PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU

29ain O MAWRTH 2018

 

 

Adroddiad Monitro Perfformiad Amcanion Llesiant 2017/18

 

Cwarter 3 – 1af Ebrill i’r 31ain o Ragfyr 2017

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

Bod y Pwyllgor yn craffu ar Adroddiad Monitro Amcanion Llesiant 2017/18 ar gyfer Cwarter 3. Mae’r adroddiad yn cynnwys: 

 

Gweithrediadau a mesurau yn Gynllun Cyflawni Amcanion Llesiant 2017/18 sy’n berthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor. 

Rhesymau:

 

·         Sicrhau bod meysydd sy’n peri pryder yn cael eu nodi a bod camau perthnasol yn cael eu cymryd

 

·         Er mwyn i’r aelodau allu gweithredu eu swyddogaeth craffu mewn perthynas â monitro perfformiad

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

NAC OES

 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

·         Cyng. Emlyn Dole (Arweinydd)

·         Cyng. Mair Stephens (Dirprwy Arweinydd)

·         Cyng. Linda Evans (Tai)

·         Cyng. Peter Hughes-Griffiths (Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth)

 

Y Cyfarwyddiaethau:

Cymunedau / Amgylchedd / Prif Weithredwr

 

Enw Penaethiaid y Gwasanaethau:

 

Wendy Walters

 

Ian Jones

 

 

Llinos Quelch

 

 

Jonathan Morgan

 

Awdur yr adroddiad:

Silvana Sauro

Swyddi:

 

 

 

 

 

Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi

 

Pennaeth Hamdden

 

 

Pennaeth Cynllunio

 

 

Pennaeth Dros Dro Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

Rheolwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

 

01267 224112

wswalters@sirgar.gov.uk

 

01267 228309

ijones@sirgar.gov.uk

 

01267 228918

lquelch@sirgar.gov.uk

 

01267 228960

jmorgan@sirgar.gov.uk

 

01267 231955

SSauro@sirgar.gov.uk

EXECUTIVE SUMMARY

 

COMMUNITY SCRUTINY COMMITTEE

29th MARCH 2018

 

 

2017/18 Well-being Objectives

Performance Monitoring Report

 

Quarter 3 – 1st April to 31st December 2017

 

 

The attached report sets out the progress against the actions and measures in the 2017/18 Well-being Objectives delivery Plan relevant to the Committee’s remit, as at 31st December 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 


 

 

IMPLICATIONS

 

We confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.      

           

Signed:  

Wendy Walters

 

Ian Jones

 

Llinos Quelch

 

Jonathan Morgan

 

Director of Regeneration & Policy

 

 Head of Leisure

 

Head of Planning

 

Acting Head of Homes and Safer Communities

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

YES

 

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 requires public bodies :-

i.          to set and publish Well-being Objectives by 31st  March 2017 - published

ii.         to publish a statement about Well-being Objectives - published

iii.        to take all reasonable steps to meet those Objectives

2. Legal 

 

In our published Well-being Statement we committed to monitor our Well-being Objective action plans.


 

 

CONSULTATIONS

 

We confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Wendy Walters

 

Ian Jones

 

Llinos Quelch

 

Jonathan Morgan

 

Assistant Chief Executive (Regeneration & Policy)

 

 Head of Leisure

 

Head of Planning

 

Acting Head of Homes and Safer Communities

 

1. Local Member(s) – N/A

 

2. Community / Town Council – N/A

 

3. Relevant Partners – N/A

 

4. Staff Side Representatives and other Organisations – All Departments have been consulted and have had the opportunity to provide comments on their performance and progress

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

 

2017/18 Well-being Objectives delivery plan

 

 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1212373/ccc-wbo-plan-17-18-final.pdf

 

 

Performance Measurement Records

 

 

Performance, Analysis & Systems Team, Department for Communities

 

Departmental Business Plans 2017/18

 

 

Performance, Analysis & Systems Team, Department for Communities

 

Budget Monitoring Reports

 

 

Corporate Services Department