Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

dydd mawrth, 4 chwefror 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Cynllunio A GYNHELIR YN Y Siambr,
Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP
AM 1.30 yp, Dydd Mawrth, 11eg Chwefror, 2020 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Janine Owen

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224030

E-bost:

Democraticservices@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO

20 AELOD

 

 

 

Y GRŴP PLAID CYMRU – 10 AELOD

 

1.

Y Cynghorydd Mansel Charles

Aelod o Gyngor Cymuned Llanegwad

2.

Y Cynghorydd Tyssul Evans

Aelod o Gyngor Cymuned Llangyndeyrn

3.

Y Cynghorydd Jeanette Gilasbey

Aelod o Gyngor Tref Cydweli

4.

Y Cynghorydd Ken Howell

 

5.

Y Cynghorydd Carys Jones

6.

Y Cynghorydd Alun Lenny (Cadeirydd)

Aelod o Gyngor Tref Caerfyrddin

7.

Y Cynghorydd Jean Lewis

 

8

Y Cynghorydd Dorian Phillips

 

9.

Y Cynghorydd Gareth Thomas

Aelod o Gyngor Cymuned Llanedi

10

Y Cynghorydd Eirwyn Williams

 

 

 

 

Y GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

1.

Y Cynghorydd Penny Edwards

 

2.

Y Cynghorydd John James

Aelod o Gyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn

3.

Y Cynghorydd Dot Jones

Aelod o Gyngor Cymuned Llannon

5.

Y Cynghorydd Kevin Madge

Aelod o Gyngor Tref Cwmaman

 

Y GRŴP ANNIBYNNOL – 4 AELOD

 

1.

Y Cynghorydd Sue Allen

Aelod o Gyngor Tref Hendy-Gwyn

2.

Y Cynghorydd Ieuan Davies

 

3.

Y Cynghorydd Joseph Davies

 

4.

Y Cynghorydd Irfon Jones
(Is-Gadeirydd)

Aelod o Gyngor Cymuned Bronwydd

 

Y GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 2 AELOD

 

1.       Lle Gwag

2.       Lle Gwag

 

NI CHANIATEIR EILYDDION MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 


 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        YSTRIED ADRODDIADAU'R PENNAETH CYNLLUNIO YNGHYLCH Y CEISIADAU CYNLLUNIO CANLYNOL
[YR YMWELODD Y PWYLLGOR A'U SAFLEOEDD YN FLAENOROL] A PHENDERFYNU AR Y CEISIADAU

 

</AI3>

<AI4>

3 .1        S/39358 - NEWID DEFNYDD PRESWYLFA O DDOSBARTH C3 I GARTREF PRESWYL PLANT DOSBARTH C2 YN
2 ERW LAS, LLWYNHENDY, LLANELLI, SA14 9SF

5 - 16

</AI4>

<AI5>

3 .2        E/39463 - BWRIAD I DDYMCHWEL, AC ADEILADU ESTYNIAD DEULAWR YNG NGHEFN YR EIDDO. NEWID TO PRESENNOL Y GAREJ AM DO TRUMIOG TRADDODIADOL Â BRENHINBOST PREN YN 29 HEOL CWMFFERWS, TŶ-CROES, RHYDAMAN, SA18 3TU

17 - 24

</AI5>

<AI6>

3 .3        W/39625 - DATBLYGIAD PRESWYL ARFAETHEDIG O 6 UNED TAI FFORDDIADWY. MAE'R CAIS HEFYD YN CYNNWYS GWAITH SEILWAITH, GWAREDU PERTH YN RHANNOL, GWELLIANNAU O RAN TIRWEDD, GWELLA A LLINIARU BIOAMRYWIAETH; AC UNRHYW WAITH ATODOL AR DIR ODDI AR HEOL FAWR, ABERGWILI, CAERFYRDDIN, SA31 2JA

 

25 - 40

</AI6>

<AI7>

4.        RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

41 - 52

</AI7>

<AI8>

5.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14 IONAWR 2020

53 - 56

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>