Partneriaeth Pensiynau Cymru – Crynodeb o Lif Gwaith ar 30 Medi 2017

Llif Gwaith Llywodraethu


 

Cam gweithredu

Dyddiad (Disgwyliedig/Wedi’i gwblhau)

Statws

Memorandwm o Ddealltwriaeth wedi’i gytuno gan yr Awdurdodau Gweinyddu a’r Gweithgor Swyddogion

Tachwedd 2016

  Wedi’i gwblhau

Gweithdy Cytundeb Rhwng Awdurdodau wedi’i gynnal rhwng y Gweithgor Swyddogion a’r Ymgynghorwyr Cyfreithiol

Rhagfyr 2016

Wedi’i gwblhau

Cytundeb Rhwng Awdurdodau wedi’i lofnodi gan yr Awdurdodau Gweinyddu

Mawrth 2017

Wedi’i gwblhau

Penodi Awdurdod Lletya ar gyfer Partneriaeth Pensiynau Cymru

Mehefin 2017

Wedi’i gwblhau

Sefydlu Cydbwyllgor Llywodraethu (y Cydbwyllgor) a chynnal y cyfarfod Cydbwyllgor ffurfiol cyntaf

Mehefin 2017

Wedi’i gwblhau

Llif Gwaith Caffael

Cam gweithredu

Dyddiad (Disgwyliedig/Wedi’i gwblhau)

Statws

Cyhoeddi Rhybudd Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)                                                                                                                                              

Awst 2016         

Wedi’i gwblhau

Cynnal dyddiau ymgysylltu gyda’r Gweithgor Swyddogion a’r sawl a ymatebodd i’r PIN     

Medi 2016                          

Wedi’i gwblhau

Cytuno ar y broses gaffael

Hydref 2016

Wedi’i gwblhau

Manyleb y Gweithredwr wedi’i chytuno gan yr Awdurdodau Gweinyddu

Chwefror 2017

Wedi’i gwblhau

Cyhoeddi’r Rhybudd OJEU a’r Holiadur Dethol

Mawrth 2017

Wedi’i gwblhau

Sgorio wedi’i wneud ar yr ymatebion i’r Holiadur Dethol

Gorffennaf 2017

Wedi’i gwblhau

Cyhoeddi’r Gwahoddiad i Dendro a’r Cytundeb Gweithredwr

Mehefin 2017

Wedi’i gwblhau

Sgorio’r ymatebion i’r Gwahoddiad i Dendro

Gorffennaf-Medi 2017

Wedi’i gwblhau

Cyflwyniadau gan y bidwyr i wirio’r sgoriau

  Awst 2017

Wedi’i gwblhau

Arfarniad o’r gweithredwr wedi’i gwblhau                                                                                                                                                              

  Medi 2017

Wedi’i gwblhau

Adroddiad dethol Gweithredwr wedi’i ddrafftio gan swyddogion ac ymgynghorwyr

  Hydref 2017

Wedi’i gwblhau

Y Cydbwyllgor yn ystyried yr argymhelliad                                                                                                                                                       

  Tachwedd 2017

   Heb gwblhau eto

Awdurdodau Gweinyddu yn cymeradwyo dethol y gweithredwr a chyhoeddi rhybudd dyfarnu

Rhagfyr 2017

Heb gwblhau eto

Cais FCA i sefydlu’r ACS wedi’i ddrafftio gan y gweithredwr, gyda mewnbwn gan y Gweithgor Swyddogion

Rhagfyr 2017

Heb gwblhau eto

  Cadarnhau’r Cytundeb Gweithredwr

Ionawr 2018

Heb gwblhau eto