Cydbwyllgor Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Uned Gwasanaethau Democrataidd

Adran y Prif Weithredwr

Cyngor Sir Gar

Neuadd y Sir

Caerfyrddin SA31 1JP.

 

 

 

Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe A GYNHELIR YN Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin AM 2.00 y.p. AR Ddydd Mawrth, 28ain Mai, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Mark James

PRIF WEITHREDWR

CYNGOR SIR GAR

 

Swyddog Democrataidd:

Gaynor Morgan

Ffôn (llinell uniongyrchol):

(01267) 224027

E-bost:

GMorgan@sirgar.gov.uk


CYDBWYLLGOR DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 (Arweinwyr y 4  Awdurdod Lleol a 5 Aelod Cyfetholedig)

 

 

CYNGOR SIR GAR

CYNGHORYDD

EMLYN DOLE

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

CYNGHORYDD

ROB JONES

 

DINAS A SIR ABERTAWE

CYNGHORYDD

ROB STEWART

 

CYNGOR SIR BENFRO  

 CYNGHORYDD

DAVID SIMPSON

 

 

AELODAU CYFETHOLEDIG (Heb Bleidlais)

(Cyfnod 5 mlynedd 31ain Awst 2018 – 30ain Awst 2023)

Yr Athro Medwin Hughes

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Yr Athro Andrew Davies

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

 

Yr Athro Iwan Davies

Prif Ysgol Abertawe

 

Judith Hardisty

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Edward Tomp

Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 28AIN O FAWRTH 2019

5 - 12

</AI3>

<AI4>

4.        BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE - Y CYNNYDD YN SGIL YR ADRODDIADAU.

13 - 32

</AI4>

<AI5>

5.        Y COFNOD MATERION PROSIECTAU A'R GOFRESTR RISG.

33 - 42

</AI5>

<AI6>

6.        ALLDRO ARIANNOL AR GYFER 2018/19.

43 - 48

</AI6>

<AI7>

7.        CYLLIDEB Y CYD-BWYLLGOR 2019/20

49 - 54

</AI7>

<AI8>

8.        MORLYN LLANW BAE ABERTAWE - YNYS YNNI - ADOLYGIAD O'R OPSIYNAU STRATEGOL.

55 - 66

</AI8>

<AI9>

9.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD.

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 15 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y CYD-BWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH

 

 

</AI9>

<AI10>

10.     ASESIAD ANNIBYNNOL O'R ARGYMHELLION YN DILYN ADOLYGIADAU BDBA.

67 - 88

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>