    Adolygu'r ffïoedd trwyddedu presennol i sicrhau cydbwysedd rhwng y costau y mae'n rhaid eu talu a'r datgymhelliad i fasnachu yn gyfreithiol.

 

6.    Adolygu pa adnoddau fydd eu hangen yn y dyfodol i reoleiddio a gorfodi safonau bridio cŵn

 

Y Rhesymau:

·         Nodi'r dull rhagweithiol sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd mewn perthynas â bridio cŵn;

·         Sicrhau bod ein dull o symud ymlaen yn "addas i'r diben" wrth i'r diwydiant bridio cŵn gynyddu ymhellach;

·         Rhoi eglurder ynghylch y safonau a ddisgwylir ar gyfer bridio cŵn;

·         Sicrhau bod ein cynllun "Prynu â Hyder" yn hyrwyddo arferion da;

·         Sicrhau cysondeb wrth weithredu amodau trwyddedu;

·         Sicrhau bod ffîoedd trwyddedu'n briodol ac yn gymesur; a

·         Sicrhau bod y lefel briodol o adnoddau ar gael ar gyfer gweithgarwch yn y dyfodol.

 

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad:     

Nac oes

 


YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-
Y Cynghorydd Philip Hughes - Diogelu'r Cyhoedd

Y Gyfarwyddiaeth

Communities

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:
Jonathan Morgan

Awdur yr Adroddiad:

Aled Thomas

Swydd:

 

Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

Arweinydd Busnes a Rheoleiddio

Rhifau ffôn:

01267 228960

Cyfeiriadau E-bost:

jmorgan@sirgar.gov.uk

AledThomas@sirgar.gov.uk

 


 

EXECUTIVE SUMMARY

 

ENVIRONMENTAL & PUBLIC PROTECTION

SCRUTINY COMMITTEE
15TH NOVEMBER, 2019

 

 

DOG BREEDING IN CARMARTHENSHIRE

The purpose of this report is to:

·           Detail the current position in relation to the licensing of dog breeding in Carmarthenshire and the approach that is taken;

·           Outline the level of pro-active regulation and enforcement that has taken place in the last couple of years and how our approach has evolved and the challenges we face;

·           Consider how we continue to improve standards at licensed breeders and where best to target resources in future;

·           Provide recommendations to support the above; and

·           To ensure we comply with Scrutiny Procedure rule 10 (1) for this matter to be placed on the agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailed Report Attached:

Yes

 


IMPLICATIONS

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed:           Jonathan Morgan                        Head of  Homes and Safer Communities                           

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

YES

YES

YES

NONE

YES

YES

NONE

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 There will be potential policy implications as we review our licensing conditions and charges- these will be subject to a separate report.


Legal 

The legal section will continue to have a significant input into the prosecution of unlicensed and illegal dog breeding in the County.

Finance 

There are no direct financial implications associated with this report but licensing charges and potential resources to deliver the service will be reviewed.

 

Risk Management Issues

Failure to continue to pro-actively regulate dog breeding establishments will have significant reputational and service delivery risk for the Council.

 

Staffing Implications

There are no direct staffing implications associated with this report but future staffing resources will be reviewed.

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

Signed:            Jonathan Morgan                           Head of  Homes and Safer Communities                                               

 

 

1.Local Member(s)  n/a

2.Community / Town Council n/a

3.Relevant Partners  n/a

4.Staff Side Representatives and other Organisations  n/a

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information
List of Background Papers used in the preparation of this report:
THERE ARE NONE