Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd MERcHER, 20 Tachwedd 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed A GYNHELIR YN Y Crochan, Theatr y Ffwrnes,  Llanelli AM 9.30 yb, Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Jessica Laimann

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224178

E-bost:

JMLaimann@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

AELODAETH PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED

3 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU (1)

 

 

 

1

Cynghorydd

Elwyn Williams (Cadeirydd)

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR (1)

 

 

 

1

Cynghorydd

Rob Evans

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL  (1)

 

 

 

1

Cynghorydd

Jim Jones

 

      DIRPRWY ENWEBEDIG (1)

 

       Cynghorydd Dai Thomas


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 18 MEDI 2019

5 - 10

</AI3>

<AI4>

4.        MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2019 - 30 MEDI 2019

11 - 16

</AI4>

<AI5>

5.        CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEDI 2019

17 - 22

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD TORRI AMODAU

23 - 28

</AI6>

<AI7>

7.        Y DIWEDDARAF AM BARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU LINK A RUSSELL

29 - 40

</AI7>

<AI8>

8.        Y DIWEDDARAF AM BARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU YR AWDURDOD LLETYOL

41 - 46

</AI8>

<AI9>

9.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU  BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR  AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

 

 

</AI9>

<AI10>

10.     ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEDI 2019

47 - 58

</AI10>

<AI11>

11.     ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEDI 2019

59 - 70

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>