Pwyllgor Cynllunio

 

Dydd Iau, 22 Awst 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd A. Lenny (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

A. Lenny, J.M. Charles, I.W. Davies, J.A. Davies, W.T. Evans, S.J.G. Gilasbey, J.K. Howell, J.D. James, C. Jones, D. Jones, H.I. Jones, M.J.A. Lewis, B.D.J. Phillips and G.B. Thomas

 

Hefyd yn bresennol:

Y Cynghorwr H. Shepardson a fu'n annerch y Pwyllgor mewn perthynas â chais cynllunio S/21597

G. Morgan, Cynlluniwr Trafnidiaeth gyda Fframwaith Atkins

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

J. Edwards, Rheolwr Datblygu & Treftadaeth Adeiledig

G. Noakes, Uwch Swyddog Rheoli Datblygu (y Dwyrain)

B Kathrens, Rheolwr Amddiffyn Rhag Llifogydd Ac Amddiffyn yr Arfordir

S. Murphy, Uwch-gyfreithiwr

R. Davies, Swyddog Rheoli Datblygu (De)

Z.M. James, Swyddog Rheoli Datblygu (y De)

Z.A. Evans, Uwch-dechnegydd (Cyswllt Cynllunio)

E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Y Siambr, Neuadd y Sir - 10.00  - 10.55 yb

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr S.M. Allen, P.M. Edwards, K. Madge a J.E. Williams.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn unol â'r amodau a nodwyd yn Adroddiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

E/38980

Addasu eiddo teras yn dŷ amlfeddiannaeth 6 ystafell wely, Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3EN

 

 

 

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

4.            RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

 

4.1       PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio ystyried y cais cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor ymweld â'r safle:-

 

S/21597

Adeiladu 100 o anheddau a gwaith cysylltiedig ar dir ger Garreglwyd, Pen-bre, Sir Gaerfyrddin

 

Cyflwynwyd sylw gan yr Aelod Lleol a oedd yn gofyn i'r Pwyllgor gynnal ymweliad safle er mwyn gweld effaith yr amwynder gweledol a'r mynediad a gwelededd annigonol i'r safle.

 

Yn unol â phrotocol y Pwyllgor Cynllunio, roedd y gwrthwynebwyr a oedd wedi gofyn am gael siarad ynghylch y cais hwn wedi dewis cyflwyno eu sylwadau yn y cyfarfod a fydd yn dilyn yr ymweliad â'r safle.

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y datblygiad arfaethedig ac i asesu'r effaith ar y briffordd a'r amwynderau lleol.

 

 

4.2       PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau a nodwyd yn Adroddiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

S/38939

Estyniad unllawr yng nghefn yr eiddo a thramwyfa newydd y tu blaen, 46 Heol Nant, Dyffryn y Swistir, Llanelli SA14 8EN

 

S/38967

Cynnig i addasu'r garej presennol, estyniad cyswllt a phortsh blaen, 29 Heol Saron, y Bynea, Llanelli SA14 9LT

 

S/39013

Llecynnau addysgu ac ymarfer newydd, Clwb Golff Ashburnham, Teras y Graig, Porth Tywyn SA16 0HN

 

 

 

</AI4>

<AI5>

5.            RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn unol â'r amodau a nodwyd yn Adroddiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

W/38894

Cynnig i newid defnydd y siop bresennol i ddefnydd preswyl, 15 Heol y Bont, Caerfyrddin, SA31 3JS

 

 

 

 

 

 

 

 

</AI5>

<AI6>

6.            LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 25AIN GORFFENNAF, 2019

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 25 Gorffennaf, 2019 gan eu bod yn gywir.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

[SYLWER: Mae'r cofnodion hyn yn dilyn trefn y materion oedd ar agenda'r cyfarfod, a allai fod yn wahanol i drefn y materion mewn unrhyw weddarllediad gan y byddid wedi ymdrin gyntaf ag unrhyw geisiadau yr oedd aelodau o'r cyhoedd yn bresennol i siarad amdanynt.]