Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

 

Dydd Gwener, 8 Tachwedd 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd H.A.L. Evans (Cadeirydd)

 

Y Cynghorydd G. Davies

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

S. Williams, Uwch Swyddog Trefniant Ysgolion;

A. Evans, Rheolwr Gweithrediadau - Cludiant Teithwyr;

T. Pilarz, Cyfreithiwr Cynorthwyol;

J. Owen, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd.

 

Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin: 3:00yp - 3:05yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Cefin Campbell.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitem ganlynol yn cael ei chyhoeddi gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

 

</AI3>

<AI4>

4.            I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD  A.H.R. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL.

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad am ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig ynghylch unigolyn penodol. Yr oedd y prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth bersonol mewn perthynas â'r ymgeisydd. Byddai datgelu'r wybodaeth yn ategu tryloywder ac atebolrwydd o ran y broses o wneud penderfyniad, ond ar ôl cloriannu'r mater, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth, gan fod angen sicrhau na fyddai modd adnabod yr ymgeisydd na'i deulu.

 

Yn dilyn cais gan yr apelydd:

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio ystyried yr apêl hon tan gyfarfod nesaf Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

_______________________                                            __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>