Partneriaeth Pensiynau Cymru

Pŵlio Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol: Adroddiad Cynnydd - Hydref 2017


 

Pŵl: Cymru

 

Dyddiad:  20 Hydref 2017

 

Maen Prawf A: Graddfa

 

Ar gyfer pŵliau sy'n cael eu datblygu

 

•        Graddfa - nodwch amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd wedi'u cynnwys yn eich cynllun trosi i'w buddsoddi drwy strwythur y pŵl, gyda dyddiad yr amcangyfrif

•        Asedau y tu allan i'r pŵl - nodwch amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd i'w buddsoddi y tu allan i strwythur y pŵl gan gronfeydd sy'n cymryd rhan

 

Yn ein cyflwyniad terfynol i DCLG ym mis Gorffennaf 2016, nodwyd mai'r uchelgais i Bŵl Cymru oedd creu cerbydau priodol ar gyfer buddsoddi ar y cyd i'r holl gronfeydd sy'n cymryd rhan ar draws yr holl ddosbarthiadau ased mewn amser. Gallwn gadarnhau mai dyna yw ein bwriad o hyd.

 

Cyfanswm gwerth asedau'r cronfeydd sy'n cymryd rhan y cyfeirir atynt yn y cynnig hwnnw, a brisiwyd ym mis Mawrth 2015, oedd £12.8bn. Cyfanswm gwerth yr asedau ar 30 Mehefin 2017 oedd £16.3bn.

 

Mae gan y cronfeydd nifer sylweddol o fuddsoddiadau a reolir yn oddefol ar ffurf polisïau yswiriant. Ystyriwn fod yr asedau hyn yn ffurfio rhan o'r Pŵl. Ymgymerwyd â'r ymarferiad dethol am un rheolwr ar sail gydweithredol er mwyn cael yr arbedion ffioedd uchaf o raddfa'r asedau, a chyfrifoldeb y Cydbwyllgor Llywodraethu (y Cydbwyllgor) fydd monitro'r rheolwr ac unrhyw ail-dendro yn y dyfodol. Hwyrach na fydd hi'n ymarferol i'r buddsoddiadau hyn gael eu trosglwyddo i'r cerbydau wedi'u pŵlio a reolir gan y gweithredwr trydydd parti gan y bydd y cronfeydd unigol yn parhau'n fuddiolwyr o'r polisïau perthnasol a gallai newid o gerbyd polisi bywyd greu costau ychwanegol i drethdalwyr heb unrhyw fudd i gyfiawnhau'r newid. Fodd bynnag, bydd y Cydbwyllgor yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd.

 

Yn ogystal, mae gan y cronfeydd nifer o fuddsoddiadau anhylif gydag oes tymor sefydlog. Byddai'n ddrud iawn gadael buddsoddiadau o'r fath cyn i'r asedau gwaelodol gael eu gwireddu yn unol â'r hyn a gynlluniwyd. Y bwriad yw i'r gweithredwr sicrhau bod cerbydau wedi'u pŵlio ar gael i ganiatáu i ymrwymiadau newydd gael eu gwneud ar sail gydweithredol i ddosbarthiadau ased anhylif megis ecwiti preifat a seilwaith. Wrth i'r buddsoddiadau anhylif cyfredol aeddfedu ac wrth i'r cyfalaf gael ei ddychwelyd i fuddsoddwyr, cânt eu disodli gan ymrwymiadau newydd drwy'r cerbydau wedi'u pŵlio newydd. Bydd y buddsoddiadau newydd hyn oll yn ffurfio rhan o'r Pŵl. Yn ogystal, hwyrach y bydd y Cydbwyllgor yn archwilio'r potensial i'r gweithredwr ymgymryd â monitro diwydrwydd dyladwy ar y buddsoddiadau anhylif cyfredol hyd nes y byddant wedi aeddfedu.

 

Yn ogystal, mae gan Gronfa Pensiwn Clwyd fandad Cyfateb Atebolrwydd a

Llwyfan Cyfrifon wedi'u Rheoli, yn cynnwys asedau gwerth tua £500m. Er bod ISS Cronfa Clwyd yn nodi ei fod yn ymrwymedig i fuddsoddi'r holl asedau drwy'r Pŵl ble bodlonir yr amcanion pŵlio, ar gyfer y mandadau pwrpasol hyn, bydd yn dibynnu ar allu'r gweithredwr a benodir i dderbyn y mandadau hyn o fewn y Pŵl.

 

Cynnydd tuag at fynd yn fyw erbyn Ebrill 2018

 

•          darparwch gynllun prosiect lefel uchel wedi'i ddiweddaru i gyflawni erbyn Ebrill 2018 yn cynnwys cynnydd gyda chaffael/adeiladu gweithredwr, dylunio is-gronfeydd, recriwtio'r tîm craidd, penodi adneuwr ac awdurdodiad yr FCA

 

•          nodwch unrhyw risgiau neu faterion a allai oedi cyflawni erbyn Ebrill 2018, ac unrhyw gynlluniau i liniaru risgiau a/neu reoli materion

 

Rydym yn parhau ar y trywydd i gael Pŵl Cymru yn weithredol erbyn Ebrill 2018.  Erbyn diwedd 2017, bydd y gweithredwr wedi'i benodi a bydd yr awdurdod lletya / swyddogaeth ochr y cleient yn eu lle i reoli contract y gweithredwr.  Bydd y cais am awdurdodiad yr FCA am ACS er defnydd pŵl Cymru Gyfan yn unig yn digwydd yn gynnar yn 2018 ac mae dros £3bn o fuddsoddiadau goddefol eisoes dan lywodraethiant y pŵl cyn dyddiad targed y llywodraeth o Ebrill 2018. Bydd union ddyddiad awdurdodi'r ACS yn dibynnu ar yr amser mae'r FCA ei angen i gwblhau.

 

Fel rhan o'r diweddariad hwn, rydym wedi darparu crynodeb lefel uchel o gynnydd (atodiadau A).

 

Cynnydd gyda chaffael gweithredwr

Roedd lefel uchel o ddiddordeb yn y farchnad gydag wyth bidiwr yn cyflwyno ymatebion i'r holiadur dethol.  O hyn, gwahoddwyd chwe bidiwr i dendro, gyda phedwar yn bwrw ymlaen i gyflwyno tendr.

 

Dechreuodd y broses werthuso ganol mis Gorffennaf gyda chyflwyniadau er eglurder gan y bidwyr yn digwydd ddiwedd Awst. Er mwyn cwblhau'r arfarniad, roedd angen ymatebion pellach er eglurder a arweiniodd at ymestyn yr amserlen arfarnu wreiddiol.

 

Cwblhawyd arfarnu'r tendrau ym mis Medi.  Mae adroddiad dethol Gweithredwr sy'n esbonio canlyniad yr arfarniad wedi'i ddrafftio gan y Gweithgor Swyddogion a'i ymgynghorwyr cyfreithiol.  Caiff hwn ei gyflwyno i'r Cydbwyllgor yn ei gyfarfod nesaf.  Disgwylir i'r Cydbwyllgor allu gwneud y penderfyniad terfynol ar ba weithredwr sydd i'w benodi ym mis Tachwedd 2017. Yna, bydd angen i'r Awdurdodau Gweinyddu unigol gael cymeradwyaeth lleol eu hunain i dderbyn yr argymhelliad ar benodi gweithredwr ac ymrwymo i'r contract.  Disgwylir i'r contract ffurfiol gael ei gwblhau erbyn canol i ddiwedd Rhagfyr.

 

Recriwtio tîm craidd

Nid yw hyn yn berthnasol i'r Pŵl Cymru Gyfan gan y bydd yn defnyddio contractiwr trydydd parti i ddarparu Gwasanaethau Gweithredwr.

 

Fodd bynnag, gan gydnabod bod hwn yn gontract cymhleth, gwerth uchel, mae'n bwysig cael swyddogaeth "ochr y cleient" yn ei le i reoli contract y gweithredwr.

 

 

Mae Sir Gâr wedi ymgymryd â'r chyfrifoldebau gan weithredu fel yr "awdurdod lletya".  Bydd yn darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth a chefnogaeth dechnegol i Gydbwyllgor a Gweithgor Swyddogion y Pŵl.  Bydd hefyd yn darparu’r tîm "ochr y cleient" i ddelio â'r gweithredwr trydydd parti ac i sicrhau bod y gweithredwr yn bodloni'r gofynion perfformiad a'r safonau lefel gwasanaeth a fanylir yn y telerau cytundebol.

 

 

 

Dylunio is-gronfeydd

Datblygwyd a rhannwyd amlinelliad dros dro o amrediad tebygol y gronfa gyda'r bidwyr er mwyn iddynt allu ystyried hynny yn eu tendrau ac fel bod modd cael asesiad tryloyw o gostau sefydlu tebygol.

 

Dan gontract y gweithredwr, cyfrifoldeb y gweithredwr yw cynghori pŵl Cymru ar fanylion yr is-gronfeydd i fod ar gael yn ystod y cam cyntaf yn 2018, yn cynnwys manyleb mandadau a dewis y rhestr gychwynnol o reolwyr buddsoddi. Dyma fydd tasg gyntaf y Gweithredwr wedi iddo gael ei benodi.  

 

Er mwyn cyflymu'r broses hon, bydd swyddogion yr awdurdodau gweinyddu yn dechrau gweithio ar ddyluniad a manyleb is-gronfeydd ym mis Tachwedd.  Bydd hyn yn galluogi i'r gweithredwr gychwyn yn syth a pharatoi'r cais awdurdodiad ACA cychwynnol cyn gynted â phosib wedi iddo gael ei benodi. (Gellir cyflwyno'r cais cychwynnol am awdurdodiad ACS cyn i'r holl reolwyr buddsoddi gael eu cadarnhau gan y gweithredwr.)

 

Penodi Adneuwr

Mae'r contractwr a benodir yn weithredwr yn gyfrifol am benodi adneuwr a darparwyr gwasanaeth eraill yn cynnwys rheolwyr buddsoddi.

 

Awdurdodiad FCA

Bydd y contractwr a benodir yn weithredwr yn gyfrifol am sefydlu a chael awdurdodiad ar gyfer ACS er defnydd Pŵl Cymru yn unig.

 

Disgwylir i geisiadau gan y gweithredwr i sefydlu'r ACS a'r gyfres gyntaf o is-gronfeydd gael eu cyflwyno cyn gynted â phosib wedi penodiad y gweithredwr (gweler uchod).  Ar hyn o bryd, disgwylir i hyn fod yn gynnar yn 2018.

 

Trosi Asedau

Bydd cynllunio manwl ynghylch y bwriad i drosglwyddo asedau i'r pŵl hefyd yn dechrau unwaith i benodiad y gweithredwr gael ei gadarnhau ym mis Rhagfyr.

 

Risg i gyflawni, lliniaru risg a rheoli risg

 

Mae hwn yn brosiect cymhleth iawn a'r caffaeliad cyntaf o wasanaethau o'r math yma. Mae'r contract ar gyfer gwasanaethau gweithredwr yn ymrwymiad hir-dymor gyda chostau sylweddol.

 

Ein prif flaenoriaeth yw gweithredu'r caffaeliad yn ddiogel ac yn dda. Felly, rydym wedi cymryd ychydig yn hirach nag a ragwelwyd yn wreiddiol i ddiffinio'r gwasanaeth sydd ei angen, dylunio a gweithredu'r broses caffael a drafftio'r dogfennau cyfreithiol cefnogol.

 

Fodd bynnag, roedd ein cynllun gwreiddiol yn cynnwys trefniadau wrth gefn sy'n golygu ein bod ni'n dal i fod ar y trywydd cywir i fodloni dyddiad targed y llywodraeth ar gyfer gweithredu (gweler uchod).

 

Mae rhai risgiau i'r amserlen cyflawni yn cynnwys:

 

 

 

 

 

Disgrifiad o’r Risg

Ymateb Pŵl Cymru

Statws Cyfredol

1. Risg o ychydig o fidwyr addas neu ddealltwriaeth anghyflawn o'r gwasanaethau sydd eu hangen.

Deliwyd â hyn drwy ymgysylltu a deialog cynhwysfawr gyda'r farchnad cyn cychwyn y broses gaffael ffurfiol er mwyn: a) codi ymwybyddiaeth o'r caffaeliad; b) deall gallu'r ddarpar fidwyr; a

c) rhannu gwybodaeth ar ofynion y Cronfeydd yng Nghymru. 

 

Mae'r risg wedi'i reoli'n llwyddiannus a bellach wedi dod i ben

2. Risg o oedi wrth weithredu yn sgil etholiadau lleol yn effeithio ar aelodaeth y Cydbwyllgor Llywodraethu. 

Lliniarwyd hyn wrth i'r Cadeiryddion ddirprwyo awdurdod i'r Trysoryddion a'r Gweithgor Swyddogion i ddechrau i fwrw ymlaen â chamau terfynol yr ymarferiad caffael yn ystod y cyfnod etholiadol. Mae'r Cydbwyllgor wedi cyfarfod ac wedi'i sefydlu'n dda bellach.

 

Mae'r risg wedi'i reoli'n llwyddiannus a bellach wedi dod i ben

3. Risg o her i'r broses gaffael neu'r canlyniad.    

Mae hyn yn cael ei liniaru drwy ddefnyddio ymgynghorwyr cyfreithiol allanol (Burges Salmon) gyda phrofiad mewn rheoli cronfeydd a chaffael i ddylunio a rheoli'r broses gaffael ac arfarnu a chyngor technegol gan ymgynghorwyr buddsoddi allanol (Hymans Robertson).

 

Mae'r risg yn parhau.  Ni chaiff y bidwyr wybod am ganlyniad y tendr hyd nes ddiwedd Tachwedd o leiaf.

4.         Risg o oedi wrth i awdurdodau unigol lofnodi'r contract gyda'r bidiwr llwyddiannus.

Mae hyn yn cael ei liniaru drwy ymgysylltu’n gynnar gyda swyddogion monitro.  Bydd Swyddogion a Thrysoryddion yn rheoli cyfathrebu canlyniad y tendr a chymeradwyaeth llywodraeth leol i ymrwymo i'r contract.

 

Mae'r risg yn parhau. 

5. Risgiau o gynllunio gwael neu annigonol.

Mae hyn yn cael ei liniaru drwy reolaeth prosiect allanol proffesiynol (Hymans Robertson)

 

Mae'r risg yn parhau. 

6. Risg o oedi wrth dderbyn cymeradwyaeth yr FCA i'r cerbyd.

Bydd hyn yn cael ei liniaru drwy waith buan ar fanyleb fanwl o ofynion y gronfa a'r is-gronfa fel bod modd i geisiadau gael eu cyflwyno gan y gweithredwr a benodir cyn gynted â phosib. Mae unrhyw oedi o fewn yr FCA y tu hwnt i'n rheolaeth ni a byddem yn croesawu unrhyw gymorth y gall y llywodraeth ei darparu yng nghyswllt hyn.

Mae'r risg yn parhau. 

7. Risg o fethu datrys materion MiFID.

Yn dilyn gwaith gan yr LGA, mae'r FCA wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig a ddylai ddatrys y mater hwn.

Mae'n rhaid i awdurdodau gweinyddu unigol optio i fyny i statws proffesiynol gyda'u Rheolwyr Buddsoddi cyfredol a chyda cwmni'r Gweithredwr unwaith y bydd wedi'i benodi.

Mae'r risg bellach wedi'i ddileu gan mwyaf a bwrw bod awdurdodau gweinyddu unigol yn dilyn y broses i optio i fyny.

 

 

 


 

 

 

 


Maen Prawf B: Llywodraethu

 

Ar gyfer pŵliau sy'n cael eu datblygu

 

•          Cynnydd gyda threfniadau llywodraethu - darparwch gynllun prosiect lefel uchel wedi'i ddiweddaru ar gyfer gweithredu trefniadau llywodraethu.

 

Llywodraethu: Cydbwyllgor Llywodraethu a Chytundeb Rhwng Awdurdodau

 

Daeth y Cytundeb Rhwng Awdurdodau i rym o fis Mehefin 2017 a chynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Cadeiryddion fel Cydbwyllgor Llywodraethu ffurfiol ar 29 Mehefin.

 

Cymerodd Sir Gâr y rôl "awdurdod lletya" o fis Mehefin 2017, gan ddarparu cefnogaeth ysgrifenyddiaeth a thechnegol i'r Cydbwyllgor, y Trysoryddion a'r Gweithgor Swyddogion. Yn ogystal, bydd yr awdurdod lletya hefyd yn gyfrifol am reoli contract. Mae’r gwaith o recriwtio staff ar y gweill.

 

 

Maen Prawf C: Costau is a gwerth am arian

 

•          Diweddariad ar amcangyfrifon costau - nodwch yr amcangyfrifon lefel uchel cyfredol ar gyfer gweithredu costau hyd yma, erbyn mynd yn fyw ac wedi mynd yn fyw

•          Diweddariad ar amcangyfrifon arbedion blynyddol, yn cynnwys gostyngiadau mewn ffioedd/mandadau

•          Cynlluniau i gyflawni arbedion - nodwch eich cynllun lefel uchel a'ch amserlenni i gyflawni'r arbedion blynyddol uchod

•          Mae cynlluniau ar gyfer adrodd yn cynnwys ar berfformiad net a ffioedd ym mhob dosbarthiad ased a restrir yn erbyn mynegai

•          Cynlluniau ar gyfer sut fydd y pŵl yn adrodd yn gyhoeddus ar sail dryloyw llwyr - cadarnhewch y bydd y pŵl yn mabwysiadu Cod Tryloywder Bwrdd Cynghori'r Cynllun ar gyfer adrodd i'r cronfeydd sy'n cymryd rhan

 

Mae ein hamcangyfrifon ar gyfer lefel yr arbedion cost o ffioedd rheolwyr buddsoddi y gellid eu cyflawni dros amser yn parhau fel y nodwyd yn ein cynnig o fis Gorffennaf 2016.

 

Gwnaed yr amcangyfrifon drwy ystyried pob un o'r dosbarthiadau ased yr oedd y cronfeydd sy'n cymryd rhan wedi buddsoddi ynddynt a chan ddefnyddio data a ddarparwyd gan CEM Benchmarking i ddod o hyd i lefel y costau a gafwyd gan fuddsoddiadau yn y dosbarthiadau ased hynny yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2015 (a nodwyd fel y flwyddyn sail er dibenion cymharu). Yna, fe wnaethom ystyried lefel yr arbedion y gellid eu cyflawni o fewn pob dosbarth ased.

 

Byddem yn pwysleisio ei bod hi'n anodd amcangyfrif arbedion ffioedd gydag unrhyw sicrwydd ar y pwynt hwn gan nad ydym yn gwybod pa ffioedd a geir gyda rheolwyr buddsoddi na sut orau ellid cael mynediad i rai o'r dosbarthiadau ased amgen ar y cyd.

 


 

Roedd y ffigyrau arbedion a ddyfynnwyd yn ein cynnig ym mis Gorffennaf 2016 - fel y gofynnwyd - yn seiliedig ar werth asedau a dyraniadau asedau fel ag ar y dyddiad sail o 31 Mawrth 2015. Roedd yr amcangyfrifon fel a ganlyn:

 

Cyfnod tair blynedd yn gorffen

Arbedion blynyddol a gyflawnwyd

Mawrth 2021

£8.4m

Mawrth 2024

£9.8m

Mawrth 2027

£11.3m

Mawrth 2030

£12.5m

Mawrth 2033

£12.5m

 

 

Roedd cyfanswm yr asedau ar draws y cronfeydd sy'n cymryd rhan yn £16.3bn ar 30 Mehefin 2017, felly gallai'r arbedion fod yn uwch na'r ffigyrau a ddyfynnir uchod. Nid yw'r amserlenni y mae'r arbedion yn debygol o gronni o'u mewn - yn nhermau'r cyfnodau tair blynedd a ddiffiniwyd yn flaenorol - wedi newid.

 

Wrth i'r broses o sefydlu'r trefniadau pŵlio barhau, mae mwy o eglurder ar gyfanswm y costau sefydlu sy'n debygol o godi. Mae'r gwasanaethau gweithredwr yr ydym yn eu rhoi yn eu lle yn drefniant newydd yn y farchnad ac mae'r broses gaffael wedi bod yn gymhleth. Fodd bynnag, credwn yn gryf bod manyleb gref a manwl o'r contract ac asesiad o'r darparwyr posib gwahanol yn gamau hanfodol wrth sicrhau bod y buddion yn llifo fel sydd angen.  

 

Yn ein cyflwyniad ym mis Gorffennaf 2016, fe wnaethom amcangyfrif y byddai costau gweithredu o tua £0.5-1m (dros y ffioedd sy'n daladwy am wasanaethau gweithredwr) yn codi yn y cyfnod hyd at fis Mawrth 2018 a £50,000-350,000 yn y cyfnod tair blynedd hyd at fis Mawrth 2021.

 

Bellach, rydym yn disgwyl y gallai'r costau yn y cyfnod sefydlu hyd at fis Mawrth 2018 ddisgyn o fewn amrediad o £1-1.5m, ond gallai'r costau yn y cyfnod dilynol hyd at fis Mawrth 2021 fod yn is wrth i fwy o waith gael ei wneud gan y gweithredwr.  Mae'r costau ychwanegol a geir wrth sefydlu'r pŵl yn dal i fod yn gymharol fychan wrth gymharu â'r arbedion a gyflawnir yn y tymor hwy.

 

O ran adrodd, fel rhan o’r asesiad o ddarparwyr rydym wedi canolbwyntio ar allu ymgeiswyr i ddarparu adrodd manwl i fodloni gofynion yr holl gronfeydd sy'n cymryd rhan a gofynion y Cydbwyllgor. Bydd arnom angen tryloywder llawn ar ffioedd yr holl reolwyr buddsoddi gwaelodol o fewn y cerbydau arfaethedig a disgwyliwn i'r rhain gael eu hadrodd mewn modd sy'n gyson â gofynion y DCLG.

 

Yn ogystal, mae CEM Benchmarking wedi'u penodi'n ffurfiol i ddarparu adroddiadau ar y costau a geir wrth reoli asedau o fewn y pŵl.

 

Gallwn gadarnhau y bydd y pŵl yn dilyn Cod Tryloywder SAB yn nhermau adrodd i'r cronfeydd sy'n cymryd rhan.

 

 

 

 

Maen Prawf D: Seilwaith

•          Cynnydd ar fuddsoddiadau seilwaith - nodwch eich dyraniad targed ar gyfer seilwaith ac arian sydd wedi'i ymrwymo ar lefel y pŵl a/neu ar draws y pŵliau. Hefyd, nodwch eich cynlluniau ar gyfer y trefniadau llwyfan/cynnyrch/a/neu reolwr allanol i gyflawni'r targed hwnnw

•          Amserlen i gyflawni'r uchelgais a nodwyd - darparwch gynllun prosiect lefel uchel ar gyfer gweithredu trefniadau llwyfan/cynnyrch/a/neu reolwr allanol a ddisgrifir uchod

 

Nid yw ein sefyllfa wedi newid ers mis Gorffennaf 2016. Ein huchelgais a nodwyd yn y cynnig oedd - yn y tymor byr i ganolig - buddsoddi o leiaf 5% o asedau mewn buddsoddiadau seilwaith gyda dyhead tymor hwy wedi'i nodi ar 10% - yn amodol ar fod buddsoddiadau boddhaol ar gael.

 

 

Ar 30 Mehefin 2017, roedd cyfanswm o £180m naill ai wedi'i fuddsoddi mewn asedau seilwaith neu wedi'i ymrwymo'n ffurfiol i gronfeydd seilwaith, cyfwerth â thua 1.1% o asedau'r pŵl, felly mae'r targed sydd wedi'i nodi yn cynrychioli cynnydd sylweddol o'r sefyllfa gyfredol.

 

Fodd bynnag, fe wnaethom gydnabod yn ein cyflwyniad gwreiddiol hefyd bod dyraniadau i seilwaith yn cynrychioli penderfyniadau dyrannu asedau ac felly'n gyfrifoldeb y cronfeydd unigol yn hytrach na phenderfyniad ar y cyd ar gyfer y Pŵl.

 

Mae'n bosib mai'r ffordd fwyaf effeithlon o gael mynediad i fuddsoddiad seilwaith sy'n addas ar gyfer rhwymedigaethau cronfeydd CPLlL fyddai drwy gerbydau cenedlaethol a ddatblygir i'w defnyddio gan bob pŵl.

 

Felly, rydym yn parhau i ymgysylltu a chefnogi gwaith y gweithgor trawsbleidiol ar seilwaith er mwyn sicrhau y gallem elwa o unrhyw gynlluniau cenedlaethol a allai godi yn y dyfodol.