partneriaeth pensiwn cymru

     CRONFA FUDDSODDI cymru

 

      DYDDIAD 7 Tachwedd 2017

 

 

ADRODDIAD CYNNYDD HYDREF DCLG

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Nodi’r Adroddiad Cynnydd Hydref DCLG

 

 

 

RHESYMAU:

 

Bod aelodau’r pwyllgor yn nodi’r Adroddiad Cynnydd Hydref DCLG

 

 

 

 

 

 

 

 

Awdur yr Adroddiad:

Chris Moore

 

Swydd:

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Cyngor Sir Gâr

 

Rhif ffôn. 01267 224160

 

e-bost:

CMoore@sirgar.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRYNODEB GWEITHREDOL

cydbwyllgor llywodraethu

 

dyddiad 7 Tachwedd 2017

 

 

ADRODDIAD CYNNYDD HYDREF DCLG

CRYNODEB BYR O BWRPAS YR ADRODDIAD

 

Mae'r adroddiad yn cynnwys:

 

·         Amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun trosi i'w buddsoddi drwy strwythur y pŵl

 

·         Amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd i'w buddsoddi y tu allan i strwythur y pŵl gan gronfeydd sy'n cymryd rhan

 

·         Darparwch gynllun prosiect lefel uchel wedi'i ddiweddaru i gyflawni erbyn Ebrill 2018 yn cynnwys cynnydd gyda chaffael/adeiladu gweithredwr, dylunio is-gronfeydd, recriwtio'r tîm craidd, penodi adneuwr ac awdurdodiad yr FCA

 

·         Unrhyw risgiau neu faterion a allai oedi cyflawni erbyn Ebrill 2018, ac unrhyw gynlluniau i liniaru risgiau a/neu reoli materion

 

·         Cynnydd gyda threfniadau llywodraethu

 

·         Cynnydd o ran buddsoddi mewn seilwaith ac amserlen i gyflawni uchelgais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRODDIAD MANWL YNGHLWM?

YDY

 

 

 


 

 

 

GOBLYGIADAU

 

 

Polisi, Trosedd ac Anhrefn a Chydraddoldeb

Cyfreithiol

Cyllid

Materion Rheoli Risg

Goblygiadau Staffio

DIM

 

DIM

 

DIM

 

DIM

 

DIM

 

 

 

YMGYNGHORIADAU

Dylid cynnwys unrhyw ymgynghoriadau a wnaed yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adran 100D Deddf Llywodraeth Leol, 1972 – Mynediad i Wybodaeth

Rhestr o Bapurau Cefndir a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r adroddiad hwn:

MAE MANYLION Y RHAIN ISOD

Teitl y Ddogfen

 

Rhif Cyfeirnod y Ffeil

Lleoliadau ble mae’r papurau ar gael i’w gweld gan y cyhoedd/DOLEN I’R WEFAN