Y BWRDD GWEITHREDOL

21ain Hydref, 2019

Y Pwnc

CYMORTH ARIANNOL O’R CRONFEYDD GRANT CANLYNOL:

CRONFA'R DEGWM

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

 

Cronfa'r Degwm – Atodiad 1

1 Cais – Cyfanswm gwerth =  £2,319.00

 

 

Cyfanswm nifer y ceisiadau –  1           Cyfanswm Gwerth = £2,319.00

 

 

Y RHESYMAU:

 

Fel rheol caiff penderfyniadau grant ar gyfer Datblygu Cymunedau Cynaliadwy yn                           Sir Gaerfyrddin eu cymeradwyo drwy Gyfarfodydd Penderfyniadau’r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer yr Arweinydd. Gan fod y Cynghorydd Emlyn Dole wedi datgan buddiant yn y prosiectau hyn, bydd yn rhaid bellach i'r penderfyniad ar y grant gael ei wneud yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol. 

 

Cronfa'r Degwm

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi pennu'r meini prawf canlynol dros dro canlynol er mwyn cynorthwyo i weinyddu Cronfa'r Degwm o dan Adran 19 o Ddeddf Eglwys Cymru 1914.

 

Mae'n rhaid i sefydliadau fod naill ai wedi’u lleoli yn Sir Gaerfyrddin neu, os ydynt yn gyrff cenedlaethol a rhanbarthol, mae’n rhaid iddynt allu dangos y byddai'r arian y gwneir cais amdano'n cael ei wario ar brosiect penodol yn Sir Gaerfyrddin.

 

Mae sefydliadau yn gallu gwneud cais am brosiectau Refeniw a Chyfalaf, hyd at uchafswm o £3,000, oni bai bod cyfanswm cost y prosiect yn fwy na £100,000, wedyn maent yn gymwys i gael hyd at £10,000.

 

Angen ymgynghori â'r Pwyllgor Craffu perthnasol:            

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad 

Angen i'r Cyngor wneud penderfyniad                          

Yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Helen L Morgan

 

Awdur yr Adroddiad:

Caroline Owen

 

Swyddi:

Development Manager Regeneration & Policy

 

Swyddog y Biwro

 

Rhif Ffôn:  01267 242367

HLMorgan@sirgar.gov.uk

 

Rhif Ffôn:  01269 590216

CAOwen@sirgar.gov.uk

 


 

EXECUTIVE SUMMARY

execUTIVE Board

21ST oCTOBER, 2019

 

SUBJECT

 FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE FOLLOWING GRANT FUNDS

WELSH CHURCH FUND

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT

To approve the following:

 

Welsh Church Fund – Annex 1

1 Application – Total Value =  £2,319.00

 

 

Total Number of Applications -  1           Total Value = £2,319.00

 

 

DETAILED REPORTS ATTACHED

YES

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

Signed

 

Policy, Crime & Disorder and EqualitieS

Legal

Finance

 

 

 

 

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

 

 

 

 

None

 

None

None

None

None

None

None

 

CONSULTATIONS

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

Signed:    

1. Scrutiny Committee – As per report

 2.Local Member(s)  - As per report

3.Community / Town Council  - As per report

4.Relevant Partners – As per report

5.Staff Side Representatives and other Organisations  - As per report

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

 

Title of Document

 

 

Welsh Church Fund

File Ref No.

 

 

WCF-18-07

Locations that the papers are available for public inspection

 

 

Ty Parcyrhun, Ffordd y Rhyd, Ammanford. Carmarthenshire. SA18 3EZ