Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd iau 22ain o Ragfyr 2016

 

 

At: holl aelodau’r Pwyllgor Archwilio

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Archwilio SYDD I’W GYNNAL YN Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin AM 10:00yb Ar Ddydd Gwener 6ed O Ionawr 2017, ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD ATODEDIG.

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Matthew Hughes

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

democraticservices@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

PWYLLGOR ARCHWILIO

 

AELODAETH:

8 AELOD O’R CYNGOR AC 1 AELOD ALLANOL Â PHLEIDLAIS

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 3 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd H.A.L. Evans

2.

Y Cynghorydd G.B. Thomas

3.

Y Cynghorydd D.E. Williams

 

 

GRŴP LLAFUR – 3 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd C.P. Higgins (Cadeirydd)

2.

Y Cynghorydd J.D. James

3.

Y Cynghorydd W.G. Thomas

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd A.G. Morgan (Is-Gadeirydd)

2.

Y Cynghorydd E.G. Thomas

 

 

 

AELOD Â PHLEIDLAIS ALLANOL (1)

Mrs. Julie James

 

 

 


 

AGENDA

 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

 

</AI2>

<AI3>

3.        DIWEDDARIAD YNGHYLCH Y CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17

 

5 - 20

</AI3>

<AI4>

4.        BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR ARCHWILIO 2016/17

 

21 - 30

</AI4>

<AI5>

5.        Y NEWYDDION DIWEDDARAF YNGHYLCH CYNLLUN GWEITHREDU Y CYFLEUSTERAU ARFORDIROL

 

31 - 46

</AI5>

<AI6>

6.        Y NEWYDDION DIWEDDARAF YNGHYLCH CEFNOGI POBL

 

47 - 56

</AI6>

<AI7>

7.        YSTYRIED Y DOGFENNAU CANLYNOL A BARATOWYD GAN SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU:

 

</AI7>

<AI8>

7 .1        DIWEDDARIAD SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU I BWYLLGOR ARCHWILIO CYNGOR SIR CAERFYRDDIN – RHAGFYR 2016

 

57 - 64

</AI8>

<AI9>

7 .2        LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2015/16

 

65 - 72

</AI9>

<AI10>

7 .3        CYNGOR SIR CAERFYRDDIN - CAMAU YN DEILLIO O ARCHWILIAD 2015/16 Y CYTUNWYD ARNYNT

 

73 - 80

</AI10>

<AI11>

7 .4        PROTOCOL AR Y CYD AR GYFER ARDYSTIO HAWLIADAU A DATGANIADAU GRANT

 

81 - 94

</AI11>

<AI12>

7 .5        NODYN BRIFFIO AR GYNIGION AR GYFER GWELLA – GWAITH DILYNOL YN RHAGFYR 2016

 

95 - 102

</AI12>

<AI13>

7 .6        ASTUDIAETH LLYWODRAETH LEOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU: TREFNIADAU AWDURDODAU LLEOL I GODI TÂL AM WASANAETHAU A CHYNHYRCHU INCWM

103 - 178

</AI13>

<AI14>

8.        COFNODION GWEITHGORAU SY’N BERTHNASOL I’R PWYLLGOR ARCHWILIO

 

179 - 192

</AI14>

<AI15>

9.        LLOFNODI COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR ARCHWILIO A GYNHALIWYD AR YR 30ain O FEDI 2016

193 - 200

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>