Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant

 

Dydd Mercher, 18 Mawrth 2020

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd: G. Davies (Aelod o’r Bwrdd Gweithredol).

 

Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:

E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir - 9.00  - 9.15 yb

 

<AI1>

1.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI1>

<AI2>

2.            LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 23AIN IONAWR, 2020

 

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 23 Ionawr 2020, gan ei fod yn gywir.

 

</AI2>

<AI3>

3.            PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL.

 

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Bancffosfelen

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mr A Barlow

Brynsaron

(3 swydd wag - 2 enwebiad)

Mr E Jones

Y Cynghorydd Ken Howell

Dafen

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs L M Lloyd

Hafodwenog

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs L Evans

Llangadog

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs M Haines-Evans

Llan-non

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs L Watkins

Ysgol Gymraeg Rhydaman

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mrs H Garland

Saron

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Mr J. Edwards

Y Bedol

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Dr Rev C Jones

Y Ddwylan

(1 swydd wag - 1 enwebiad

ac 1 o 24 Hydref)

Y Cynghorydd Hazel Evans

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Coedcae

(2 swydd wag - 2 enwebiad)

Mr N Furneaux

Mrs J Sharp

Dyffryn Aman

(1 swydd wag o 5 Medi 2020 - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd David Jenkins

Dyffryn Taf

(1 swydd wag - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Sue Allen

 

</AI3>

<AI4>

4.            PENODI AELODAU'R FFORWM DERBYNIADAU ADDYSG

 

Penderfynwyd gwneud y penodiadau canlynol i'r Fforwm Derbyniadau Addysg, am gyfnod cychwynnol o bedair blynedd, yn unol â'r cyfansoddiad a bennwyd gan y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod ar 17 Medi, 2012:

 

Rhiant Lywodraethwr:

Mr Anthony Enoch, Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model yng Nghymru

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

_______________________________                          __________________

AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL                          DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>