CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

31ain Awst 2018

SEFYDLU BWRDD RHAGLEN a phenodi Cadeirydd i’R Bwrdd Rhaglen

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

1   Sefydlu Bwrdd Rhaglen yn ffurfiol yn unol â'r cylch gorchwyl y manylir arno yn y Cytundeb Cyd-bwyllgor (Atodlen 2).

 

2   Bod Aelodaeth y Bwrdd Rhaglen yn cynnwys Pennaeth Gwasanaeth Taledig bob un o'r Cynghorau neu swyddog arall a enwebwyd gan y Pennaeth Gwasanaeth Taledig.

 

3  Bod y cynrychiolwyr ychwanegol canlynol yn cael eu cyfethol i'r Bwrdd:-

Dr Fiona Harris - Prifysgol Abertawe

Gwyndaf Tobias - Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Sarah Jennings - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sian Harrop-Griffiths -   Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

4   Bod Mark James, Pennaeth Gwasanaeth Taledig Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei benodi yn Gadeirydd y Bwrdd am y 12 mis nesaf.

RHESYMAU:

Mae'r Cytundeb Cyd-bwyllgor yn caniatáu i'r Cyd-bwyllgor sefydlu Bwrdd Rhaglen a fydd yn adrodd i'r Cyd-bwyllgor.

Awdur yr Adroddiad:

 

Linda Rees Jones

 

 

Gaynor Morgan

 

Swydd:

 

Swyddog Monitor y Cyd-Bwyllgor - Cyngor Sir Gâr

 

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Gar

Rhif ffôn

01267 224010

e-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224026

GMorgan@sirgar.gov.uk


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY CITY REGION JOINT COMMITTEE

31ST AUGUST 2018

 

 

ESTABLISHMENT OF PROGRAMME BOARD and the appointment of programme board chair

 

 

Under the terms of the Joint Committee Agreement (Part 16) the Joint Committee shall facilitate the establishment of a Programme Board (“PB”). The Programme Board shall have the terms of reference set out in Schedule 2.

 

Following discussions at Shadow Joint Committee and in accordance with Schedule 2 it is suggested that the following additional representatives be co-opted to the Board:-

 

Dr Fiona Harris

Swansea University

Gwyndaf Tobias

University of Wales Trinity St David

Sarah Jennings

Hywel Dda University Health Board

Sian Harrop-Griffiths

Abertawe Bro Morgannwg Health Board

 

 

Appointment of Chair of the Programme Board is to be agreed by the Joint Committee, it is therefore recommended that Mr Mark James, Head of Paid Service for Carmarthenshire County Council be appointed as Chair of the Board.  The Chair of the Board shall be reviewed annually.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

Schedule 2 – Programme Board

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

LEGAL

 

The Terms of reference for the Programme Board and its membership are contained within the Joint Committee Agreement.

 

 

 

 

CONSULTATIONS

Details of any consultations undertaken are to be included here

 

 

The 4 local authorities have agreed on the nomination for Chair of the Board.

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK

Swansea Bay City Region Joint Committee Agreement

 

http://www.swanseabaycitydeal.wales/