Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

Dydd Iau, 24 Ionawr 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd R. Stewart (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

R. Jones, D. Simpson and E. Dole

 

Aelodau cyfetholedig:

Dr J. Davidson, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Aelod Dirprwy)

Prof A. Davies, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

B. Rees, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

E. Tomp, Cadeirydd Bwrdd Strategaeth Economaidd

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

M. James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin

S. Phillips, Prif Weithredwr, Cyngor Castell-nedd Port Talbot

I. Westley, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Benfro

M. Nicholls, Cyfarwyddwr Lleoedd, Cyngor Abertawe

C. Moore, Swyddog S.151 Cyd-Bwyllgor

L.R. Jones, Swyddog Monitro Cyd-Bwyllgor

W. Walters, Cyarfwyddwr Adfywio a Pholisi

G. Morgan, Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

H. Morgan, Rheolwr Datblygu Economaidd

R. Phillips, Rheolwr Ariannu

G. Jones, Swyddog Cyfathrebu a Marchnata (Bargen Ddinesig)

R Llewhellin, Swyddog Perfformiad, Llywodraethu a Pholisi

A. Miller, Swyddog Technegol Ewropeaidd

J. Laimann, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. 2.00 - 3.25 yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan yr Athro Medwin Hughes (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant). Roedd Dr Jane Davidson yn bresennol yn y cyfarfod ar ei ran.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

</AI2>

<AI3>

3.            LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14EG RHAGFYR 2018

 

Dywedodd y Cadeirydd fod y fersiwn ddiweddaraf o'r cofnodion wedi cael ei dosbarthu a bod newidiadau o'r fersiwn flaenorol mewn print bras.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion diweddaraf cyfarfod Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2018 gan eu bod yn gywir.

 

</AI3>

<AI4>

4.            Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG

 

Cafodd y Cyd-bwyllgor adroddiad diweddaru ynghylch y prosiectau lleol a rhanbarthol canlynol a ariennir gan y Fargen Ddinesig:

 

·         Seilwaith Digidol;

·         Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau;

·         Sgiliau a Thalent;

·         Yr Egin;

·         Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli;

·         Campws Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli;

·         Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer;

·         Canolfan Ragoriaeth Gwasanaethau y Genhedlaeth Nesaf (CENGS);

·         Ffatri'r Dyfodol;

·         Gwyddoniaeth Dur;

·         Ardal Forol Doc Penfro.

 

Anogwyd Arweinwyr y Prosiect i roi gwybod am unrhyw heriau o ran cynnydd eu prosiectau er mwyn i'r Cyd-bwyllgor allu cynorthwyo i ddatrys y rhain os oes modd. I gefnogi hyn, awgrymwyd y dylid cyflwyno cofnod materion a chofrestrau risg ar gyfer prosiectau unigol fel eitemau sefydlog ar yr agenda ar gyfer cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor yn y dyfodol. Gellid cyfuno'r cofrestrau risg prosiectau unigol yng nghofrestr risg y Cyd-bwyllgor.

 

O ran y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer, awgrymwyd y gallai cap ar godiadau rhent a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru effeithio ar un o ffrydiau refeniw y prosiect. Ar ôl cael gwybod efallai y bydd y cap ar rent yn bolisi interim, awgrymodd y Cadeirydd y byddai'n briodol gofyn am eglurhad gan Weinidogion Cymru.

 

Ar ôl cael gwybod na fyddai Is-ganghellor newydd Prifysgol Abertawe yn dechrau tan fis Gorffennaf 2019, awgrymwyd y dylid anfon llythyr at yr Is-ganghellor dros dro yn gofyn am sicrwydd bod Prifysgol Abertawe yn dal wedi ymrwymo i'r Fargen Ddinesig a phob prosiect unigol y Fargen Ddinesig.

 

O ran prosiect Ardal Forol Doc Penfro, dywedodd Awdurdod Arweiniol y Prosiect ei fod yn aros i gael adborth gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwybodaeth atodol o ran y fersiwn ddrafft o'r achos busnes llawn. Pwysleisiodd y Prif Weithredwr Arweiniol ei bod yn hanfodol o ran hyfywedd y prosiect i gael sicrwydd ynghylch trefniadau ariannu gan Lywodraeth Cymru erbyn canol mis Mawrth.

 

Gwnaed nifer o ddatganiadau yn mynegi pryder ynghylch oedi o ran derbyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau'r Fargen Ddinesig a oedd wedi achosi oedi o ran cyflawni'r prosiect ac wedi gwneud pob partner yn agored i elfen o risg ariannol. Dywedodd y Swyddog Atebol fod oedi o'r fath yn rhwystredig, ond ei fod wedi codi'r mater hwn yn ddiweddar mewn cyfarfod â swyddogion a'r gobaith oedd y byddid yn mynd i'r afael â'r oedi parhaus.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o brosiect Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli, dywedodd Swyddog A.151 y Pwyllgor fod y datganiad yn y wasg yn anghywir ac y gofynnwyd i'r gohebydd geisio cael eglurhad gan Swyddfa Archwilio Cymru ond ei fod wedi gwrthod gwneud hynny. Roedd tystiolaeth ddogfennol i gefnogi gohebiaeth y Cyngor gyda Swyddfa Archwilio Cymru ar gael. O ran craffu ar y prosiect, dywedodd Swyddog Monitro'r Cyd-bwyllgor, dan y Cytundeb Cyd-bwyllgor, fod pob awdurdod unigol yn gyfrifol am graffu ar brosiectau unigol. Dywedodd y Cadeirydd fod y Cyd-bwyllgor Craffu wedi estyn gwahoddiad iddo ef a'r Prif Weithredwr roi diweddariad ar yr adolygiad ac roedd wedi cytuno â'r cais hwn.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod

4.1.    Adroddiad diweddaru ynghylch y prosiectau yn cael ei dderbyn;

4.2.    Cofnodion materion a chofrestrau risg prosiect yn cael eu cynnwys fel eitemau sefydlog ar yr agenda yng nghyfarfodydd y Cyd-bwyllgor yn y dyfodol;

4.3.    Llythyr yn cael ei anfon at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurhad ynghylch y cap ar godiadau rhent;

4.4.    Llythyr yn cael ei anfon at Is-ganghellor dros dro Prifysgol Abertawe yn gofyn am sicrwydd bod y Brifysgol yn parhau'n ymrwymedig i'r Fargen Ddinesig a phob prosiect unigol;

4.5.    Llythyr yn cael ei anfon yn gofyn i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gyhoeddi llythyr o eglurhad ynghylch ei gymorth ariannol ar gyfer Ardal Forol Doc Penfro.

 

</AI4>

<AI5>

5.            CYLCH GORCHWYL AR GYFER ADOLYGIAD MEWNOL Y CYD-BWYLLGOR O'R FARGEN DDINESIG

 

Rhoddodd y Cyd-bwyllgor ystyriaeth i adroddiad ynghylch y Cylch Gorchwyl a'r Rhaglen derfynol ar gyfer yr adolygiad mewnol o drefniadau llywodraethu Bargen Ddinesig Bae Abertawe, y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2018 (gweler cofnod 11). Byddai'r arolwg, dan arweiniad Cyngor Sir Penfro, yn cael ei gefnogi gan Uwch-archwilydd a enwebwyd o Gynghorau Sir Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

 

Dywedwyd wrth y Cyd-bwyllgor fod y Cylch Gorchwyl wedi'i strwythuro ar sail saith egwyddor graidd a bod yr holl faterion a godwyd yn flaenorol yn y cyfarfod wedi'u cynnwys yn yr adolygiad.

 

Pwysleisiwyd ei bod yn galonogol bod y Cylch Gorchwyl ar gyfer yr Adolygiad Mewnol ac Annibynnol i raddau helaeth yn gydnaws ac yn cyd-fynd â'i gilydd. Awgrymodd yr Aelodau y dylai'r Adolygiad Mewnol anelu at ddod i ben tua'r un adeg â'r Adolygiad Annibynnol a gallai canfyddiadau'r ddau adolygiad gael eu nodi mewn un corff o argymhellion. Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai Aelodau Cyfetholedig yn cael eu cynnwys yn yr adolygiad.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

5.1.    Nodi'r Cylch Gorchwyl ar gyfer Adolygiad Mewnol y Cyd-bwyllgor ynghylch Bargen Ddinesig Bae Abertawe;

5.2.    Cynnwys holl Aelodau'r Cyd-bwyllgor yn yr adolygiad a'r ddogfen Cylch Gorchwyl.

 

</AI5>

<AI6>

6.            ADOLYGIAD ANNIBYNNOL O FARGEN DDINESIG DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE - CYLCH GORCHWYL

 

Rhoddodd y Cyd-bwyllgor ystyriaeth i adroddiad ynghylch y Cylch Gorchwyl llawn ar gyfer yr Adroddiad Annibynnol o Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn unol â chyngor Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Nododd yr adroddiad bod y Cyd-bwyllgor a Swyddfa Ranbarthol y Fargen Ddinesig wedi cael gwybod ar 6 Rhagfyr 2018 fod y ddwy Lywodraeth wedi cytuno i gomisiynu adolygiad annibynnol. Cyhoeddodd y ddwy Lywodraeth eu bod yn asesu'r cynnydd hyd yn hyn er mwyn cael sicrwydd y byddai holl elfennau'r Fargen yn cyflawni'r buddion economaidd llawn a addawyd gan y Fargen Ddinesig a bod diwydrwydd dyladwy a threfniadau llywodraethu wedi cael eu dilyn ym mhob elfen o'r Fargen ac wrth ei rhoi ar waith.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Cylch Gorchwyl Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer eu Hadolygiad Mewnol o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

 

</AI6>

<AI7>

7.            Y BWRDD STRATEGAETH ECONOMAIDD - AELOD NEWYDD

 

Rhoddodd y Cyd-bwyllgor ystyriaeth i enwebu Lynne Hamilton i gymryd lle Mr Hamish Laing fel cynrychiolydd gwyddor bywyd / llesiant ar y Bwrdd Strategaeth Economaidd. Dywedwyd wrth y Cyd-bwyllgor fod Mr Laing wedi ymddiswyddo o'i swydd ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a bod y Bwrdd Iechyd wedi enwebu Lynne Hamilton fel y cynrychiolydd yn ei le. Dywedwyd wrth y Cyd-bwyllgor hefyd, dan Gytundeb y Cyd-bwyllgor, fod angen i'r holl gynigion ar gyfer recriwtio ac enwebu aelodau'r Bwrdd Strategaeth Economaidd gael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL anfon enwebiad Lynne Hamilton fel cynrychiolydd gwyddor bywyd / llesiant ar y Bwrdd Strategaeth Economaidd at Lywodraethau Cymru a Llywodraeth y DU i'w ystyried.

 

</AI7>

<AI8>

8.            AMSERLEN CYFARFODYDD Y CYD BWYLLGOR EBRILL 2019 - MAWRTH 2020

 

Bu'r Cyd-bwyllgor yn ystyried amserlen arfaethedig o ran y cyfarfodydd ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo amserlen cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>