Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau SYDD I’W GYNNAL YN Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, AM 10.00 yb AR Dydd Llun, 27ain Ionawr, 2020 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Martin S. Davies

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU

13 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 6 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

Kim Broom

2.

Y Cynghorydd

Handel Davies

3.

Y Cynghorydd

Ken Howell

4.

Y Cynghorydd

Gareth John (Is-Gadeirydd)

5.

Y Cynghorydd

Carys Jones

6.

Y Cynghorydd

Elwyn Williams

 

 

 

 

 

 

GRŴP  LLAFUR – 3 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

Deryk Cundy

2.

Y Cynghorydd

Kevin Madge

3.

Y Cynghorydd

John Prosser

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

Sue Allen

2.

Y Cynghorydd

Arwel Davies

3.

Y Cynghorydd

Giles Morgan (Cadeirydd)

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

Jeff Edmunds

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI3>

<AI4>

4.        YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2020/21 TAN 2022/23.

5 - 42

</AI4>

<AI5>

5.        RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2020/21-2024/25.

43 - 70

</AI5>

<AI6>

6.        POLISI A STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 2020-21.

71 - 118

</AI6>

<AI7>

7.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2019/20.

119 - 152

</AI7>

<AI8>

8.        CYNLLUN BUSNES ADRANNOL Y PRIF WEITHREDWR  2020/2023.

153 - 200

</AI8>

<AI9>

9.        CYNLLUN BUSNES ADRANNOL GWASANAETHAU CORFFORAETHOL  2020/2023.

201 - 228

</AI9>

<AI10>

10.     CYNLLUN BUSNES ADRANNOL YR AMGYLCHEDD 2020/2023.

229 - 256

</AI10>

<AI11>

11.     CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2020-2024 (DRAFFT).

257 - 278

</AI11>

<AI12>

12.     ADRODDIAD AR GYSYLLTEDD DIGIDOL A CHYNLLUN GWEITHREDU.

279 - 302

</AI12>

<AI13>

13.     COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (BGC) SIR GÂR - MEDI 2019.

303 - 316

</AI13>

<AI14>

14.     EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

317 - 332

</AI14>

<AI15>

15.     LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 2 RHAGFYR 2019.

333 - 336

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>