Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Uned Gwasanaethau Democrataidd

Adran y Prif Weithredwr

Cyngor Sir Gar

Neuadd y Sir

Caerfyrddin SA31 1JP.

 

 

 

Dydd Gwener, 27 Hydref 2017

 

 

At:  holl aelodau’r Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru A GYNHELIR YN Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin AM 11.00 am, Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2017 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

Mark James

PRIF WEITHREDWR

CYNGOR SIR GAR

 

SYLWCH: BYDD Y cyfarfod hwn YN Cael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu ar ôl i’r cyfarfod orffen. gallai’r lluniau a’r sain a recordir gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi Yn gyffredinol

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

kjthomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


CYDBWYLLGOR LLYWODRAETHU

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU

8 AELOD

(1 Aelod etholedig o bod Awdurdod Cyfansoddol

 

CYNGOR SIR GAR

CYNGHORYDD

ELWYN WILLIAMS

 

DINAS A SIR ABERTAWE

CYNGHORYDD

CLIVE LLOYD

 

CYNGOR DINAS CAERDYDD

CYNGHORYDD

CHRISTOPHER WEAVER

 

CYNGOR SIR Y FFLINT

CYNGHORYDD

DAVID HUGHES

 

CYNGOR SIR GWYNEDD

 CYNGHORYDD

STEPHEN CHURCHMAN

 

CYNGOR SIR POWYS

CYNGHORYDD

PETER LEWIS

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 CYNGHORYDD

MARK NORRIS

 

CYNGOR BWRDEISDREF SIROL TORFAEN.

CYNGHORYDD

GLYN CARON

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANT

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 29AIN MEHEFIN, 2017

5 - 8

</AI3>

<AI4>

4.        CRYNODEB O LIF GWAITH

9 - 14

</AI4>

<AI5>

5.        ADRODDIAD CYNNYDD HYDREF DCLG

15 - 28

</AI5>

<AI6>

6.        NODIADAU CYFARFODYDD Y GWEITHGOR SWYDDOGION AR GYNHALIWYD AR YR DYDDIADAU CANLYNOL

 

</AI6>

<AI7>

6 .1        28AIN GORFFENNAF 2017

29 - 30

</AI7>

<AI8>

6 .2        4YDD MEDI 2017

31 - 32

</AI8>

<AI9>

7.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIADAU SY'N YMWNEUD Â'R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

 

 

</AI9>

<AI10>

8.        ADRODDIAD DETHOL GWEITHREDWR

33 - 52

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>