partneriaeth pensiwn cymru

     CRONFA FUDDSODDI cymru

 

      DYDDIAD 7 Tachwedd 2017

 

 

CRYNODEB O LIF GWAITH

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Cymeradwyo’r Crynodeb o Lif Gwaith ar 30 Medi 2017

 

 

 

RHESYMAU:

 

Bod aelodau’r pwyllgor yn ymwybodol o’r crynodeb o lif gwaith i benodi Gweithredwr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Awdur yr Adroddiad:

Chris Moore

 

Swydd:

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Cyngor Sir Gâr

 

Rhif ffôn. 01267 224160

 

e-bost:

CMoore@sirgar.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRYNODEB GWEITHREDOL

cydbwyllgor llywodraethu

 

dyddiad 7 Tachwedd 2017

 

 

CRYNODEB O LIF GWAITH

CRYNODEB BYR O BWRPAS YR ADRODDIAD

 

Mae Hymans Robertson wedi darparu crynodeb o lif gwaith caffael a llywodraethu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRODDIAD MANWL YNGHLWM?

YDY

 

 

 


 

 

 

GOBLYGIADAU

 

 

Polisi, Trosedd ac Anhrefn a Chydraddoldeb

Cyfreithiol

Cyllid

Materion Rheoli Risg

Goblygiadau Staffio

DIM

 

DIM

 

DIM

 

DIM

 

DIM

 

 

 

YMGYNGHORIADAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adran 100D Deddf Llywodraeth Leol, 1972 – Mynediad i Wybodaeth

Rhestr o Bapurau Cefndir a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r adroddiad hwn:

MAE MANYLION Y RHAIN ISOD

Teitl y Ddogfen

 

Rhif Cyfeirnod y Ffeil

Lleoliadau ble mae’r papurau ar gael i’w gweld gan y cyhoedd/DOLEN I’R WEFAN