Pwyllgor Safonau

 

Dydd Llun, 12EG Tachwedd, 2018

 

YN BRESENNOL:     Mr M.A. Morgan [Cadeirydd]

 

Aelodau Annibynnol:

Mrs M. Dodd, Mrs J. James a Mr A. Williams

 

Aelod Cymunedol:

Y Cynghorydd Tref P. Rogers

 

Y Cynghorydd:

S.J.G. Gilasbey

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

Ms L. Rees-Jones                -           Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Mr R. Edgecombe                -           Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol

Mrs M. Evans Thomas        -           Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin : 10.00 a.m. - 10.35 a.m.

 

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mrs Daphne Evans, Aelod Annibynnol a'r Cynghorydd G.B. Thomas.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI2>

<AI3>

3.            CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORWYR CEFIN CAMPBELL GARETH THOMAS, JEAN LEWIS, KEN HOWELL, TYSSUL EVANS, MANSEL CHARLES, EIRWYN WILLIAMS, ANN DAVIES AC ARWEL DAVIES

 

Ystyriodd y Pwyllgor geisiadau a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Cefin Campbell, Gareth Thomas, Jean Lewis, Ken Howell, Tyssul Evans, Mansel Charles, Eirwyn Williams, Ann Davies ac Arwel Davies am ganiatáu gollyngiad yn unol â darpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) i siarad a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig yng nghyfarfodydd Cyngor Sir Caerfyrddin mewn perthynas â materion yn ymwneud â ffermio ac amaeth neu sy’n debygol o gael effaith ar y maes hwnnw.

 

Adroddwyd bod cais am ollyngiad wedi'i wneud gan bob Cynghorydd oherwydd y gallent, o bosibl, fod â buddiant personol mewn materion o'r fath yn rhinwedd paragraffau 10(2)(a)(i), 10(2)(a)(iv), 10(2)(b)(i) a 10(2)(b)9ii) o'r Côd Ymddygiad yn yr ystyr eu bod i gyd naill ai'n ffermio yn y Sir, yn berchen ar dir fferm sy'n cael ei ffermio gan bobl eraill, neu fod ganddynt gymdeithion personol agos sy'n ffermio.

 

Hefyd yr oedd buddiant yr aelodau yn rhagfarnol gan y byddai'n rhesymol i aelod o'r cyhoedd oedd yn gwybod y ffeithiau perthnasol ystyried bod y buddiant mor

 

 

arwyddocaol fel ei fod yn debygol o ddylanwadu ar farn y cynghorwyr ynghylch budd y cyhoedd.

 

Gan hynny, roedd y Cynghorwyr wedi gofyn am ollyngiad ar ddwy sail a nodir yn Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 sef:-

 

(1) Na fyddai cyfranogiad y Cynghorwyr mewn materion o'r fath yn niweidio hyder

     y cyhoedd wrth gyflawni gwaith y Cyngor;

(2) Bod modd cyfiawnhau eu cyfranogiad oherwydd eu harbenigedd penodol.

 

Atgoffodd y Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Pwyllgor fod y Cynghorwyr Gareth Thomas a Jean Lewis eisoes wedi cael gollyngiad mewn perthynas â'r materion hyn ym mis Mehefin 2016 hyd nes etholiadau'r Awdurdod Lleol ym mis Mai 2017.

 

Roedd yr holl Gynghorwyr a enwyd uchod (ac eithrio'r Cynghorydd Campbell) wedi cael gollyngiad mewn perthynas â'r materion hyn o fis Medi 2017 hyd at fis Medi 2018.  Roedd y Cynghorydd Arwel Davies wedi cael gollyngiad o fis Rhagfyr 2017 i fis Medi 2018.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

3.1       ganiatáu gollyngiad o dan Reoliadau 2(d) ac (f) o Reoliadau        Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) i'r Cynghorwyr     Sir Cefin Campbell, Gareth Thomas, Jean Lewis, Ken Howell, Tyssul          Evans, Mansel Charles, Eirwyn Williams, Ann Davies ac Arwel Davies i         SIARAD, OND NID PLEIDLEISIO, A CHYFLWYNO SYLWADAU    YSGRIFENEDIG yng nghyfarfodydd Cyngor Sir Caerfyrddin mewn          perthynas ag unrhyw faterion sy'n ymwneud â ffermio ac amaeth neu      sy’n debygol o gael effaith ar y maes hwnnw, tan 31 Medi 2019;

3.2       bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi  i'r Swyddog Monitro i             ganiatáu unrhyw geisiadau pellach am ollyngiad o'r fath hyd at a chan         gynnwys 31 Mawrth, 2019.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>