Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

 

Dydd Gwener, 18 Hydref 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd H.A.L. Evans (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

G. Davies

 

Roedd y Swyddogion canlynol yn bresennol yn y cyfarfod:

K. Morris, Cyfreithiwr Cynorthwyol

L. McFarlane, Swyddog Polisi a Datblygu Teithio gan Ddysgwyr

S. Williams, Uwch-swyddog Trefniadaeth Ysgolion

M.S. Davies, Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Bwyllgorau 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin: 1.45 pm - 1.55 pm

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A.V. Owen a
D. Price. </AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.</AI2>

<AI3>

3.            GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitem ganlynol yn cael ei chyhoeddi gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

</AI3><AI4>

4.            YSTYRIED APÊL GAN YR YMGEISYDD SRAL YN ERBYN Y PENDERFYNIAD GAN SWYDDOGION I BEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad am ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig ynghylch unigolyn penodol. Roedd y prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth bersonol mewn perthynas â'r ymgeisydd. Byddai datgelu'r wybodaeth yn ategu tryloywder ac atebolrwydd o ran y broses o wneud penderfyniad, ond ar ôl cloriannu'r mater, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth, gan fod angen sicrhau na fyddai modd adnabod yr ymgeisydd na'i deulu.


 

Croesawodd y Cadeirydd swyddogion o wasanaethau'r Gyfraith, yr Amgylchedd ac Addysg a Gwasanaethau Plant i'r cyfarfod. Bu'r Pwyllgor yn ystyried sylwadau ysgrifenedig yr apelydd mewn perthynas â phenderfyniad Panel Adolygu Cam 1 i wrthod cludiant am ddim i S.R.A.L i'r ysgol gan nad yr ysgol honno oedd yr un agosaf nac ychwaith ysgol ddynodedig yr Awdurdod Addysg Lleol ar gyfer cyfeiriad y cartref, ac nad oedd felly'n cydymffurfio â'r meini prawf ym mholisi'r Cyngor ar gyfer rhoi cymorth.

 

Rhoddodd y Panel ystyriaeth i sylwadau'r swyddogion adrannol, ynghyd ag amgylchiadau unigol yr achos.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod yr apêl a gyflwynwyd gan S.R.A.L. am gludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol yn cael ei chadarnhau.

 

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                        DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION><LAYOUT_SECTION>