CYD-BWYLLGOR LLYWODRAETHU PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU

 

Dydd Iau, 29 Mehefin 2017

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Churchman – Cyngor Gwynedd (Cadeirydd)

 

Y Cyng. Elwyn Williams  - Cyngor Sir Caerfyrddin;

 

Y Cyng. Clive Lloyd        - Dinas a Sir Abertawe;

Y Cyng. Chris Weaver    - Dinas Caerdydd;

 

Y Cyng. David Hughes   - Cyngor Sir y Fflint;

 

Y Cyng. Peter Lewis       - Cyngor Sir Powys;

 

Y Cyng. Mark Norris        - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf;

 

Y Cyng. Glyn Caron        - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen;

 

Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:-

Jeff Dong                    - Dirprwy Swyddog Adran 151, Cyngor Dinas a Sir Abertawe,

Dafydd Edwards         - Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd;

Philip Latham              - Rheolwr y Gronfa Bensiwn, Cyngor Sir y Fflint;

Chris Lee                     - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor  Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf;

Chris Moore                - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin;

Linda Rees Jones       - Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith, Cyngor Sir Caerfyrddin;

Graeme Russell          - Pennaeth Pensiynau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen;

Gary Watkins              - Rheolwr y Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Dinas Caerdydd

M.S. Davies                - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir Caerfyrddin

Hefyd yn bresennol

John Wright          -       Hymans Robertson.

 

Ystafell Pwyllgorau 4, Neuadd y Sir, Cyngor Dinas Caerdydd -

10.00 a.m. – 11.05 a.m.

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU

2.            Y Cynghorydd

Y Math o Fuddiant

G. Caron

S. Churchman

Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;

Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;

M. Norris

Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;

C. Lloyd

Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;

E. Williams

Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol.

</AI2>

<AI3>

3.            PENODI CADEIRYDD

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Stephen Churchman yn Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor 2017/18.

 

</AI3>

<AI4>

4.            PENODI IS-GADEIRYDD

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Mark Norris yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor 2017-18.</AI4>

<AI5>

5.            SWYDDOGAETHAU A CHYLLIDEB YR AWDURDOD CYNNAL

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad oedd yn manylu ar swyddogaethau'r awdurdod cynnal [Cyngor Sir Caerfyrddin] a'r gyllideb ddangosol i weinyddu'r bartneriaeth. Pwysleisiwyd ei bod yn anodd llunio'r gyllideb, a oedd yn debygol o newid dros amser, gan nad oedd y meysydd gwaith a'r llif gwaith gwirioneddol yn hysbys eto a bod hynny'n wir yn achos galwadau a gofynion y Pwyllgor hefyd. Byddai'r gyllideb, yn unol â'r Cytundeb Rhwng Awdurdodau, yn cael ei chyllido'n gyfartal gan yr 8 awdurdod lleol sy'n cymryd rhan.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

5.1 nodi swyddogaethau'r awdurdod cynnal;

 

5.2 nodi'r gyllideb ddangosol am y cyfnod 2017-2020.</AI5>

<AI6>

6.            AMSERLEN AR GYFER PENODI GWEITHREDWR AC ADRODDIAD CYNNYDD

Rhoddodd John Wright, Hymans Robertson, amlinelliad i'r Pwyllgor o gyd-destun a chefndir cyfuno buddsoddiadau ar gyfer Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol, gan gynnwys trefniadau mewn ardaloedd eraill, a chyflwynodd adroddiad oedd yn cynnwys amserlen ar gyfer penodi Gweithredwr a'r cynnydd yn hynny o beth. Yn ystod cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 18 Medi 2017 rhagwelwyd y byddai'r aelodau yn ystyried argymhelliad gan y Gweithgor Swyddogion ynghylch y Gweithredwr a ffefrir ar gyfer y Cyd-bwyllgor Llywodraethu, cyn cael ei gymeradwyo ar lefel leol gan yr awdurdodau unigol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch sut y byddai'r Gweithredwr, ar ôl ei benodi, yn ymgysylltu â phwyllgorau pensiwn yr 8 awdurdod lleol yn unigol, dywedodd John Wright fod rhwymedigaeth wedi'i chynnwys yng nghontract y Gweithredwr i gynnal cyfarfodydd chwarterol gyda'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu ac un cyfarfod gyda phob awdurdod lleol neu eu pwyllgor cronfa bensiwn. Yn ogystal roedd y contract yn darparu ar gyfer un sesiwn hyfforddiant bob blwyddyn ar gyfer pob awdurdod lleol. O ran dadfuddsoddi o'r man lle roedd y cronfeydd yn cael eu cadw ar hyn o bryd a'u trosglwyddo i gronfa'r Gweithredwr rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod hyn yn debygol o gymryd ychydig o flynyddoedd a byddai angen cynllunio pontio'n ofalus. Yn y cyswllt hwn nodwyd bod y Grŵp Trysoryddion wedi sefydlu gweithgor swyddogion i ystyried y trefniadau pontio o ran cynllunio a rhannu costau hefyd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r amserlen ar gyfer penodi'r Gweithredwr ynghyd â chynnydd y prosiect.</AI6>

<AI7>

7.            CYTUNDEB RHWNG AWDURDODAU

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad oedd yn rhoi manylion am gylch gwaith a gweithdrefnau'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu, fel y nodwyd yn y Cytundeb Rhwng Awdurdodau a gytunwyd gan bob un o'r 8 awdurdod lleol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod cylch gwaith a gweithdrefnau'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu, fel y nodwyd yn y Cytundeb Rhwng Awdurdodau, yn cael eu cymeradwyo.</AI7>

<AI8>

8.            NODIADAU CYFARFODYDD Y GWEITHGOR SWYDDOGION

Roedd nodiadau cyfarfodydd diweddar y gweithgor swyddogion wedi cael eu dosbarthu i'r Pwyllgor a rhoddwyd gwybod iddynt am y materion oedd wedi cael eu trafod. Nodwyd y byddai unrhyw faterion y nododd y Cyd-bwyllgor Llywodraethu fod angen ymchwilio ymhellach iddynt yn cael eu cyfeirio at y gweithgor swyddogion.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

8.1 bod nodiadau cyfarfodydd y gweithgor swyddogion a gynhaliwyd ar 10 Mai 2017 a 16 Mehefin 2017 yn cael eu derbyn;

 

8.2 bod y geiriad 'Partneriaeth Pensiwn Cymru' yn cael ei gadarnhau fel enw'r trefniadau cyfuno pensiynau yng Nghymru;

 

8.3 ystyried y posibilrwydd o aildrefnu cyfarfod y Cyd-bwyllgor Llywodraethu a oedd i'w gynnal ar 20 Rhagfyr 2017 oherwydd nad yw rhai aelodau ar gael ar y dyddiad hwnnw.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                              __________________

Y CADEIRYDD                                              Y DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.1.        FIELD_TITLEFIELD_SUMMARY</LAYOUT_SECTION><TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>FIELD_TITLE</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION><HEADING_LAYOUT_SECTION>FIELD_TITLE</HEADING_LAYOUT_SECTION><TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>FIELD_TITLEFIELD_SUMMARY</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION><COMMENT_LAYOUT_SECTION>FIELD_SUMMARY</COMMENT_LAYOUT_SECTION><SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>FIELD_TITLEFIELD_SUMMARY</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION><TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>FIELD_TITLE</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>