Y Bwrdd Gweithredol

 

Dydd Llun, 21 Ionawr 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Dole (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

C.A. Campbell, G. Davies, H.A.L. Evans, L.D. Evans, P.M. Hughes, P. Hughes-Griffiths, D.M. Jenkins and L.M. Stephens.

 

Hefyd yn bresennol:

Y Cynghorwyr: D.M. Cundy and A.G. Morgan.

 

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

M. James, Prif Weithredwr

J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau

C. Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Mrs R. Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

G. Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

W. Walters, Cyarfwyddwr Adfywio a Pholisi

L.R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

D. Hockenhull, Rheolwr y y Cyfryngau a Marchnata

M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Siambr, Neuadd y Sir - 10.00  - 10.25 y.b

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd J. Tremlett.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 17EG RHAGFYR 2018.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 2018, gan eu bod yn gywir.

 

</AI3>

<AI4>

4.            CWESTIYNAU Â RHYBYDD GAN AELODAU.

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw gwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno gan yr Aelodau.

 

</AI4>

<AI5>

5.            CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD.

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw gwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

 

</AI5>

<AI6>

6.            GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A DEDDF (CYMRU) LLES 2014 - POLISI A DIWYGIADAU GWEITHDREFN I GODI TÂL AM WASANAETHAU I OEDOLION.

 

Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon wedi ei thynnu oddi ar yr agenda.

 

</AI6>

<AI7>

7.            ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR.

 

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad monitro'r gyllideb refeniw a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa'r gyllideb fel yr oedd ar 30 Hydref 2018.

 

Yn gyffredinol, roedd yr adroddiad yn rhagweld y byddai gorwariant o £1,255k ar gyllideb refeniw net yr Awdurdod ac y byddai gorwariant o £2,760k gan yr adrannau.  Roedd y pwysau mwyaf sylweddol yn yr Adran Addysg a Gwasanaethau Plant, ac mae angen i'r Adran roi sylw beirniadol i'r sefyllfa a ragwelir ar hyn o bryd.

 

Mynegwyd pryderon ynghylch y ffaith nad yw'r Bwrdd Iechyd Lleol wedi cyfrannu'n llawn at y cytundebau teiran ar gyfer lleoliadau yn Uned Breswyl y Garreg Lwyd ac ystyriwyd y byddai angen atgoffa'r Bwrdd am ei gyfrifoldeb.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod yr adroddiad monitro'r gyllideb yn cael ei dderbyn.

 

 

</AI7>

<AI8>

8.            DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2018-19.

 

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am wariant y Rhaglen Gyfalaf yn erbyn cyllideb 2018/19, fel yr oedd ar 31 Hydref 2018.

 

Nodwyd y rhagwelwyd gwariant net o £52,244k o gymharu â chyllideb net weithredol o £43,878k gan roi £-1,634k o amrywiant.

 

Roedd y gyllideb net wedi'i hailbroffilio gan £1.887 miliwn pellach o 2018/19 i'r blynyddoedd sydd i ddod er mwyn ystyried y wybodaeth a ddiweddarwyd yn y proffil gwariant a chafodd y llithriad yn y gyllideb o 2017/18 ei gynnwys hefyd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod adroddiad monitro'r gyllideb a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen gyfalaf, fel y manylir yn Atodiad A a B, yn cael ei dderbyn.

 

 

</AI8>

<AI9>

9.            UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw eitemau eraill o fusnes brys.

 

</AI9>

<AI10>

10.         GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitem ganlynol yn cael ei hystyried, gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

 

</AI10>

<AI11>

11.         CYMORTH ARIANNOL I YMDDIRIEDOLAETH ADFYWIO TREFTADAETH SIR GAR/ BLAS LLANELLY.

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng Nghofnod 10 uchod, ystyried y mater hwn yn breifat gan orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod, gan y byddai'r drafodaeth yn datgelu gwybodaeth eithriedig ynghylch materion ariannol neu faterion busnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno).

 

[Nodyn – Nid oedd C Moore, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, yn bresennol yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.]

 

Bu'r Bwrdd yn ystyried adroddiad a oedd yn manylu ar yr achos dros gymorth ariannol parhaus ar gyfer prosiect Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin/Plas Llanelly.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r argymhelliad o becyn cymorth ar gyfer Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin/Plas Llanelly o hyd at £60k y flwyddyn am y 2 flynedd nesaf yn amodol ar adolygiad o'r rhagolygon ariannol cyn blwyddyn 2.

 

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>