Dydd Iau, 5 Mawrth 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant SYDD I’W GYNNAL YN Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 10.00 yb AR DDydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

Wendy Walters

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Llinos Jenkins

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224088

E-bost:

LLSJenkins@sirgar.gov.uk

 

Wendy Walters Prif Weithredwr, Chief Executive,
Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP
County Hall, Carmarthen. SA31 1JP

 

 


 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

 

14 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

1.

Cynghorydd

Liam Bowen

2.

Cynghorydd

Kim Broom

3.

Cynghorydd

Betsan Jones

4.

Cynghorydd

Jean Lewis

5.

Cynghorydd

Darren Price (Cadeirydd)

6.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

7

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 3 AELOD

1.

Cynghorydd

Dot Jones

2.

Cynghorydd

Gary Jones

3.

Cynghorydd

Bill Thomas

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

1.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies

2.

Cynghorydd

Edward Thomas (Is-Gadeirydd)

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

1.

Cynghorydd

Shahana Najmi

 

 

 

  HEB GYSYLLTIAD PLEIDIOL – 1 AELOD

1.           Cynghorydd           John Jenkins

 

AELODAU ANETHOLEDIG SYDD Ȃ PHLEIDLAIS (2)

1.          Mrs V. Kenny                Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

2.          Y Parch D. Richards    Yr Eglwys yng Nghymru

 

RHIANT LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (3)

Cyfnod yn y swydd yn dod i ben ar y 31/03/2020

 

1.

Mrs M. Jones

Ardal 1 – Dinefwr

2.

Mrs G. Cornock-Evans    Ardal 2 – Caerfyrddin

3.

Mr J. Davies

Ardal 3 – Llanelli

 


 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWRICWLWM NEWYDD

5 - 8

</AI4>

<AI5>

5.        GWEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU

9 - 14

</AI5>

<AI6>

6.        EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

15 - 16

</AI6>

<AI7>

7.        EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL A'R BLAENRAGLEN WAITH

17 - 20

</AI7>

<AI8>

8.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD 23 IONAWR 2020

21 - 24

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>