Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Mercher, 15 Ionawr 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd SYDD I’W GYNNAL YN Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 10.00 yb AR Dydd Mercher, 22ain Ionawr, 2020 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

ebryer@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU

GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Kim Broom

2.

Cynghorydd

Karen Davies

3.

Cynghorydd

Tyssul Evans

4.

Cynghorydd

Jean Lewis

5.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

6.

Cynghorydd

Gwyneth Thomas [Cadeirydd]

7.

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Rob Evans

2.

Cynghorydd

Amanda Fox

3.

Cynghorydd

Gary Jones

4.

Cynghorydd

Ken Lloyd

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Sue Allen

2.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies [Is-Gadeirydd]

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD  – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Louvain Roberts

 

 

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

 

</AI2>

<AI3>

3.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI3>

<AI4>

4.        YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2020/21 TAN 2022/23

5 - 40

</AI4>

<AI5>

5.        CYNLLUN BUSNES DRAFFT ADRAN CYMUNEDAU  2020 - 2023

41 - 116

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2019/20

117 - 134

</AI6>

<AI7>

7.        EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

135 - 136

</AI7>

<AI8>

8.        DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

137 - 148

</AI8>

<AI9>

9.        EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

149 - 164

</AI9>

<AI10>

10.     LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD 21AIN TACHWEDD, 2019

165 - 170

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>