Pwyllgor Cynllunio

 

Dydd Mawrth, 19 Chwefror 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd A. Lenny (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

S.M. Allen, J.M. Charles, S.A. Curry, I.W. Davies, J.A. Davies, W.T. Evans, S.J.G. Gilasbey, J.K. Howell, J.D. James, C. Jones, D. Jones, H.I. Jones, A. Lenny, M.J.A. Lewis, K. Madge, B.D.J. Phillips, G.B. Thomas and J.E. Williams

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

G. Noakes, Uwch Swyddog Rheoli Datblygu (y Dwyrain)

J. Thomas, Uwch Swyddog Rheoli Datblygu (y De)

Z.A. Evans, Uwch-dechnegydd (Cyswllt Cynllunio)

G. Morgan, Technegydd Cynorthwyol (Cyswllt Cynllunio);

S. Murphy, Uwch-gyfreithiwr

J. Owen, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

 

Y Siambr, Neuadd y Sir - 12.30  - 1.50 yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd P. Edwards a'r Cynghorydd K. Lloyd.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

J. James

3.1 – Cais cynllunio - S/38052 - Newid defnydd hen Gapel Seion (D1) i ddarparu swyddfeydd ar y llawr gwaelod (B1) a chreu dwy lefel ychwanegol o lety (C3), 2 fflat 2 ystafell wely ar y ddau lawr (cyfanswm o 4 fflat 2 ystafell wely) yng Nghapel Seion, Stryd Parc-y-Minos, Porth Tywyn.

Mae'n byw ar yr un stryd â'r ymgeisydd.

Mae'n adnabod yr ymgeisydd.

J. James

4 - Cais cynllunio S/38235

4.            Rhanbarth y De - Penderfynu ar geisiadau cynllunio

 

Mae wedi cefnogi'r cais yn gyhoeddus.

K. Howell

4 - Cais cynllunio S/38235 –

Rhanbarth y De - Penderfynu ar geisiadau cynllunio

Mae'n Gyfarwyddwr ar Gwmni Tai Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin - Cartrefi Croeso

 

 

</AI2>

<AI3>

3.            YSTRIED ADRODDIADAU'R PENNAETH CYNLLUNIO YNGHYLCH Y CEISIADAU CYNLLUNIO CANLYNOL [YR YMWELODD Y PWYLLGOR A'U SAFLEOEDD YN FLAENOROL] A PHENDERFYNU AR Y CEISIADAU

 

</AI3>

<AI4>

3.1.       S/38052 - NEWID DEFNYDD HEN GAPEL SEION (D1) I DDARPARU SWYDDFEYDD AR Y LLAWR GWAELOD (B1) A CHREU DWY LEFEL YCHWANEGOL O LETY (C3) - 2 x FFLAT 2 YSTAFELL WELY FESUL LLAWR (CYFANSWM O 4 x FFLAT 2 YSTAFELL WELY), CAPEL SEION, STRYD PARCYMINOS, PORTH TYWYN

 

[Sylwer: Gan ei fod wedi datgan buddiant yn y mater hwn yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd J. James Siambr y Cyngor cyn i'r Pwyllgor ystyried y mater a phenderfynu arno.]

 

Cyfeiriodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) at ymweliad preifat â'r safle gan y Pwyllgor yn gynharach y diwrnod hwnnw (gweler cofnod 4 o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2019) a drefnwyd er mwyn i'r Pwyllgor gael golwg ar y safle a threfniadau o ran mynediad.  Cyfeiriodd, gyda chymorth sleidiau PowerPoint, at adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio a oedd yn rhoi arfarniad o'r safle, ynghyd â disgrifiad o'r datblygiad arfaethedig, crynodeb o'r ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad a gwybodaeth am y polisïau lleol a chenedlaethol a oedd yn berthnasol wrth asesu'r cais. Dywedodd fod y Pennaeth Cynllunio yn argymell cymeradwyo'r cais am y rhesymau y manylwyd arnynt yn ei hadroddiad ysgrifenedig hi.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor gan yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) bod argymhellion ar gyfer gwrthod wedi dod i law gan Gyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn a bod yr Aelodau Lleol wedi ymateb ar ran y preswylwyr lleol.  Roedd y prif faterion a oedd yn peri pryder yn ymwneud â'r mynediad a'r sefyllfa parcio ceir bresennol yn Stryd Parc-y-minos, a'r problemau o ran draenio dŵr wyneb yn ystod cyfnodau o law trwm. 

 

Ymatebodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) i'r materion a godwyd fel y manylir arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio.

 

Nododd yr Aelodau nad oedd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth wedi gwrthwynebu'r cais a'u bod yn credu bod yr argymhellion yn adlewyrchu defnydd sefydledig y safle a'r ffaith fod y datblygiad arfaethedig yn cael ei ystyried fel y defnydd lleiaf dwys o'r safle.

 

PENDERFYNWYD caniatáu Cais Cynllunio S/38052, yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio.


 

 

</AI4>

<AI5>

3.2.       W/37267 - CODI 2 BRESWYL 3 YSTAFELL WELY (1 FFORDDIADWY, 1 FARCHNAD AGORED) AR DIR GERLLAW LLYS BRIALLU, SARNAU, BANCYFELIN, SA33 5EA

 

Cyfeiriodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y Dwyrain) at ymweliad preifat â'r safle gan y Pwyllgor yn gynharach y diwrnod hwnnw (gweler cofnod 6.4 o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2018) a drefnwyd er mwyn i'r Pwyllgor gael golwg ar y safle a threfniadau o ran mynediad.  Cyfeiriodd, gyda chymorth sleidiau PowerPoint, at adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio a oedd yn rhoi arfarniad o'r safle, ynghyd â disgrifiad o'r datblygiad arfaethedig, crynodeb o'r ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad a gwybodaeth am y polisïau lleol a chenedlaethol a oedd yn berthnasol wrth asesu'r cais. Dywedodd fod y Pennaeth Cynllunio yn argymell gwrthod y cais am y rhesymau y manylwyd arnynt yn ei hadroddiad ysgrifenedig.

 

Pwysleisiwyd i'r Pwyllgor gan yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y Dwyrain) y dylai argymhelliad gwrthod rhif 2 yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio ddarllen fel a ganlyn:

 

'Mae'r cynnig yn groes i baragraffau 9.3.6 o Bolisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018), sy'n nodi:-'

 

Dywedodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y Dwyrain), er nad oedd Cyngor Cymuned Llannewydd a Merthyr yn gwrthwynebu'r cais, fod nifer o bryderon wedi'u cyflwyno ynghyd â llythyrau gan bedwar cartref cyfagos yn ogystal â deiseb a oedd wedi'i llofnodi gan ugain o bobl.  Roedd y prif faterion y soniwyd amdanynt yn ymwneud â'r canlynol:

 

·         diffyg cyfleusterau i gerddwyr rhwng pentrefan Sarnau a'r pentref agosaf sef Bancyfelin;

·         cyflymder y ffordd, sef y terfyn cyflymder cenedlaethol gyda thraffig parhaus;

·         yr hawl dramwy breifat drwy safle'r cais i gefn eu heiddo er mwyn gallu gwagio tanciau septig/carthbyllau.

 

Daeth pryderon pellach i law gan eiddo cyfagos gan fynegi nifer o faterion yn ymwneud â'r datblygiad arfaethedig, y manylwyd arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio.

 

Roedd gan y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth bryderon yn ymwneud â safonau gwelededd ar leoliad mynedfa arfaethedig y safle tua'r gorllewin a bod y cais yn groes i Bolisi TR3.

 

Ymatebodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y Dwyrain) a'r Uwch-dechnegydd (Cyswllt Cynllunio) i'r materion a godwyd.

 

PENDERFYNWYD gwrthod Cais Cynllunio W/37267 am y rhesymau y manylwyd arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio.


 

 

</AI5>

<AI6>

4.            RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod.

 

S/37075

Dymchwel adeilad presennol yr ysgol ac ailddatblygu'r safle ar gyfer ysgol newydd, maes parcio, maes chwaraeon, maes chwarae amlddefnydd a gwaith isadeiledd cysylltiedig yn Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-bre, Heol Ashburnham, Pen-bre, Llanelli, SA16 0TP.

 

Nododd yr Aelodau'r manylion a oedd wedi'u cynnwys yn yr atodiad.

 

S/38235

Cynnig i adeiladu datblygiad preswyl sy'n cynnwys 32 o unedau a'r mynediad cysylltiedig, maes parcio, tirweddu a gwaith isadeiledd ar dir yn Nheras Glanmor, Porth Tywyn, SA16 0NE.

 

(NODER: Roedd y Cynghorydd J. James a'r Cynghorydd K. Howell wedi datgan buddiant yn y cais hwn yn gynharach a gadawsant y Siambr tra oedd y cais yn cael ei drafod gan y Pwyllgor ac ni wnaethant gymryd rhan yn y penderfyniad yn ei gylch.)

 

Dywedodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) fod y Pennaeth Trafnidiaeth wedi cyflwyno amodau ychwanegol ar ôl i'r atodiad gael ei gyhoeddi.  Tynnwyd yr amodau ychwanegol at sylw'r Pwyllgor drwy atodiad ar lafar.

 

 

 

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

[SYLWER: Mae'r cofnodion hyn yn dilyn trefn y materion oedd ar agenda'r cyfarfod, a allai fod yn wahanol i drefn y materion mewn unrhyw weddarllediad gan y byddid wedi ymdrin gyntaf ag unrhyw geisiadau yr oedd aelodau o'r cyhoedd yn bresennol i siarad amdanynt.]