Pwyllgor Apelau

 

Dydd Gwener, 4 Hydref 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd J.K. Howell (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

S.M. Allen, K.V. Broom, D. Jones, J.K. Howell a E. Morgan

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

C. Jones, Cyfreithiwr Cynorthwyol

K. Byrne, Cyfreithiwr Cynorthwyol

A Clarke, Partner Busnes Arweiniol (AD)

M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Bwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin: 9.30 yb - 3.00 yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd D.T. Williams.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Ni ddatganwyd dim buddiannau.

 

</AI2>

<AI3>

3.            CONFODION - 13EG MAWRTTH 2018.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 13 Mawrth 2018 gan eu bod yn gywir.

 

</AI3>

<AI4>

4.            UNRHYW FATER ARALL

Nid oedd dim.

 

</AI4>

<AI5>

5.            NAD YDYW I'W GYHOEDDI

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 na fyddai’r cyhoedd yn cael aros yn y cyfarfod tra oedd yr eitem ganlynol yn cael ei hystyried, gan fod yr adroddiad yn datgelu gwybodaeth eithriedig fel y diffiniwyd hynny ym Mharagraff 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf (fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) 2007), sef gwybodaeth a fyddai'n debygol o ddadlennu enw unigolyn.

</AI5>

<AI6>

6.            YSTYRIED APEL YN ERBYN DISWYDDO - ADRAN GWASANAETHAU CYMUNEDAU

 

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 5 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddid yn datgelu gwybodaeth eithriedig a fyddai'n debygol o ddatgelu pwy yw'r unigolyn dan sylw.

 

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r mater hwn yn ymwneud ag enw'r apelydd a manylion personol eraill, sef data personol yn unol â'r diffiniad yn Adran 1 o Ddeddf Diogelu Data 1998.  Nid oedd y mater a fyddai'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor yn fater budd cyhoeddus.  Byddai datgelu'r wybodaeth oedd yn yr adroddiad yn annheg ac yn groes i hawl yr apelydd i gael preifatrwydd.  Felly ar ôl cloriannu'r mater, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cynnwys yr adroddiad yn gyfrinachol yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth.

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i'r cyfarfod i'r apelydd a'i chynrychiolydd, ynghyd â'r Swyddogion Comisiynu ac Ymchwilio penodedig, ac amlinellodd y protocol y byddid yn ei ddilyn wrth wrando ar yr apêl (roedd copïau o'r protocol wedi'u cynnwys ym mhecyn yr agenda.)

 

Aeth y Pwyllgor yn ei flaen i wrando ar dystiolaeth gan y Swyddog Comisiynu, yr apelydd a'i chynrychiolydd.

 

Cafodd y ddwy ochr gyfle i groesholi ynghylch y dystiolaeth a roddwyd ac i grynhoi. Ar ôl gwneud hynny, gadawodd y ddwy ochr y cyfarfod tra oedd y Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth a’r sylwadau a gyflwynwyd.

 

(NODER: gohiriwyd y cyfarfod gan y Pwyllgor am 12.45pm am ginio ac ailymgynullwyd am 1.30pm)

 

Ar ôl i'r Pwyllgor ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd, ynghyd â'r sylwadau a wnaed gan yr apelydd, ac ar ei rhan, a chan y Swyddogion Comisiynu ac Ymchwilio:-

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

6.1      cadarnhau'r apêl a bod penderfyniad y Gwrandawiad Disgyblu a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, 2019 i ddiswyddo'r apelydd yn cael ei ddiddymu a bod yr apelydd yn cael ei hadfer i'w swydd o'r dyddiad hwnnw, ond mewn rôl/maes gwahanol i o'r blaen;

6.2      bod yr apelydd yn cael rhybudd ysgrifenedig terfynol a bod yn rhaid iddi gael hyfforddiant priodol.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>