Pwyllgor Cynllunio

 

Dydd Mercher, 4 Mawrth 2020

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd A. Lenny (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

S.M. Allen, J.M. Charles, I.W. Davies, J.A. Davies, P.M. Edwards, W.T. Evans, S.J.G. Gilasbey, J.K. Howell, J.D. James, C. Jones, D. Jones, H.I. Jones, M.J.A. Lewis, K. Madge, B.D.J. Phillips, G.B. Thomas and J.E. Williams

 

Hefyd yn bresennol:

Y Cynghorydd R. James mewn perthynas â chais cynllunio S/39984

Y Cynghorydd C.A. Davies mewn perthynas â chais cynllunio W/40091

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

J. Edwards, Rheolwr Datblygu & Treftadaeth Adeiledig

J. Thomas, Uwch Swyddog Rheoli Datblygu (y De)

S. Murphy, Uwch-gyfreithiwr

E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. - 11.30 yb - 12.30 yp

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            YSTYRIED ADRODDIADAU'R PENNAETH CYNLLUNIO YNGHYLCH Y CEISIADAU CYNLLUNIO CANLYNOL [YR YMWELODD Y PWYLLGOR A'U SAFLEOEDD YN FLAENOROL] A PHENDERFYNU AR Y CEISIADAU

 

</AI3>

<AI4>

3.1.       S/39984 - CAIS ADOLYGOL AR GYFER CADW ANHEDDAU AR LEINIAU 4 A 5 A GYMERADWYWYD O'R BLAEN O DAN GYFEIRNOD S/33081 YN LLAIN 4 & 5, CERDDI GLASFRYN GARDENS, LLANELLI, SA15 3LL

 

Cyfeiriodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) at ymweliad preifat y Pwyllgor â'r safle'n gynharach y diwrnod hwnnw (gweler cofnod 4 o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ar 11 Chwefror 2020), a drefnwyd er mwyn i'r Pwyllgor gael golwg ar y safle yn sgil pryderon a godwyd yn lleol ynghylch yr effaith ar yr amwynderau. Cyfeiriodd, gyda chymorth sleidiau PowerPoint, at adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio a oedd yn rhoi arfarniad o'r safle, ynghyd â disgrifiad o'r datblygiad arfaethedig, crynodeb o'r ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad a gwybodaeth am y polisïau lleol a chenedlaethol a oedd yn berthnasol wrth asesu'r cais.

 

 

 

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y Pennaeth Cynllunio yn argymell cymeradwyo'r cais am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

Daeth sylwadau i law gan yr Aelod Lleol a phreswyliwr a oedd yn gwrthwynebu'r cais, gan ailbwysleisio'r gwrthwynebiadau y manylwyd arnynt yn adroddiad y Pennaeth Cynllunio. Y prif feysydd a oedd yn peri pryder oedd colli preifatrwydd oherwydd y ffenestri yn yr atig a'r to.

 

Ymatebodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) ac asiant yr ymgeisydd i'r materion a godwyd gan y gwrthwynebwyr.

 

PENDERFYNWYD caniatáu Cais Cynllunio S/39984 yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn adroddiad y Pennaeth Cynllunio.

 

</AI4>

<AI5>

4.            RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor archwilio'r safle:-

 

E/38576- PRESWYLFA UNLLAWR Â LLE BYW YN Y TO A GAREJ INTEGROL AR DIR YN YMYL RHIF 15 HEOL PLAS GWYN, PEN-Y-GROES, LLANELLI, SA14 7RY

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod yr Aelod Lleol yn gwrthwynebu'r cais ar sail problemau posibl o ran cysylltu'r safle â'r prif wasanaethau, maint yr adeilad a mynediad gwael i'r brif ffordd.

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i weld y mynediad i'r brif ffordd.

 

</AI5>

<AI6>

5.            RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor archwilio'r safle:-

 

W/40091- PRESWYLFA MENTER WLEDIG AR DIR YN LLWYNONNILL FAWR, HEOL LLANDDAROG, LLANDDAROG, SA32 8AL

 

Roedd y cais yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio yn dilyn cais gan yr Aelod Lleol.

 

Cafwyd sylwadau gan yr Aelod Lleol a oedd yn cefnogi'r cais yn seiliedig ar asesiad TA6 ynghyd â chais am ymweliad safle.

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i weld yr adeiladau allanol presennol a chynllun y safle.

 

 

 

 

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

[SYLWER: Mae'r cofnodion hyn yn dilyn trefn y materion oedd ar agenda'r cyfarfod, a allai fod yn wahanol i drefn y materion mewn unrhyw weddarllediad gan y byddid wedi ymdrin gyntaf ag unrhyw geisiadau yr oedd aelodau o'r cyhoedd yn bresennol i siarad amdanynt.]