Pwyllgor Safonau

 

Dydd Mercher, 24 Ebrill 2019

 

YN BRESENNOL: M.A. Morgan (Cadeirydd)

 

Aelodau Annibynnol:

M. Dodd, D. Evans, J. James a A. Williams;

 

Y Cynghorwyr:

S.J.G. Gilasbey, R. James a G.B. Thomas;

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

L.R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

R. Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol

M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin: 2.00 yp - 2.30 yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Tref P. Rogers.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            COFNODION - 15 MAWRTH 2019

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

3.1 llofnodi cofnodion y cyfarfod ar 15 Mawrth 2019 gan eu bod yn gywir;

3.2 o ran Cofnod 5 – Hyfforddiant Cod Ymddygiad – bod sesiynau'n cael eu cynnal yn y lle cyntaf yn Llanelli ar 10 Gorffennaf 2019, ac yng Nghaerfyrddin ar 16 Gorffennaf 2019.

 

</AI3>

<AI4>

4.            CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD CHRISTOPHER MARK DAVIES

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i gais gan y Cynghorydd Christopher Mark Davies o Gyngor Tref Sanclêr am ollyngiad o dan ddarpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) fel y gallai siarad yn unig mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr.

Dywedwyd bod y cais am ollyngiad wedi'i wneud oherwydd bod gan y Cynghorydd Davies fuddiant personol yn y materion hyn yn rhinwedd paragraff 10(2)(a)(ix)(ee) o'r Côd Ymddygiad gan ei fod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth.

Roedd buddiant y Cynghorydd Davies hefyd yn rhagfarnol, gan y byddai aelod o'r cyhoedd, o wybod y ffeithiau perthnasol, yn ystyried yn rhesymol fod y buddiant mor sylweddol fel ei fod yn debygol o amharu ar farn y Cynghorydd ynghylch budd y cyhoedd.

Gan hynny, roedd y Cynghorydd Davies wedi gofyn am ollyngiad o dan Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001.

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wrth y Pwyllgor y dylai, wrth ystyried y cais, nodi mai paragraffau 2 (d) a (f) oedd y rhesymau mwyaf priodol pe byddai'r Pwyllgor am gymeradwyo'r cais i siarad yn unig.

 

Yn dilyn trafodaeth,

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu gollyngiad o dan Reoliad 2 (d) a (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 i'r Cynghorydd Christopher Mark Davies SIARAD yn unig yng nghyfarfodydd Cyngor Tref Sanclêr mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr a bod y gollyngiad yn ddilys tan ddiwedd ei dymor presennol yn y swydd.

 

</AI4>

<AI5>

5.            CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD WILLIAM EDMUND VINCENT JOHN DAVIES

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i gais gan y Cynghorydd William Edmund Vincent John Davies o Gyngor Tref Sanclêr, am ollyngiad o dan ddarpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) fel y gallai siarad yn unig mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr.

Dywedwyd bod y cais am ollyngiad wedi'i wneud oherwydd bod gan y Cynghorydd Davies fuddiant personol yn y materion hyn yn rhinwedd paragraff 10(2)(a)(ix)(ee) o'r Côd Ymddygiad gan ei fod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth.

Roedd buddiant y Cynghorydd Davies hefyd yn rhagfarnol, gan y byddai aelod o'r cyhoedd, o wybod y ffeithiau perthnasol, yn ystyried yn rhesymol fod y buddiant hwnnw mor sylweddol fel ei fod yn debygol o amharu ar farn y Cynghorydd ynghylch budd y cyhoedd.

Gan hynny, roedd y Cynghorydd Davies wedi gofyn am ollyngiad o dan Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001.

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wrth y Pwyllgor y dylai, wrth ystyried y cais, nodi mai paragraffau 2 (d) a (f) oedd y rhesymau mwyaf priodol pe byddai'r Pwyllgor am gymeradwyo'r cais i siarad yn unig.

 

Yn dilyn trafodaeth,

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu gollyngiad o dan Reoliad 2 (d) a (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 i'r Cynghorydd William Edmund Vincent John Davies SIARAD yn unig yng nghyfarfodydd Cyngor Tref Sanclêr mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr a bod y gollyngiad yn ddilys tan ddiwedd ei dymor presennol yn y swydd.

 

</AI5>

<AI6>

6.            UNRHYW FATER ARALL

Ni chafwyd dim eitemau brys i'w hystyried.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>