Dydd Mercher, 1 Gorffennaf 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Cyngor Sir

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD RHITHWIR O’R Cyngor Sir A GYNHELIR AM 10.00 yb, Dydd Mercher, 8fed Gorffennaf, 2020 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

KJThomas@sirgar.gov.uk

SYLWCH:

Os oes angen cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg arnoch yn ystod y

cyfarfod, ffoniwch: 0330 336 4321              cyfrin-gôd' 37533938#

 

(Am daliadau galwad cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth.)

 

Wendy Walters Prif Weithredwr, Chief Executive,
Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP
County Hall, Carmarthen. SA31 1JP

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNOD CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR:-

 

</AI4>

<AI5>

4 .1        3YDD MAWRTH 2020

7 - 22

</AI5>

<AI6>

4 .2        10FED MAWRTH 2020

23 - 30

</AI6>

<AI7>

4 .3        10FED MEHEFIN 2020

31 - 40

</AI7>

<AI8>

5.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

 

</AI8>

<AI9>

5 .1        CWESTIWN GAN A. DAVIES I'R CYNGHORYDD  EMLYN DOLE,  ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Ers sawl mis, mae fy ffrindiau a minnau wedi bod yn cael trafferth cyrraedd yr ysgol ar ôl i'n gwasanaeth bws ysgol gael ei ddileu.

Rydym wedi bod yn dibynnu ar ein rhieni i'n gyrru i'r ysgol, gan nad yw'r llwybrau i'r ysgol yn addas.

Mae'r penderfyniad i ddileu'r gwasanaeth bws ysgol yn cael effaith fawr ar deuluoedd fy ffrindiau. Mae rhieni'n cyrraedd y gwaith yn hwyr, mae problemau wedi bod o ran y bws gwasanaeth ac mae'r tywydd wedi bod yn erchyll.

Rwy'n pryderu bod nifer y bobl sy'n cael eu gollwng gan gar yn niweidio ein hamgylchedd.

Mae pobl yn parhau i drosglwyddo'r baich, felly fy nghwestiwn yw pryd y byddwn yn cael ein bysiau ysgol yn ôl? “

 

 

</AI9>

<AI10>

5 .2        CWESTIWN GAN S. BERE I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Mae mannau gwyrdd trefol, megis Lôn Jackson yng nghanol tref Caerfyrddin, yn chwarae rôl gynyddol bwysig fel rhan o'n seilwaith trefol, yn enwedig oherwydd eu potensial i amsugno dŵr glaw fel rhan o systemau draenio trefol cynaliadwy a gallu eu planhigion a choed i weithredu fel math o aerdymheru naturiol yn ystod tywydd poeth neu gyfnodau sych. Mae awdurdodau lleol wedi hen gydnabod bod eu mannau gwyrdd yn cynnig amrywiaeth o fuddion y tu hwnt i'w gwerth hamdden, gan gynnwys gwasanaethau naturiol neu 'ecosystem' megis rheoli llifogydd, rheoleiddio ansawdd dŵr, amsugno sŵn, storio carbon, amrywiaeth rhywogaethau gwyllt, ac ati. Cyfeirir yn aml at fannau gwyrdd fel ysgyfaint tref neu ddinas ac mae hyn yn wir, felly yng ngoleuni hyn a hygrededd y Cyngor ei hun fel sefydliad gwyrdd a fydd y Cyng. Dole yn cychwyn adolygiad ar unwaith o'r penderfyniad i adfywio Lôn Jackson, er mwyn bodloni ei hun bod y Cyngor yn gwneud popeth yn ei allu i gadw at ei hygrededd gwyrdd, gan sicrhau y manteisir i'r eithaf ar fuddion iechyd a llesiant canol ein trefi?”  

 

 

</AI10>

<AI11>

5 .3        CWESTIWN GAN R. NARAYAN-TAYLOR I'R CYNGHORYDD JANE TREMLETT, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

 

 

“Yng nghanol tref Caerfyrddin ar hyn o bryd, dim ond dwy ardal hyfyw o fannau gwyrdd sydd ar gael, sef Heol Sgubor a Lôn Jackson lle gall trigolion gael awyr iach glân, ymgysylltu â natur, ymlacio a chwrdd â ffrindiau. O ganlyniad, nid yw'n syndod bod pobl yn hoff iawn o'r mannau hyn ac yn achos Lôn Jackson mae'n cael ei defnyddio'n helaeth, yn enwedig yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf. Yng ngoleuni'r dystiolaeth gynyddol bod mannau gwyrdd o'r fath yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at iechyd corfforol a meddyliol, a fydd y Cynghorydd Tremlett yn gofyn am adolygiad ar unwaith o benderfyniad y Cyngor i adfywio Lôn Jackson er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gwneud popeth yn ei allu i hyrwyddo iechyd a llesiant ei drigolion, a chyflawni ei nodau llesiant ei hun a nodau "Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.”

 

 

</AI11>

<AI12>

5 .4        CWESTIWN GAN J HEATH I'R CYNGHORYDD CEFIN  CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

 

 

“ Yn dilyn penderfyniad clodwiw'r Cyngor Sir i ddatgan argyfwng hinsawdd ar ddechrau 2019, yna ei benderfyniad i ofyn i Gronfa Bensiwn Dyfed ystyried symud ei buddsoddiadau mewn tanwyddau ffosil, ac yna ei benderfyniad ym mis Chwefror 2020 i alw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan i ddilyn ei arweiniad drwy newid eu targedau carbon sero net o 2050 i 2030, a wnaiff y Cynghorydd Campbell, sy'n arwain y  Cyngor ar yr Amgylchedd, ofyn am adolygiad ar unwaith o'r penderfyniad i adfywio ardal Lôn Jackson yn nhref Caerfyrddin, er mwyn bodloni ei hun nad yw'r cynigion ar gyfer Lôn Jackson yn groes i agenda gymeradwy'r Cyngor ar yr amgylchedd?”

 

 

</AI12>

<AI13>

6.        CWESTIYNAU GAN YR AELODAU

 

</AI13>

<AI14>

6 .1        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD KEVIN MADGE I CYNGHORYDD JANE TREMLETT - AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

 

 

“Mae'r Pandemig Covid-19 wedi dangos bod gofal cymdeithasol yn hanfodol i'n cymdeithas sy'n tanlinellu'r pwysau ariannol enfawr y mae gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin a Chymru yn eu hwynebu.

A allem gael y wybodaeth ddiweddaraf gan yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol am y pwysau ariannol diweddaraf sy'n wynebu'r awdurdod hwn yn ystod y misoedd sydd ar ôl yn y flwyddyn ariannol hon”.  

 

 

</AI14>

<AI15>

7.        YSTYRIED Y RHYBUDD O GYNNIG CANLYNOL:-

 

</AI15>

<AI16>

7 .1        RHYBYDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD LIAM BOWEN

 

 

Mynd i'r afael â hiliaeth yn Sir Gaerfyrddin

Mae marwolaeth ofnadwy George Floyd yn yr Unol Daleithiau a'r wythnosau o brotestio a thrafod sydd wedi dilyn wedi rhoi cyfle i ni gyd fyfyrio ar realiti llym hiliaeth ar draws y byd. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn Sir ofalgar, agored a chynhwysol, ond mae'n rhaid cydnabod yn agored bod elfennau o hiliaeth ac anoddefgarwch yn parhau yn ein cymdeithas heddiw yn anffodus. Felly, mae'n ddyletswydd ar y cyngor hwn i gydnabod yn ffurfiol y methiannau hyn, ac estyn llaw i'r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), i lunio rhaglenni addysgol rhagweithiol ac ailedrych ar ein henebion hanesyddol yng ngoleuni digwyddiadau diweddar. Felly:

Mae'r Cyngor hwn yn

  • Gwneud datganiad clir a diamwys ei fod yn casáu hiliaeth, rhagfarn a gwahaniaethu o bob math – yn y gorffennol a'r presennol.
  • Cefnogi'r neges 'Mae Bywydau Du o Bwys' ac yn credu yn hawl dinasyddion i brotestio'n heddychlon mewn amgylchedd diogel
  • Cydnabod pwysigrwydd cymunedau BAME yn ein sir ac yn ymrwymo i weithio gyda hwy, rydym yn anelu at addysgu, adnabod a dileu hiliaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y Cyngor yn:

  • Gwrando ar lais cymunedau BAME yn ein sir a sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Trawsbleidiol i gymryd tystiolaeth er mwyn sicrhau bod eu pryderon, eu hofnau a'u cynigion yn cael eu clywed yn llawn ac yn llywio polisi yn y dyfodol
  • Gweithio gyda Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys i fynd i’r afael â hiliaeth, rhagfarn a gwahaniaethu o fewn y system farnwrol

·         Parhau i ddysgu o ddigwyddiadau hanesyddol mewn dull sy'n ffeithiol gytbwys

  • Ymrwymo i weithio gyda'n hysgolion i gynnwys themâu gwladychiaeth, cam-fanteisio, gwahaniaethu a hiliaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol newydd ac o ran dysgu gydol oes
  • Cynnal adolygiad o henebion cyhoeddus, gan gynnwys yr un i Thomas Picton yng Nghaerfyrddin, yn ogystal ag enwau strydoedd ac adrodd ar eu priodoldeb yng Nghymru yn yr 21ain Ganrif
  • Croesawu mis Hanes Pobl Dduon (Hydref) drwy gynnal digwyddiadau cyhoeddus i dynnu sylw at realiti effaith negyddol anghydraddoldeb hiliol a dathlu'r cyfraniad a wneir gan gymunedau BAME tuag at ein bywyd lleol a chenedlaethol

 

 

</AI16>

<AI17>

7 .2        RHYBYDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD KEVIN MADGE

 

 

Gan fod rheilffordd cludo glo Dyffryn Aman yn cyrraedd diwedd ei hoes, credwn y dylai Cyngor Sir Caerfyrddin gynnal astudiaeth ddichonoldeb o'r rheilffordd, i weld a allem greu rheilffordd werdd fodern sy'n gydnaws â'r amgylchedd. Byddai'r bws rheilffordd modern yn cysylltu Dyffryn Aman a Dyffryn Gwendraeth â Llanelli ac Abertawe.

 

Gallai hyn helpu i leihau tlodi trafnidiaeth, helpu preswylwyr i deithio i'r gwaith a dod â thwristiaid i mewn i'n cymoedd, gan greu swyddi yn y blynyddoedd i ddod. Sefydlwyd y rheilffordd hon ym 1842 ac mae'n rhaid i ni ei chadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  

 

Mae'n hanfodol bod astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal, gan fod y rheilffordd yn cael ei gwaredu cyn gynted â phosibl, er mwyn sicrhau bod unrhyw gynlluniau yn y dyfodol yn parhau'n fforddiadwy i'r cyhoedd. 

 

 

</AI17>

<AI18>

7 .3        RHYBYDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES

 

 

Bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cytuno i'r canlynol:

1.         Cyflogi'r holl staff asiantaeth sy'n gweithio yn y theatrau y mae'r asiantaeth wedi dileu eu swyddi yn hytrach na'u rhoi ar ffyrlo yn unol â chais Cyngor Sir Caerfyrddin. 

2.        Dylai'r Awdurdod gwblhau adolygiad llawn o'r defnydd o waith asiantaeth yng Nghyngor Sir Caerfyrddin a chyhoeddi ei ganfyddiadau ar ein gwefan cyn gynted â phosibl.

3.        Dylai'r Cyngor geisio trosglwyddo o dan TUPE yr holl weithwyr asiantaeth a gyflogir am fwy na 2 flynedd fel gweithwyr parhaol. 

4.        Dylem atal yr arfer o dalu ffïoedd i gwmnïau asiantaeth a gwerthuso cyfleoedd i greu systemau mewnol i gefnogi pob adran gan gynnwys, ond nid yn unig, athrawon a chynorthwywyr addysgu, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal a'n timau lletygarwch/hamdden.

 

 

</AI18>

<AI19>

8.        YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERION CANLYNOL:-

 

</AI19>

<AI20>

8 .1        CARTREFI YN ORSAFOEDD PWER (Y BWRDD GWEITHREDOL 16EG MAWRTH 2020)

41 - 182

</AI20>

<AI21>

9.        DERBYN ADRODDIADAU CYFARODYDD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR Y DYDDIADAU CANLYNOL:-

 

</AI21>

<AI22>

9 .1        16EG MAWRTH 2020

183 - 188

</AI22>

<AI23>

9 .2        1AF MEHEFIN 2020

189 - 190

</AI23>

<AI24>

10.     COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

 

</AI24>

<AI25>

10 .1     PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 23AIN IONAWR 2020

 

</AI25>

<AI26>

10 .2     PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGLYCHEDD - 21AIN CHWEFROR 2020

 

</AI26>

<AI27>

10 .3     PWYLLGOR TRYWDDEDU - 24AIN CHWEFROR 2020

 

</AI27>

<AI28>

10 .4     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 27AIN CHWEFROR 2020

 

</AI28>

<AI29>

10 .5     PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED 2AIL MAWRTH 2020

 

</AI29>

<AI30>

10 .6     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 4YDD MAWRTH 2020

 

</AI30>

<AI31>

10 .7     PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 5ED MAWRTH 2020

 

</AI31>

<AI32>

10 .8     PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 11EG MAWRTH 2020

 

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>