Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Iau, 13EG Ebrill, 2017

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant SYDD I’W GYNNAL YN Y SIAMBR, NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 10.00 a.m. AR DDydd Llun, 24ain Ebrill, 2017 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Catherine Gadd

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

(01267) 224088

E-bost:

CEGadd@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

 

13 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 6 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

C.A. Campbell

2.

Cynghorydd

J.M. Charles

3.

Cynghorydd

W.G. Hopkins

4.

Cynghorydd

P. Hughes Griffiths

5.

Cynghorydd

M.J.A. Lewis

6.

Cynghorydd

J.E. Williams (Cadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

I.W. Davies

2.

Cynghorydd

A. James

3.

Cynghorydd

D.W.H. Richards

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

D.J.R. Bartlett (Is-Gadeirydd)

2.

Cynghorydd

J.D. James

3.

Cynghorydd

P.E.M. Jones

4.

Cynghorydd

J. Williams

 

 

 

 

 

 

AELODAU ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (2)

 

1.

Mrs. V. Kenny

Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig

2.

Mrs. J. Voyle Williams

Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru

 

 

 

 

 

 

RHIANT LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (3)

Cyfnod yn y swydd yn dod i ben ar y 31/03/2018

 

1.

Mrs. E. Heyes

Ardal 3 – Llanelli

2.

Mrs. K. Hill

Ardal 1 – Dinefwr

3.

Mrs. A. Pickles

Ardal 2 – Caerfyrddin

 

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI4>

<AI5>

5.        DIWEDDARIAD RHIANTA CORFFORAETHOL.

5 - 56

</AI5>

<AI6>

6.        EGLURHAD AM BEIDIO A CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU.

57 - 58

</AI6>

<AI7>

7.        LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR Y 15EG MAWRTH, 2017.

59 - 66

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>