Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd MAWRTH, 39 Hydref 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys A GYNHELIR YN Y Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE AM 10.30 yb, Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Jessica Laimann

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224178

E-bost:

JMLaimann@sirgar.gov.uk

Linc Gwe-Ddarlledu

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/home

 

 

 


PANEL HEDDLU A THROSEDDU DYFED-POWYS

14 AELOD

 

CYNGOR SIR CAERFYRDDIN  -  3 AELOD

1.

CYNGHORYDD

KEN HOWELL

(Plaid Cymru)

2.

CYNGHORYDD

JOHN PROSSER

(Llafur)

3.

CYNGHORYDD

LLE GWAG*

 

 

CYNGOR SIR CEREDIGION -  3 AELOD

1.

CYNGHORYDD

LLOYD EDWARDS

(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)

2.

CYNGHORYDD

KEITH EVANS

(Annibynnol)

3.

CYNGHORYDD

ALUN LLOYD JONES

(Plaid Cymru)

 

CYNGOR SIR PENFRO  -  3 AELOD

1.

CYNGHORYDD

MICHAEL JAMES

(Annibynnol)

2.

CYNGHORYDD

STEPHEN JOSEPH

(Annibynnol heb gysylltiad)

3.

CYNGHORYDD

ROBERT SUMMONS

(Ceidwadwyr)

 

CYNGOR SIR POWYS -  3 AELOD

1.

CYNGHORYDD

DAVID O. EVANS

(Annibynnol)

2.

CYNGHORYDD

LES GEORGE

(Plaid Geidwadol Cymru)

3.

CYNGHORYDD

WILLIAM POWELL

(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)

 

AELODAU ANNIBYNNOL CYFETHOLEDIG  -  2 AELOD

1.

YR ATHRO IAN ROFFE

2.

MRS HELEN MARGARET THOMAS

 

 


 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANT

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYNHADLEDD IECHYD MEDDWL A PHLISMONA

5 - 12

</AI3>

<AI4>

4.        RECRIWTIO AELODAU CYFETHOLEDIG I'R PANEL

13 - 16

</AI4>

<AI5>

5.        CWYNION AC YMDDYGIAD

17 - 24

</AI5>

<AI6>

6.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

 

 

</AI6>

<AI7>

7.        CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU GAN C.C.

25 - 68

</AI7>

<AI8>

8.        CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU GAN A.R.

69 - 142

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>