Bwrdd Gweithredol

 

DYDD LLUN, 6ED IONAWR, 2020

 

YN BRESENNOL:  Y Cynghorydd E. Dole [Cadeirydd]

 

Y Cynghorwyr:

C.A. Campbell, G. Davies, H.A.L. Evans, L.D. Evans, P.M. Hughes, P. Hughes-Griffiths, D.M. Jenkins and J. Tremlett

 

Hefyd yn bresennol:

Y Cynghorwyr: D.M. Cundy, R. James, K. Lloyd and J.G. Prosser

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

W. Walters                 -           Prif Weithredwr

C. Moore                    -           Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

J. Morgan                  -           Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

G. Morgans               -           Cyfarwyddwr Addysg & Phlant

L. Rees Jones          -           Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

D. Hockenhull          -           Rheolwr y Cyfryngau a Marchnata

M. Evans Thomas    -           Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin : 10.00 yb - 10.25 yb

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd L.M. Stephens.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR 16 RHAGFYR 2019

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2019, gan eu bod yn gywir.

 

</AI3>

<AI4>

4.            CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno gan yr Aelodau.

 

</AI4>

<AI5>

5.            CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

</AI5>

<AI6>

6.            STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2020/21 I 2022/23

 

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i'r adroddiad a oedd yn rhoi golwg gyffredinol ar y Strategaeth Cyllideb Refeniw ar gyfer 2020/21 a'r ddwy flynedd ariannol ganlynol. Roedd yr adroddiad yn darparu manylion y broses gyllidebu, setliad amodol cyfredol Llywodraeth Cymru ac amserlen y setliad terfynol. Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi'r pwysau o ran dilysu a'r gyllideb y mae angen i'r Aelodau eu hystyried wrth bennu cyllideb refeniw y flwyddyn nesaf.  Byddai'r adroddiad yn sail i'r broses ymgynghori ar y gyllideb a fyddai'n cael ei chynnal yn ystod Ionawr a Chwefror 2020.

 

Nododd yr adroddiad fod Sir Gaerfyrddin wedi cael cynnydd o 4.4% yng ngrant Llywodraeth Cymru (£11.5m) gan fynd â'n Cyllid Allanol Cyfun i £274.159m ar gyfer 2020/21. Roedd y cynnydd hwn yn dilyn rhai trosglwyddiadau i'r cyllid ar gyfer Pensiynau a Chyflogau Athrawon, a oedd yn cael eu hariannu'n rhannol yn unig o fewn y setliad ac yn cyfrif am tua £5.7m o'r cynnydd cyffredinol mewn cyllid.

 

Er bod llawer o waith eisoes wedi'i wneud wrth baratoi'r gyllideb, nodwyd mai dim ond datganiad sefyllfa cychwynnol oedd yr adroddiad hwn a fyddai'n cael ei ddiweddaru dros y misoedd i ddod wrth i'r gyllideb gael ei datblygu ymhellach, ymgysylltu ag aelodau'r cyngor, cynnal ymgynghoriad cyhoeddus a derbyn y setliad terfynol gan Lywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi a bod strategaeth y gyllideb 2020/21 hyd 2022/23  yn cael ei chymeradwyo fel sylfaen i ymgynghori, a bod ymgais benodol yn cael ei gwneud i gael sylwadau gan ymgyngoreion ynghylch y cynigion effeithlonrwydd y manylwyd arnynt yn Atodiad A i'r adroddiad.

 

</AI6>

<AI7>

7.            UNRHYW FATER ARALL

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw eitemau brys i'w hystyried.

 

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>