Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. SYDD I’W GYNNAL YN Ystafell y Cadeirydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 2.30 yp, Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

ebryer@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 


PANEL YR AELODAU O RAN APELIADAU CLUDIANT O’R CARTREF I’R YSGOL

 

3 NEU  4 AELOD

 

 

AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL AR GYFER GWASANAETHAU TECHNEGOL

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

H.A.L. Evans

 

 

 

AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL AR GYFER ADDYSG A PHLANT

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

G. Davies

 

AELOD(AU)  LLEOL AR GYFER Y WARD BERTHNASOL

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

E. Dole

2.

Y Cynghorydd

D. Jones

 

 

 

SYLWER:-

 

  1. YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS YR AMGYLCHEDD FYDD CADEIRYDD PANEL APÊL YR AELODAU (NEU YN EI ABSENOLDEB, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT)

 

2.      NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PANEL

 

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PANEL AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

 

 

</AI3>

<AI4>

4.        YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD G.M. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL

5 - 18

</AI4>