Cyngor Sir

20fed Chwefror 2019

 

PENODI AELODAU I WASANAETHU AR AWDURDOD TÂN AC ACHUB Y CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

ADOLYGIAD YN DILYN YMDDISWYDDIAD Y CYNGHORYDD R. EVANS O'R GRŴP ANNIBYNNOL A HYSBYSIAD O'I DDYMUNIAD I YMUNO Â'R GRŴP LLAFUR

ARGYMHELLIAD

O ganlyniad i newidiadau i gyfansoddiad gwleidyddol cyffredinol y Cyngor,

 

  1. bydd dyraniad y seddi i aelodau etholedig ar Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn newid fel a ganlyn

 

Plaid Cymru (2) Llafur (2) Heb gysylltiad pleidiol (0)

 

2.    Nodi, yn unol ag argymhelliad 1 uchod, bod Grŵp Plaid Cymru wedi gadael y sedd a oedd gan y Cynghorydd Mansel Charles a bod y Grŵp Llafur wedi enwebu'r Cynghorydd Rob Evans fel ei gynrychiolydd ychwanegol.

 

Y RHESYMAU:

Ymddiswyddodd y Cynghorydd R. Evans o'r Grŵp Annibynnol a dod yn aelod o'r Grŵp Llafur ar 29 Ionawr 2019.  Mae'r Awdurdod wedi cynnal adolygiad o'r trefniadau ar gyfer dyrannu seddi i grwpiau gwleidyddol, o dan adran 15 o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989.

 

Mae adrannau 15 ac 16 o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 yn nodi ei bod yn ofynnol i awdurdodau unedol benodi Cynghorwyr Sir yn ôl cydbwysedd gwleidyddol yr awdurdod unedol unigol

Ymgynghorwyd â'r Pwyllgor Craffu Perthnasol AMHERTHNASOL                                           

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad NAC OES

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad OES

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:   Y Cynghorydd Emlyn Dole (Arweinydd)

Y Gyfarwyddiaeth:

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Linda Rees Jones

Awdur yr Adroddiad:

Gaynor Morgan

Adran y Prif Weithredwr

Swyddi:  Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

 

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Rhifau ffôn: 01267 224012 LRJ

01267 224026  GM

Cyfeiriadau E-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

GMorgan@sirgar.gov.uk

 


 

EXECUTIVE SUMMARY

COUNCIL

20TH FEBRUARY 2019

 

 

APPOINTMENT OF MEMBERS TO SERVE ON THE MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE AUTHORITY

REVIEW FOLLOWING COUNCILLOR R. EVANS’ RESIGNATION FROM THE INDEPENDENT GROUP AND NOTIFICATION OF WISH TO JOIN THE LABOUR GROUP

 

 

The Chief Executive received notice from Councillor R.  Evans on the 30th January that he had resigned from the Independent Group on the 29th January 2019 and had joined the Labour Group with effect from that date.  Having reviewed the political balance of the authority, the Plaid Cymru Group will need to relinquish a seat on the Mid and West Wales Fire & Rescue Authority to the Labour Group.

 

Following discussions with Group Leaders, the Plaid Cymru Group has relinquished the seat held by Councillor Mansel Charles  and the Labour Group have nominated Councillor Rob Evans to take this seat.

 

 

There are no changes required to any other outside bodies/Council advisory Panels.

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED ?

NO

 


IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report:

 

Signed:   Linda Rees Jones, Head of Administration & Law                    

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

NONE

YES

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Legal 

 

Appointments to the Mid and West Wales Fire Authority are set out in Section 15 and 16 of the Local Government and Housing Act 1989 which  requires unitary authorities to appoint County Councillors according to the political balance of the individual unitary authority.  

 

 

 

 


CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

Signed:   Linda Rees Jones, Head of Administration & Law                    

 

 

1.Scrutiny Committee

Not applicable

2.Local Member(s)

Not applicable

3.Community / Town Council

Not applicable

4.Relevant Partners 

Not applicable

5.Staff Side Representatives and other Organisations 

Not applicable

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

The Local Government Act 2000

 The Local Government (Wales) Measure 2011

 

https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/4/contents

Local Government and Housing Act 1989 – Sections 15 and 16 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/42/part/I/crossheading/political-balance-on-committees-etc

Environment Act 1995  - Schedule 7

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/25/schedule/7

Minutes of the meeting of the Council held on the 24th May 2017

 

Minutes of the meeting of the Council held on the 14th February 2018

 

http://democracy.carmarthenshire.gov.wales/documents/g675/Printed%20minutes%2024th-May-2017%2011.00%20County%20Council.pdf?T=1

 

http://moderngov/documents/g1370/Printed%20minutes%2014th-Feb-2018%2010.00%20County%20Council.pdf?T=1