CYNGOR SIR

10FED IONAWR 2018

 

AROLWG – AMSERAU CYFARFODYDD Y CYNGOR

 

ARGYMHELLION Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAID:

 

“Yn dilyn yr ymatebion a gafwyd i'r arolwg, bod yr amserau a'r lleoliadau ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor a'r Pwyllgorau yn aros yr un peth”

 

 

Y RHESYMAU:

 

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, mae'n ofynnol i'r Cyngor gynnal arolwg ymhlith Aelodau o ran amser cyfarfodydd a pha mor aml y cynhelir cyfarfodydd yr awdurdod lleol. Dylai pob awdurdod lleol adolygu'r amser y cynhelir cyfarfodydd o leiaf unwaith bob tymor, fel arfer yn fuan ar ôl ethol cyngor newydd.

 

Ymgynghorwyd â’r Pwyllgor Craffu           Amherthnasol

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad NAC OES

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad                           OES

 

Yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n Gyfrifol am y Portffolio:- Y Cynghorydd  Emlyn Dole (Arweinydd)

 

Y Gyfarwyddiaeth

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Linda Rees-Jones

 

Awdur yr Adroddiad:

Gaynor Morgan

Y Prif Weithredwr

 

Swyddi:

Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

 

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Rhifau ffôn

01267 224012  LRJ

01267 224026  GM

 

Cyfeiriadau e-bost:

Lrjones@sirgar.gov.uk

gmorgan@carmarthenshire.gov.uk

 

 


 

EXECUTIVE SUMMARY

CYNGOR SIR

10FED IONAWR 2018

 

SURVEY – TIMING OF MEETINGS

 

 

In accordance with the  Local Government (Wales) Measure 2011, the Council is required to survey Members in respect of the times and intervals at which meetings of a local authority are held. All local authorities should review the times at which meetings are held at least once in every term, preferably shortly after the new council is elected.

 

The Committee considered the initial results of the survey at its meeting held on the 8th September 2017 (Minute 6 refers) and agreed to defer the report pending a further breakdown of the responses as requested by the   Constitutional Review Working Group

 

The results of the 2017 survey suggest that the majority of members would prefer meeting arrangements to remain as at present, and a copy of the full results is attached for the Committee’s consideration.

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES - Survey Results see

Appendix 1 – Elected Members

Appendix 2 – Co-opted Members

 


 

IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

Signed:   Linda Rees Jones, Head of Administration & Law                    

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

NONE

YES

YES

NONE

 

NONE

YES

NONE

 

 

Legal 

The Local Government Wales Measure 2011 requires authorities to consult its members on the times at which meetings are held.

 

 

 

Finance

Evening meetings would result in additional staffing costs.

 

Staffing Implications

Possible staffing implications should the Authority move towards evening meetings.

 

 


CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

Signed:   Linda Rees Jones, Head of Administration & Law                  

 

1.Scrutiny Committee Not applicable

 

2.Local Member(s) Not applicable

 

3.Community / Town Council Not applicable

 

4.Relevant Partners  Not applicable

 

5.Staff Side Representatives and other Organisations  Not applicable

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

Local Government Wales Measure 2011

 

http://gov.wales/topics/localgovernment/publications/lgmeasure11/?lang=en