Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

dydd mercher, 30 hydref 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. SYDD I’W GYNNAL YN Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP AM
2.45 yp, Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Janine Owen

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224030

E-bost:

JanineOwen@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


PANEL YR AELODAU O RAN APELIADAU CLUDIANT O’R CARTREF I’R YSGOL

 

3 NEU  4 AELOD

 

 

AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL AR GYFER GWASANAETHAU AMGYLCHEDD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

H.A.L. Evans

 

 

 

AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL AR GYFER ADDYSG A PHLANT

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

G. Davies

 

AELOD  LLEOL AR GYFER Y WARD BERTHNASOL

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

J. James

 

 

 

 

SYLWER:-

 

  1. YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS YR AMGYLCHEDD FYDD CADEIRYDD PANEL APÊL YR AELODAU (NEU YN EI ABSENOLDEB, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT)

 

2.      NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PANEL

 

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PANEL AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

 

 

</AI3>

<AI4>

4.        I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD  B.T.C.G YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL.

5 - 38

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>