Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

 

Dydd Llun, 16 Medi 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd: E. Dole (Aelod o’r Bwrdd Gweithredol).

 

Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:

M. Bull, Rheolwr Rhanbarthol - Datblygu Economaidd

S Jenkins, Rheolwr Ardal Datblygu Economaidd

L. Edwards, Swyddog Datblygu Economaidd

E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Swyddfa'r Arweinydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. - 2.00 yp  - 3.05 yp

 

<AI1>

1.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

Enw

Rhif(au) y Cofnod

Y Math o Fuddiant

Cyng. E. Dole

Rhif y Cofnod 5 - cais GF131 Ynni Da (Cyng. A Vaughan Owen)

Yn aelod o’r un blaid wleidyddol.

 

</AI1>

<AI2>

2.            LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 1AF AWST, 2019.

 

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Awst 2019, gan ei fod yn gofnod cywir.

 

</AI2>

<AI3>

3.            ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI.

 

PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

 

</AI3>

<AI4>

4.            CRONFA DATBLYGU EIDDO MASNACHOL AR GYFER TRAWSNEWID SIR GAERFYRDDIN & CYNLLUN BENTHYCIADAU CANOL TREF LLANELLI & RHYDAMAN.

 

Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

 

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

 

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried ceisiadau am gymorth o Gronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman a Chynllun Benthyciadau Canol Tref Llanelli a Rhydaman.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol Trawsnewid Sir Gaerfyrddin a Chynllun Benthyciadau Llanelli a Rhydaman yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol Trawsnewid Sir Gaerfyrddin

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

CRCPDF047

Willing & Able Ltd

£269,100.00

 

Cynllun Benthyciadau Canol Tref Llanelli a Rhydaman

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

Keys Property Management (Wales) Ltd

£75,000.00

 

</AI4>

<AI5>

5.            CRONFA CYCHWYN BUSNES/TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN

 

Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

 

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

 

Gan gyfeirio at gofnod 2 y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Chwefror 2018, rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i geisiadau am gymorth gan Gronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin. Blaenoriaeth y ddwy gronfa oedd cefnogi'r gwaith o greu swyddi a busnesau newydd yn y Sir.

 

PENDERFYNWYD:

 

5.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin, yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol a'r rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Cronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

SUF104

Bird in Hand

£10,000.00

SUF109

Meithrinfa Dydd Blodau Melyn/ Buttercup Day Nursery

£10,000.00

SUF111

Care and Independence Wales

£5,431.39

SUF100

Praiseworthy Apparel Ltd. 

£9,120.00

SUF50

Crazie Catering  

£10,000.00

SUF107

Caits Bakess

£1,651.76

SUF106

Sŵn y Coed

£4,541.69

SUF91

Casber Scaffolding

£10,000.00

SUF105

Amaeth Cothi

£8,255.25

SUF108

Disaster Care Red Dragon

£10,000.00

SUF94

Online Cab Solutions

£4,407.51

SUF103

Skyr Wales

£10,000.00

 

Cronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

GF130

Shufflebottom

£10,000.00

GF116

Power Steering Solutions

£10,000.00

GF119

Cywion Bach

£5,000.00

GF110

Meithrinfa Jac-y-Do

£3,427.26

GF131

Morgan Marine

£10,000.00

GF121

J Robinson

£6,630.00

GF124

MPW Document Solutions

£10,000.00

 

5.2 ar ôl datgan diddordeb yn gynharach, gofynnodd y Cynghorydd E. Dole i’r cais canlynol gael ei gyfeirio at y Bwrdd Gweithredol i’w ystyried.

 

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

GF131

Ynni Da (Cyng. A. Vaughan Owen)

£2,487.00

 

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

_______________________________                          __________________

AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL                          DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>