CYNGOR SIR

 

20FED CHWEFROR 2019

 

AELODAETH PWYLLGORAU CRAFFU, PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO A PHWYLLGORAU ERAILL Y CYNGOR A PHENODI AELODAU I WASANAETHU ARNYNT

ADOLYGIAD YN DILYN YMDDISWYDDIAD Y CYNGHORYDD R. EVANS O'R GRŴP ANNIBYNNOL A HYSBYSIAD O'I DDYMUNIAD I YMUNO Â'R GRŴP LLAFUR

Yr Argymhellion / Penderfyniadau Allweddol Sydd Eu Hangen:

 

O ganlyniad i newidiadau i aelodaeth wleidyddol gyffredinol y Cyngor:

 

  1. Mabwysiadu'r newidiadau i nifer y seddi sy'n cael eu dal gan y Grŵp Annibynnol a Grŵp Llafur  fel y nodir yn Nhablau 1, 2 a 3 yr adroddiad, yn benodol y seddi a ddyrennir parthed Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd , a'r Pwyllgor Archwilio

 

  1. Yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 2 (2) (n) cymeradwyo'r newidiadau i aelodaeth y Pwyllgorau o ganlyniad i argymhelliad 1 uchod (fel y nodwyd yn yr adroddiad).

 

  1. Nodi nad oes dim newidiadau i nifer y seddi sy'n cael eu dal gan Grŵp Plaid Cymru a'r Aelod heb Gysylltiad Pleidiol.

 

 

  1. Yn unol â Rhan 6 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, nodi nad yw dyraniad y 5 Cadeirydd Craffu yn newid.

 

Y Rhesymau:

Adolygiad o'r trefniadau ar gyfer dyrannu seddi i grwpiau gwleidyddol, o dan adran 15 o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989.

 

Ymgynghorwyd â'r pwyllgor craffu perthnasol AMHERTHNASOL                                           

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad NAC OES

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad OES

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-  
Y Cynghorydd Emlyn Dole (Arweinydd)

Y Gyfarwyddiaeth:

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Linda Rees Jones

Awdur yr Adroddiad:

Gaynor Morgan

Adran y Prif Weithredwr

Swyddi:  Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

 

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Rhifau ffôn:
01267 224012 LRJ

01267 224026  GM

Cyfeiriadau E-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

GMorgan@sirgar.gov.uk


 

EXECUTIVE SUMMARY

 

county COUNCIL

 

20th february 2019

 

 

COMPOSITION OF THE COUNCIL’S SCRUTINY, REGULATORY AND OTHER COMMITTEES AND THE APPOINTMENT OF MEMBERS TO SERVE UPON THEM

REVIEW FOLLOWING COUNCILLOR R. EVANS’  RESIGNATION FROM THE INDEPENDENT GROUP AND NOTIFICATION OF WISH TO JOIN THE LABOUR GROUP

 

 

In accordance with the Constitution, the Council is required to appoint members to serve on its committees and to allocate those seats so that they reflect the overall political composition of the Council.

 

The allocation of seats on the Council’s regulatory, scrutiny and other committees should therefore be made to reflect as closely as possible the political composition of the Council as a whole.

 

As a result of the decision by Councillor R. Evans to resign from the Independent Group and become a member of the Labour Group, the overall political composition of the Council has changed and this will need to be reflected in the allocation of seats. The Independent Group will lose one Scrutiny and one Regulatory seat and the Labour Group will gain one Scrutiny and one Regulatory seat. 

 

The allocation of seats to the Plaid Cymru Group and unaffiliated member are unchanged.

 

The attached report sets out the suggested revised Committee allocations together with changes in Committee membership put forward by the Independent and Labour Groups.

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED ?

YES

 


 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report:

 

Signed:   Linda Rees Jones, Head of Administration & Law                    

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

NONE

YES

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Legal 

 

Committees are to be appointed in accordance with the requirements of the Local Government and Housing Act 1989, the Local Government (Committees and Political Groups) regulations 1990, as amended, and the Local Government (Wales) Measure 2011.

 

The Council is required to appoint members to serve on its committees and to allocate those seats so that they reflect the overall political composition of the Council.

 

The Council’s constitution sets out arrangement for appointment to fill vacancies on Committees.

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

Signed:   Linda Rees Jones, Head of Administration & Law                    

1.Scrutiny Committee - Not applicable

2.Local Member(s) - Not applicable

3.Community / Town Council  - Not applicable

4.Relevant Partners - Not applicable

5.Staff Side Representatives and other Organisations - Not applicable

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

The Local Government Act 2000

 

The Local Government (Wales) Measure 2011

 

https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/4/contents

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/contents

Local Government and Housing Act 1989 – Sections 15 and 16 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/42/part/I/crossheading/political-balance-on-committees-etc

The Local Government (Committees and Political Groups) Regulations 1990

 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/1990/1553/contents/made