Bwrdd Pensiwn

 

23 IONAWR 2020

 

YN BRESENNOL: Mr John Jones (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

Mr. P. Ashley-Jones [Cyngor Sir Penfro – Cynrychiolydd Cyflogwyr];

Mr. T. Bowler [Cyn. Undeb];

Mr. G. Jones [Cyn. Aelod];

Mr. M. Rogers [Cynrychiolydd Pensiynwyr];

 

Hefyd yn bresennol fel sylwedyddion:

Y Cynghorydd D.E. Williams, Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Pensiwn Dyfed;

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

R. Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol;

A. Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol;

M. Owens, Cyfrifydd Cynorthwyol;

J. Owen, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd.

 

Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin: 2:00yp - 3:25yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd P. Hughes (Cyngor Sir Caerfyrddin - Cynrychiolydd y Cyflogwr), y Cynghorydd G. Lloyd (Cyngor Sir Ceredigion - Cynrychiolydd y Cyflogwr), Chris Moore, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol a Kevin Gerard, Rheolwr Pensiynau.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

</AI2>

<AI3>

3.            COFNODION CYFARFOD Y BWRDD PENSIWN A GYNHALIWYD AR 23 HYDREF 2019

 

CYTUNWYD cadarnhau cofnodion cyfarfod y Bwrdd Pensiwn a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2019 gan eu bod yn gofnod cywir.

</AI3>

<AI4>

4.            CYFARFOD Y PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALIWYD AR 28 TACHWEDD 2019

 

4.1       MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2019 - 30 MEDI 2019

 

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf o ran blwyddyn ariannol 2019/20.

 

Mewn ymateb i sylw a godwyd mewn perthynas â'r cynnydd yn yr amrywiant yn erbyn y gyllideb ar gyfer ffigur diwedd blwyddyn Partneriaeth Pensiwn Cymru, esboniodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn fod y cyfrifiad diwedd blwyddyn yn cynnwys data cyfredol fel yr oedd ar 30 Medi 2019.

 

Gan gyfeirio at gynnwys y costau trosglwyddo unwaith yn unig, gofynnwyd a oes modd darparu'r costau fel dogfen ar wahân er mwyn galluogi cymariaethau tebyg am debyg.  Dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau y byddai'r wybodaeth y gofynnir amdani'n cael eu rhoi i Aelodau'r Bwrdd er gwybodaeth. 

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

4.2         CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEDI 2019

 

Bu'r Bwrdd yn ystyried yr adroddiad Cysoni Arian Parod a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed. Nodwyd ar 30 Medi, 2019 fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw £7.2m o arian parod ar ran y Gronfa ar gyfer gofynion llif arian uniongyrchol i dalu pensiynau, cyfandaliadau a chostau rheoli buddsoddiadau.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd fod y ffigur presennol yn rhannol oherwydd bod Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Caerfyrddin yn talu cyfraniadau cyflogwr ymlaen llaw ar gyfer y flwyddyn gyfan/bob chwe mis. Nododd y Bwrdd fod y ffigur wedi lleihau yn ôl y disgwyl.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi. </AI5>

 

4.3       ADRODDIAD TORRI AMODAU 2019-20

 

Cafodd y Bwrdd yr Adroddiad Torri Amodau, mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed, i'w ystyried. Mae Adran 70 o Ddeddf Pensiynau 2004 yn nodi'r ddyletswydd gyfreithiol i adrodd am achosion o dorri'r gyfraith.

 

Nododd y Bwrdd fod nifer o achosion wedi bod ers y cyfarfod diwethaf lle nad oedd cyfraniadau gweithwyr/cyflogwr wedi'u derbyn ar amser.

 

Nodwyd bod achosion tebyg yn ymwneud â Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned nad oeddent yn gallu cyfrannu ar amser yn cael eu hadrodd yn gyson ym mhob cyfarfod.  Er mwyn lleihau'r achosion hyn, awgrymwyd bod modiwl hyfforddi ar-lein yn cael ei ddatblygu a'i ddarparu i Glercod Cynghorau Tref a Chymuned.  Cydnabuwyd nad oedd yr achosion hyn yn ymwneud â swm sylweddol o arian, ond yn dechnegol roeddent yn achosion o dorri'r amodau a'r arfer gorau fyddai delio â gwraidd yr achosion hyn.  Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol y byddai'n trafod yr awgrym uchod ymhellach gyda'r Rheolwr Pensiynau.

  

CYTUNWYD nodi’r adroddiad mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed.

 


4.4         Y DIWEDDARAF AM BARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU LINK A RUSSELL

 

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i gyflwyniad gan Link and Russell ynghylch cynnydd a cherrig milltir allweddol Partneriaeth Pensiwn Cymru. Rhoddodd y cyflwyniad drosolwg o'r gwasanaethau a ddarperir gan weithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru, gan gynnwys penodi a goruchwylio rheolwyr buddsoddi, monitro buddsoddiadau, goruchwylio'r Gweinyddwr (Northern Trust) a'r cerrig milltir allweddol. Yn ogystal, rhoddodd y cyflwyniad wybodaeth am fuddion a gofynion rheoleiddiol strwythur y Cynllun Contractiol Awdurdodedig, a oedd wedi'i fabwysiadu gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

 

Cyfeiriwyd at y graffiau Ecwiti Tyfu Byd-eang ac Ecwiti Cyfleoedd Byd-eang ar y sleid mewn perthynas â Chronfa LF Partneriaeth Pensiwn Cymru bresennol.  Yn dilyn sylw, gofynnwyd er hwylustod bod y lliwiau'n cynrychioli'r un Awdurdod ar bob un o'r ddau graff mewn diweddariadau yn y dyfodol.

 

Mewn ymateb i gais, byddai Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau yn ceisio cynnwys blaen ddyddiadau yn y diweddariadau yn y dyfodol.

 

CYTUNWYD derbyn y cyflwyniad.

 

4.5         DIWEDDARAF AM BARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU YR AWDURDOD LLETYOL

 

Cafodd y Bwrdd adroddiad ynghylch Partneriaeth Pensiwn Cymru a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf gan yr awdurdod cynnal am gerrig milltir a chynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru. Ymysg y meysydd allweddol o ran gwybodaeth oedd gweithdai llywodraethu WPP, lansio porth adroddiadau ar-lein ar gyfer awdurdodau cyfansoddol, penodi Hymans yn Ymgynghorydd Goruchwyliaeth Rheoli Trosglwyddo Incwm Sefydlog, lansio gwefan Partneriaeth Pensiwn Cymru, datblygu cynllun cyfathrebu a hyfforddi a chyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf o ran cynnydd MHCLG y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.

 

Nododd y Bwrdd ddiweddariadau mewn perthynas â'r meysydd allweddol canlynol:

 

·       Gweithdai llywodraethu

·       Porth adrodd ar-lein

·       Ymgynghorydd Goruchwyliaeth Rheoli Pontio Incwm Sefydlog

·       Cyfathrebu ac adrodd

·       Hyfforddiant a chyfarfodydd

·       Adnoddau, cyllideb a ffïoedd

 

Bu'r Bwrdd yn ystyried hefyd y manylion a roddir yng nghynllun gwaith Partneriaeth Pensiwn Cymru ar gyfer 2019/2020, sydd wedi'i atodi.

 

Cyfeiriwyd at ddiweddariad y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.  Mewn ymateb i gais am ddosbarthu'r diweddariad i Aelodau'r Bwrdd er gwybodaeth, dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau y byddai'n ceisio cyngor cyfreithiol o ran estyn dosbarthiad y diweddariad i'r Bwrdd.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad diweddaru ynghylch Partneriaeth Pensiwn Cymru yn cael eu nodi.

 

4.6         COFNODION DRAFFT CYFARFOD PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALIWYD AR 28 TACHWEDD 2019

 

Cafodd y Bwrdd gofnodion drafft cyfarfod Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd, 2019.

 

CYTUNWYD bod y cofnodion yn cael eu nodi.

 

5.            GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

PENDERFYNWYD, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

6.         ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEDI 2019

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 5 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn.

 

Ystyriodd y Bwrdd Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol, a roddai wybodaeth mewn perthynas â pherfformiad y rheolwr buddsoddiadau ar gyfer pob chwarter, pob 12 mis a chyfnodau treigl o 3 blynedd, gan ddod i ben ar 30 Medi 2019.

 

PENDERFYNWYD nodi Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fel yr oedd ar 30 Medi 2019.

 

7.            ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEDI 2019

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 5 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn.

 

Ystyriodd y Bwrdd adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Medi 2019 a oedd yn nodi dadansoddiad o berfformiad o ran lefel y gronfa gyfan a chan y rheolwr buddsoddi am y cyfnodau cyn i'r gronfa gychwyn.

 

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Medi 2019.

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>