PWYLLGOR CRAFFU
DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD

 

30AIN O FEDI 2019

 

ADRODDIAD MONITRO PERFFORMIAD

CWARTER 1 - 1AF EBRILL I’R 30AIN O FEHEFIN 2019

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

Bod y Pwyllgor yn craffu Amcanion Llesiant 2019/20 o’r Strategaeth Gorforaethol ar gyfer Cwarter 1. Mae’r adroddiad yn cynnwys: 

 

·         Gweithrediadau a mesurau yn y Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 2018-2023 i gyflawni Amcanion Llesiant 2019/20 sy’n berthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor.

Rhesymau:

 

·         Sicrhau bod meysydd sy’n peri pryder yn cael eu nodi a bod camau perthnasol yn cael eu cymryd.

 

·         Er mwyn i’r aelodau allu gweithredu eu swyddogaeth craffu mewn perthynas â monitro perfformiad.

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

NAC OES

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

 

·         Cyng. Hazel Evans (Amgylchedd)

·         Cyng. Philip Hughes (Diogelu’r Cyhoedd) 

·         Cyng. Cefin Campbell (Cymunedau a Materin Gwledig)

 

Y Cyfarwyddiaethau:

Cymunedau / Amgylchedd / Prif Weithredwr

 

Enw Penaethiaid y Gwasanaethau:

Noelwyn Daniel

 

Steve Pilliner

 

 

Jonathan Morgan

 

 

Ainsley Williams

 

 

Awdur yr Adroddiad:

Jackie Edwards

Swyddi:

 

 

 

 

Rheolwr TGCh a Pholisi Corfforaethol

 

Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

 

Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

Pennaeth Gwastraff a Gwasanaethau'r Amgylchedd

 

 

Rheolwr Gwelliant Busnes

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-Bost:

 

 

 

 

01267 246270

NDaniel@sirgar.gov.uk

 

01267 228150

sgpilliner@sirgar.gov.uk  

 

01554 899285

jmorgan@sirgar.gov.uk

 

01267 224500

aiwilliams@sirgar.gov.uk

 

01267 228142

jmedwards@sirgar.gov.uk

EXECUTIVE SUMMARY

 

ENVIRONMENTAL & PUBLIC PROTECTION
SCRUTINY COMMITTEE

 

30TH SEPTEMBER 2019

 

QUARTER 1 – 1ST APRIL TO 30TH JUNE 2019

PERFORMANCE MONITORING REPORT 

 

The attached report sets out the progress against the actions and measures in the Corporate Strategy 2018-2023 to deliver the 2019/20 Well-being Objectives relevant to the Committee’s remit, as at 30th June 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

We confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.

 

 

 

Signed:  

Noelwyn Daniel

 

Steve Pilliner

 

Jonathan Morgan

 

Ainsley Williams

 

Head of ICT & Corporate Policy

 

Head of Transport & Engineering

 

Head of Homes & Safer Communities

 

Head of Waste & Environmental Services

 

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

 

YES

 

YES

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 requires public bodies to take all reasonable steps to meet their Well-being Objectives

2. Legal 

In our published Well-being Statement we committed to monitor our Well-being Objective action plans.

 

CONSULTATIONS

We confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

Signed:  

Noelwyn Daniel

 

Steve Pilliner

 

Jonathan Morgan

 

Ainsley Williams

Head of ICT & Corporate Policy

 

Head of Transport & Engineering

 

Head of Homes & Safer Communities

 

Head of Waste & Environmental Services

1. Local Member(s) – N/A

2. Community / Town Councils – N/A

3. Relevant Partners – N/A

4. Staff Side Representatives and other Organisations – All departments have been consulted and have had the opportunity to provide comments on their performance and progress.

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW:

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

Corporate Strategy 2018-2023

Corporate Strategy 2018-2023 - Refreshed June 2019