Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 6ed Gorffennaf 2016

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau SYDD I’W GYNNAL YN Y Siambr, neuadd y sir, Caerfyrddin, AM 10:00yb AR Ddydd Iau 14eg Gorffennaf 2016, ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Mark James

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Matthew Hughes

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224029

Ffacs:

01267 224911

E-bost:

mahughes@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU

13 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 5 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

G. Davies (Is-Gadeirydd)

2.

Y Cynghorydd

J.K. Howell

3.

Y Cynghorydd

A.          Lenny

4.

Y Cynghorydd

D. Price

5.

Y Cynghorydd

D. E. Williams

 

 

 

 

 

 

GRŴP  ANNIBYNNOL – 4 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

S.M. Allen

2.

Y Cynghorydd

W.J.W. Evans

3.

Y Cynghorydd

A.G. Morgan

4.

Y Cynghorydd

D.W.H. Richards (Cadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

T. Devichand

2.

Y Cynghorydd

J.S. Edmunds

3.

Y Cynghorydd

A.W. Jones

4.

Y Cynghorydd

R. Thomas

 

 

 

 


 

AGENDA 

 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD

 

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

 

</AI4>

<AI5>

5.        EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

 

5 - 8

</AI5>

<AI6>

6.        RHAGLEN TRAWSNEWID I WNEUD CYNNYDD (TIC) – ADRODDIAD BLYNYDDOL 2015/16 A CHYNLLUN BUSNES 2016/17

 

9 - 58

</AI6>

<AI7>

7.        CYNLLUN GWEITHREDU TRECHU TLODI

 

59 - 82

</AI7>

<AI8>

8.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2015/16

 

83 - 120

</AI8>

<AI9>

9.        ADRODDIAD CORFFORAETHOL DIWEDD BLWYDDYN AR REOLI PERFFORMIAD – 1af O EBRILL 2015 HYD AT 31ain O FAWRTH 2016

 

121 - 146

</AI9>

<AI10>

10.     ADRODDIAD ADRANNOL DIWEDD BLWYDDYN AR REOLI PERFFORMIAD – 1af O EBRILL 2015 HYD AT 31ain O FAWRTH 2016

 

147 - 214

</AI10>

<AI11>

11.     ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A'R DANGOSYDD DARBODAETH 2015/16

 

215 - 232

</AI11>

<AI12>

12.     DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU

233 - 238

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>