Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

 

Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019

 

YN BRESENNOL: Yr Athro I. Roffe (Cadeirydd)

 

Aelodau o Gyngor Sir Caerfyrddin:

Cynghorwyr K. Howell a J. Prosser;

 

Aelodau o Gyngor Sir Ceredigion:

Cynghorwyr L. Edwards a K. Evans;

 

Aelodau o Gyngor Sir Penfro:

Cynghorwyr M. James, S. Joseph a R. Summons;

 

Aelodau o Gyngor Sir Powys:

Cynghorwyr L. George a W. Powell;

 

Aelod Annibynnol:

Mrs. H.M. Thomas;

 

Yn bresennol o Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu:

Mr. D. Llywelyn - Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu;

Mrs. C. Morgans - Pennaeth Staff a Swyddog Monitro;

Ms. B. Peatling – Prif Swyddog Ariannol;

Ms. N. Harris – Rheolwr Sicrwydd Ansawdd;

 

Hefyn yn bresennol:

Y Cynghorydd E. Schiavone (Cyngor Sir Caerfyrddin);

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

R. Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol;

J. Laimann, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd;

 

Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. 10.40 yb - 12.15 yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Alun Lloyd-Jones (Cyngor Sir Ceredigion) a'r Cynghorydd David Evans (Cyngor Sir Powys).

 

NEWID TREFN Y MATERION

Cytunodd y Panel i amrywio trefn yr eitemau ar yr agenda er mwyn trafod eitem 5 (Cwynion ac Ymddygiad) a thrafod hyn cyn Eitem 4 (Recriwtio Aelodau Cyfetholedig i'r Panel).

 

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANT

 

Aelod o'r Panel

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

Y Cynghorydd W. Powell

Eitem 7 – Cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan C.C.

Yn gysylltiedig â'r achwynydd

Mrs. H.M. Thomas

Eitem 5 – Recriwtio Aelodau Cyfetholedig i'r Panel

Aelod Cyfetholedig o'r Panel

Yr Athro I. Roffe   

Eitem 5 – Recriwtio Aelodau Cyfetholedig i'r Panel

Aelod Cyfetholedig o'r Panel

 

 

</AI2>

<AI3>

3.            CYNHADLEDD IECHYD MEDDWL A PHLISMONA

 

Derbyniodd y Panel adroddiad gan Mrs Helen Thomas a'r Cynghorydd William Powell ar gynhadledd flynyddol Iechyd Meddwl a Phlismon y bu'r ddau yn mynychu ar 23 a 24 Medi yng Nghaer. Dywedodd y Panel fod y gynhadledd eleni wedi canolbwyntio ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc a'i bod wedi rhoi cipolwg gwerthfawr ar sut y gellid mynd i'r afael â heriau parhaus. Y ddwy brif neges o blith y cyfraniadau amrywiol a gafwyd yn y gynhadledd oedd pwysigrwydd ymyrraeth gynnar i fynd i'r afael â materion iechyd meddwl a gwerth gweithio mewn partneriaeth mewn ymateb i bwysau cynyddol ar gyllidebau. Roedd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu rôl allweddol i'w chwarae yn y cyd-destun hwn oherwydd y gallent annog gweithio mewn partneriaeth a sicrhau bod yr asiantaethau cywir yn atebol. Diolchodd y Panel i Mrs Thomas a'r Cynghorydd Williams am yr adroddiad trylwyr a oedd yn llawn gwybodaeth.

 

Pwysleisiodd y Comisiynydd y pwysigrwydd o weithio gyda phartneriaid megis Bwrdd Iechyd Hywel Dda a dywedodd ei fod yn ceisio gwrthbwyso rhai o effeithiau'r toriadau cyllidebol drwy ddarparu cyllid i wasanaethau ieuenctid yn ardal Dyfed-Powys. Mewn ymateb i ymholiad ynghylch lles swyddogion yr heddlu sy'n ymdrin â sefyllfaoedd heriol, dywedodd y Comisiynydd fod gwasanaethau ar gael a bod arweinydd iechyd meddwl wedi'i benodi'n ddiweddar yn y tîm iechyd galwedigaethol.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

 

</AI3>

<AI4>

4.            CWYNION AC YMDDYGIAD

 

Bu'r Panel yn ystyried adroddiad ar y newidiadau arfaethedig i broses gwyno'r heddlu a'u heffaith bosibl ar waith y Panel. Dywedwyd wrth y Panel y byddai'r newidiadau arfaethedig yn symud y cyfrifoldeb o ran y broses apelio ar gyfer cwynion yn erbyn yr heddlu i'r Comisiynydd. Gallai hyn o bosibl arwain at gynnydd yn nifer y cwynion yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu y byddai'n rhaid i'r Panel eu hystyried. Roedd disgwyl i'r newidiadau ddod i rym ar ddechrau 2020 a gallent roi cyfle i'r Panel adolygu ei weithdrefn gwyno.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

 

</AI4>

<AI5>

5.            RECRIWTIO AELODAU CYFETHOLEDIG I'R PANEL

 

[Sylwer: Roedd Mrs H Thomas a'r Athro I. Roffe wedi datgan buddiant yn y mater hwn yn gynharach felly gadawodd y ddau y Siambr cyn i'r Pwyllgor ystyried y mater a phenderfynu arno.]

 

Bu'r Panel yn ystyried adroddiad ar recriwtio aelodau cyfetholedig i'r panel. Yn dilyn beirniadaeth gyhoeddus o gyfansoddiad y Panel yn 2018-19, roedd Aelodau'r Panel wedi nodi eu bod yn dymuno ystyried cynyddu nifer yr aelodau cyfetholedig mewn ymdrech i fynd i'r afael â'r broblem. Dywedwyd wrth y Panel na allai roi blaenoriaeth i ymgeiswyr a oedd yn fenywod neu o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig ond gallai fynd ati i annog ceisiadau gan y grwpiau hyn. Ni fyddai'r Panel yn cael rhagor o arian ar gyfer aelod cyfetholedig ychwanegol.

 

Gwnaed sylw yn awgrymu y gallai'r panel geisio cynnwys pobl ifanc yn ei waith, er enghraifft drwy'r cyfryngau cymdeithasol a gwahodd ysgolion, cynghorau ieuenctid a chadetiaid yr heddlu i fynychu cyfarfodydd.

 

PENDERFYNWYD

5.1.    Na ddylid cynyddu nifer yr aelodau cyfetholedig ar y Panel;

5.2.    Bod y broses recriwtio ar gyfer aelodau cyfetholedig yn 2020 yn mynd ati i annog ceisiadau gan fenywod, pobl iau a phobl o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig;

5.3.    Bod ysgolion, cynghorau ieuenctid a chadetiaid yr heddlu yn cael eu hannog i fynychu cyfarfodydd y Panel;

5.4.    Sefydlu is-bwyllgor penodiadau, sy'n cynnwys un aelod o bob awdurdod cyfansoddol, i oruchwylio'r broses recriwtio hyd at ac yn cynnwys llunio rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer eu cyfweliadau.

 

 

</AI5>

<AI6>

6.            GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

PENDERFYNWYD, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

 

</AI6>

<AI7>

7.            CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU GAN C.C.

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng Nghofnod rhif 6 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn rhoi gwybodaeth bersonol sensitif am aelod o'r cyhoedd yn y parth cyhoeddus. 

 

Cafodd y Panel adroddiad ar gŵyn a gofnodwyd yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

 

PENDERFYNWYD

7.1.    Nodi'r gŵyn;

7.2.    Anfon adroddiad at yr achwynydd, ac at y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, gan fanylu ar ganlyniad y gŵyn.

 

 

 

 

 

</AI7>

<AI8>

8.            CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU GAN A.R.

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng Nghofnod rhif 6 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn rhoi gwybodaeth bersonol sensitif am aelod o'r cyhoedd yn y parth cyhoeddus.

 

Croesawodd y Panel yr achwynydd i'r cyfarfod gan dderbyn adroddiad ar y gŵyn a gofnodwyd yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

8.1.    Nodi'r gŵyn;

8.2.    Anfon adroddiad at yr achwynydd, ac at y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, gan fanylu ar ganlyniad y gŵyn.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>